Эльдар Гуршумов - "Божественные строки" (Третья книга)

Тема в разделе 'Проза и поэзия', создана пользователем Shaul, 14 дек 2008.

 1. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  5101
  Јашын аздыр, ја да чохдур,
  Мәһәббәтчүн дәхли јохдур.

  5102
  Нә заман ки, гәлбин шаддыр,
  Гәм-гүссә дә сәнә јаддыр.

  5103
  Мәһәббәти парчалајан,
  Хошбәхтлији олар јалан!

  5104
  Ешгдә сафлыг јохса даһа,
  Ајры ҝөзлә бах сабаһа.

  5105
  Фәрги јохдур, нәр бојун вар,
  Ҝүнәши дә ким сојудар?

  5106
  Ај ишығы олан јердә,
  Јолу азан дүшмәз дәрдә.

  5107
  Һөкм верилсә әдаләтли,
  Мәһв олунар хәјанәтли.

  5108
  Гышын сојуг күләјиндә,
  Даға дөнсүн күрәјин дә!

  5109
  Интизары чәкмәјәндә,
  Мејвә дәрәр әкмәјән дә.

  5110
  Чүрүкдүрсә нијјәтин дә,
  Сафлыг галмаз чиҝ әтиндә.

  5111
  Һансы ишдә әјри чохдур,
  Тәләссән дә хејри јохдур.

  5112
  Уҹа олсан бахышларда,
  Јер титрәдәр алгышлар да.

  5113
  Әјриликлә јохса аран,
  Һалаллыгла кечәр һәр ан.

  5114
  Ҝүнәш ҝүндә доған заман,
  Ҝүлүстанә енмәз хәзан.

  5115
  Мәһәббәтә гыјмајанда,
  Һеч изи дә галмаз ҹанда.

  5116
  Вермәк үчүн имтаһан
  Танрыја нә анд-аман?

  5117
  Дујуб чәмән әтрини,
  Аләм биләр гәдрини.

  5118
  Тәгатини итирсән,
  Алданма ки, бир ширсән!

  5119
  Гара бәхтдән күсәндә,
  Достлар ҝәзмәз күчәндә.

  5120
  Гәлбин сафса дим-дуру,
  Ҝөзүнүн артар нуру.

  5121
  Јандан үтән јолдашы,
  Әршә чәкәр ҝөз јашы

  5122
  Ҝилавартәк әсәндә,
  Һүркәр чөрәк кәсән дә.

  5123
  Дәјән олса гәлбинә,
  Пәләнҝ кими ҝәл синә.

  5124
  Гәлби вуран сирдаша,
  Дәрсини вер бирбаша.

  5125
  Һәр пајызда ағаҹлар,
  Јарпагларчүн јас сахлар!

  5126
  Ҝениш сәма өнүндә,
  Бир дүнјасан өзүн дә.

  5127
  Јај ҝәләндә јурдуна,
  Исинәрсән одуна.

  5128
  Дүнјасына бағланан,
  Һәм шән олар, һәм ганан.

  5129
  Өз-өзүнү алдадан,
  Шүбһә етмәз далдадан.

  5130
  Ешгдән алыб ағрыны,
  Ган еләмә бағрыны.

  5131
  Ҝүләр үзлү ҝөзәлләр,
  Мин бахыша дөзәрләр.

  5132
  Һәјат олан нәфәсдә,
  Дар ҝөрүнмәз гәфәс дә.

  5133
  Лә’л-ҹәваһир анында,
  Аләм олар јанында.

  5134
  Сары симдә чалдырыб,
  Өлмүшү ким галдырыб?

  5135
  Од јағдырсан үстүнә,
  Чатан олмаз түстүнә.

  5136
  Тој-бүсатлы кечсә ҝүн,
  Нә фикирләш, нә дүшүн.

  5137
  Шәрлидирсә валлаһын,
  Сакит олмаз Аллаһын.

  5138
  Ҝүвәнмәсән өзүнә,
  Бел бағлама сөзүнә.

  5139
  Дән дүшсә дә башына,
  Тәслим олма јашына.

  5140
  Тγстү кими чәкилән,
  Башына да чәкәр дән.

  5141
  Һәрчәнд үрәк сыхылмаз,
  Һәр бүдрәјән јыхылмаз.

  5142
  Гатмагарыш сөзләрдән,
  Сел дә ахар ҝөзләрдән.

  5143
  Ҹан сағлыгы аханда,
  Ағлар мин шәр јахан да.

  5144
  Олмаг үҹүн бәхтијар,
  Паклығын да ҹәһти вар.

  5145
  Шүкүр етсән Аллаһа,
  Һаггы данма бир даһа.

  5146
  Мүгәддәс јерләри дагытса дүшмән,
  Аллаһын зәһминдән олар үшүтмән.

  5147
  Зәфәр бајраглары далгалананда,
  Өзүнү нәр сајар ловгаланан да.

  5148
  Аллаһын һүзуру нур сачан заман,
  Үлвилик паклыгдан сөз ачар һәр ан.

  5149
  Севинҹи ҝеријә гајтармаг үчүн,
  Садиглик әбәди олмалы бүтүн.

  5150
  Милләтин һалына олмасан дајаг,
  Ҹәннәтин наминә атмазсан ајаг.

  5151
  Һәјат китабындан силинсә адын,
  Тој-бајрам кечирдәр пахыллы јадын.

  5152
  Гәзәбләр јагдырсан дүшмән үстүнә,
  Нәсилләр ҝүл-чичәк сәрәр бүстүнә.

  5153
  Аталыг етмәсә евлада һәр ан,
  Гајгысыз гоҹа тәк күчәр дүнјадан.

  5154
  Нә заман ешгинин оду сөнәҹәк,
  Хәјаллар күмүрлү күлә дөнәҹәк.

  5155
  Јолунда бајрагдар олмасан јарын,
  Архада төкүләр абырын, арын.

  5156
  Гөнчәләр ичмәсә шеһи сәһәрләр,
  Арылар «атларын» бәјәм јәһәрләр?

  5157
  Севҝисиз јашамаг мүмкүнсә әҝәр,
  Мәҹнун һеч мәзара дүшәрди мәҝәр?

  5158
  Јарыны аздырмаг олса адәти,
  Әбәди итирәр саф мәһәббәти.

  5159
  Гурана әл басыб, ашсан һәддини,
  Руһундан сорарлар андын әһдини.

  5160
  Билсәјдин һәјатда нәдир сәадәт,
  Күсүб-барышмағы етмәздин адәт.

  5161
  Мин ҹүрә тә’рифлә хош ҝәләндә јаз,
  Пајыз, гыш һәм дә јај јасдан ајрылмаз.

  5162
  Үмидин јохдурса тулланмағына,
  Виҹданын тој тутмаз јубанмағына.

  5163
  Көлҝә тәк һәр заман изләсән јары,
  Гысғанҹлыг ҹәлб едәр мәзара сары.

  5164
  Нә вахт ки, ҝәнҹлијин архада галыр,
  Јашын чохаланда сач да ағарыр.

  5165
  Әлиндән јахшылыг ҝәлмирсә, сөз јох,
  Пислији баҹарсан, ҝөзүн олмаз тох.

  5166
  Севҝилин нә вәхт ки, вәфасыз чыхар,
  Севирәм дејәрәк, евин дә јыхар.

  5167
  Ҝөзәллик әтрини верән чәмәндә,
  Зөвгүнү охшадар јолдан кечән дә.

  5168
  Севдасы олмајан јазлы баһарда,
  Тәбиәт өзү дә гәм јејәр дарда.

  5169
  Бир ҝөзәл сүфрәни ачанда јарын,
  Дуз-чөрәк андына әбәди сарын.

  5170
  Йаз фәсли, новбәли, ҝирсә ојуна,
  Ајы тәк – бузлу ғар чәтин ојана.

  5171
  Арада аҹылы олса да һиҹран,
  Аллаһа инамын солмасын һеч ан.

  5172
  Будағтәк ајрылса анадан өвлад,
  Гајғылы фикирләр гопармаз фәрјад.

  5173
  Гарлы гыш зәрбинә таб тутан дағлар,
  Исти јај ҝүнүндә ушаг тәк ағлар.

  5174
  Өзҝәни севмәсә көнлүн әбәди,
  Нүмајиш едәрсән пак мәһәббәти.

  5175
  Гәлбиндә өзүнә инам олмаса,
  Хәјаллы арзун да батаҹаг јаса.

  5176
  Тәбии ифаләр ҝөзәлик версә,
  Аләм һејран галар белә бир дәрсә.

  5177
  Учуруб дағытсан гәлб сарајыны,
  Гулагын јашадар зәрб һарајыны.

  5178
  Һәкимлик рәмзисә ағ рәнҝли халат,
  Сағламлыг наминә раһатлыг јарат.

  5179
  Јағышлы булутлар вермәсә ара,
  Ҝүнәш дә ај кими ҝејинәр гара.

  5180
  Ушаглыг гапысын ачмасан әҝәр,
  Гоҹалмыш анана кимләр баш чәкәр?

  5181
  Өлүмүн чарәси олмајан јердә,
  Өзүнү һисс етмә ајлы ҝөјләрдә.

  5182
  Өзҝәнин јарына ҝөз тикән заман,
  Бир башлы олмағы унутма һеч ан.

  5183
  Бир мәлһәм ағаҹы әкмәјән јердә,
  Учмағын әбәсдир сонсуз ҝөјләрдә.

  5184
  Өзүнә јазығын ҝәлмирсә әҝәр,
  Өзҝә дә әлиндән мин бәла чәкәр.

  5185
  Унуда билмирсә олуб кечәни,
  Зинданлы кечирәр һәр бир ҝеҹәни.

  5186
  Ҝүнаһсыз бәндәни чәкәндә дара,
  Аллаһ да ҝүнүнү едәҹәк гара.

  5187
  Достун күрәјини нә вәхт ки дәләр,
  Кәсдији чөрәк дә ҝөзүндән ҝәләр.

  5188
  Һәрчәнд ки, һөрмәтин көкү кәсилмәз,
  Һеч кәси өзүнә ҝүлдүрә билмәз.

  5189
  Сүр’әтли хәбәри чатдырмаг үчүн,
  Атлары вахтында дәјиш бүтүн ҝүн.

  5190
  Аздырмаг истәсән һаггын јолуну,
  Ҝөкүндән јыхарсан ҝүллү колуну.

  5191
  Ҝүлдүрә билмәсән халгын үзүнү,
  Јарымчыг кәсәрләр азғын сөзүнү.

  5192
  Нә гәдәр ҹәһд едиб јарла ҝөрүшмәз,
  Көнлүнү вермәсә ода да дүшмәз.

  5193
  Сүзҝәҹдән кечириб гараны, ағы,
  Тәпәдән дырнаға сүзмә гонағы.

  5194
  Һагг јолунда бәнд олмасан елинә,
  Шаһдағ јүкү хәтәр етәр белинә.

  5195
  Нә су вердин, нә дуз вердин, нә чөрәк,
  Сары симә тохунмағын нә ҝәрәк?

  5196
  Ҝеҹәни ҝүндүзә гатмаса инсан,
  Тәмбәллик гәмини удаҹаг һәр ан.

  5197
  Дүнјаны дујмасан ҝәнҹлик јашындан,
  Пешманлыг түстүсү чыхар башындан.

  5198
  Ушаг тәк ҝүвәнсән ширин сөзләрә,
  Гоҹалыг һәсрәти чөкәр ҝөзләрә.

  5199
  Јер илә сүрүнсә әҝәр гаш-габағ,
  Сачлара дән дүшүб, олаҹаг дүм ағ.

  5200
  Јар илә долансан бағчаны, бағы,
  Шам тәки әријәр гәлбинин дағы.
 2. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  5201
  Һәсрәтин одуна јанмаса үрәк,
  Зәһәрдән бәд олар једијин чөрәк.

  5202
  Көксүнә сыхсан да даш гәлбли јары,
  Хошбәхтлик үз тутмаз евинә сары.

  5203
  Ширинли, әзизли хатирәләри,
  Унуда билмәјән, дөнмәз дә ҝери.

  5204
  Хумар бахышлара вермәкчүн гијмәт,
  Дүнјаны вары да бәс етмәз, елбәт.

  5205
  Мәрҹандан, ләлдән дә артыгса јарын,
  Гәлбиндә әбәди јашар баһарын.

  5206
  Гајғы ҝөстәрмәсән гоҹа анана,
  Пәрванә олмазсан шам тәк јанана.

  5207
  Аҹлығын фикрини чәкәндә инсан,
  Өлмәзлик наминә тапылыр имкан.

  5208
  Сағламлыг јухусу гопарса фәрјад,
  Ҝүнәшлә ојаныб, ај чыханда јат.

  5209
  Бармағын габарлы олмамаг үчүн,
  Тәпәдән дырнаға бејинлә дүшүн.

  5210
  Инсаны дәриндән дәрк етмәк үчүн,
  Бир мә'на кәсб етмәз түстүлү түтүн.

  5211
  Нә гәдәр тапса да ҹанына имкан,
  Бу сонсуз дүнјада – сонлудур инсан.

  5212
  Нәфсин иштаһаны хәрҹләсән дә аз,
  Пас атмыш дәмирдән үз чәкмәк олмаз.

  5213
  Хәлбири өртсә дә гызылла алмаз,
  Иштаһла јығдыгын судан из галмаз.

  5214
  Дүшмәни ҝөзүнлә ҝөрмәсән дә сән,
  Тәдбирдән јајынсан, демәзләр әһсән.

  5215
  Камандан атылан зәһәрли ох тәк,
  Һәр сөзүн бир үрәк јармасын ҝәрәк.

  5216
  Јарынын ешгијлә ким алса нәфәс,
  Зиндан да ҝөзүндә ҝөрүнмәз гәфәс.

  5217
  Чөрәји газансан әјриликлә сән,
  Гәлбиндә јурд салмаз нә шадлыг, нә шән.

  5218
  Үрәји пахыллы һәр бәд нәзәрдән,
  Сиррини данмағы унутма һәрдән.

  5219
  Әлиндән ҝәлдији мәһарәт илә,
  Едән јахшылығы ҝәтирмә дилә.

  5220
  Јарын әлә салыб чох едәрсә лағ,
  Тәпә дә ҝөзүндә ҝөрүнәҹәк дағ.

  5221
  Гарлы зирвәләри чох олан дағлар,
  Исти јај ҝүнүндә көрпә тәк ағлар.

  5223
  Гарышыг олса да зәманә һәрдән,
  Чалыш ки, сачына тез дүшмәсин дән.

  5224
  Үзүнү дөндәрсә варланан сирдаш,
  Башыны јармаға ахтарма бир даш.

  5225
  Гәлбини сыхса да ајрылыг дәрди,
  Јашамаг нијјәти ҝөјләр гәдәрди.

  5226
  Мин ҹүрә јахшылыг бар верән јердә,
  Һөрмәт саһибини салмазлар дәрдә.

  5227
  Гәлбинә изтираб доларса әҝәр,
  Гара бәхт, үрәјә мин дағма чәкәр.

  5228
  Ағзыны ачандан аҹыса сөзү,
  Сөһбәт мејданында тәк галар өзү.

  5229
  Дәрд, бәла гонарса ҝүләр үзүнә,
  Вар-дөвләт нур вермәз сипәр ҝөзүнә.

  5230
  Сары сим төкәндә ҝөз јашларыны,
  Ҝөзләр дә охшадар баш дашларыны.

  5231
  Алышыб јанмагла иш битсә әҝәр,
  Дүбарә дүнјаја сәни ким чәкәр?

  5232
  Нәрбәндли олса да јолуну азан,
  Шаһдағы тәрпәтмәк дејилдир асан.

  5233
  Јемәкдән-ичмәкдән дојмурса гарын,
  Иштаһын уҹунҹан әринәр арын.

  5234
  Бөјүклүк – кичиклик олмајан јердә,
  Тәбиәт өзү дә дүшәҹәк дәрдә.

  5235
  Чәкиси јүнҝүллү оларса сөзүн,
  Елин иштаһындан су ичмәз ҝөзүн.

  5236
  Илғары, вәфасы ҝөзәл олмајан,
  Сәма тәк нурланмаз, ҝүн чыхан заман.

  5237
  Көнүл хошлугуну даим јарадан,
  Гырылмыш ганадла учмаз арадан.

  5238
  Мави үфүг кими өндә олса јар,
  Бу дүнја ҝөзүнә ҝөрүнмәз дә дар.

  5239
  Раһат јатмаг үчүн динҹли гәбирдә,
  Өзҝә гапысына даш атма бир дә.

  5240
  Ҝөз јашы севинҹдән нә вәхт ки долар,
  Севдаја дүшән дә бәхтәвәр олар.

  5241
  Гәлбини дидәрсә јар хатирәси,
  Дүнјаны санмазсан – арха күрәси.

  5242
  Ҝөј ҝөзүнә сијаһ сүрмә вуранда,
  Гәлб јандырар, үз-бәүзә дуран да.

  5243
  Гәриб елдән хош дөнәрсә гојнуна,
  Голларыны кип бағлајар бојнуна.

  5244
  Гәлбини јандыра билмәсә јарын,
  Ешгини аләмә јајмасын ҹарын.

  5245
  Хәбәрин јохдурса севимли јардан,
  Бир даһа сөз салма абырдан, ардан.

  5246
  Саф ешгин дәјәрсә гара дашлара,
  Ҝөзүн дә батаҹаг ганлы јашлара.

  5247
  Аллаһын јолујла ҝетмәсә инсан,
  Бәхтәвәр олмага тапылмаз имкан.

  5248
  Хәјалын ҝәзсә дә бүтүн аләми,
  Ҝөзүндә ҹанланмаз ҝерчәклик дәми.

  5249
  Ҝөјләрдә ҝөрмәсән нә думан, нә чән,
  Гураглыг сачлары ағардар дән-дән.

  5250
  Ҹәннәтә билити алсан да баһа,
  Ишыглы дүнјаја ҝәлмәзсән даһа.

  5251
  Тәзәҹә көрпәләр доғулан заман,
  Өлүмүн вахты да верилир бу ан.

  5252
  Тәбиәт гојнуну тушлајанда гар,
  Миллјон ҹығырларда бүдрәјән дә вар.

  5253
  Бир аз тәбәссүмү бағышласа јар,
  Сәадәт јағыш тәк үстүнә јағар.

  5254
  Үмиди бағлајыб ајлыг сәләмә,
  Нәфсини һарама пајлыг еләмә.

  5255
  Ган төкән әлини ҝөрмүрсә ҝөзүн,
  Мәһкәмә ҝүнүндә лаг олар сөзүн.

  5256
  Кечдијин јолларда галмаса изин,
  Ијнә-ләгәбини ҝөтүрәр бизин.

  5257
  Үрәјин саф тәмиз олмазса, валлаһ,
  Хејирхаһ әлини узатмаз Аллаһ.

  5258
  Јохсула, фәгирә рәһм едән бәндә,
  Аллаһын истисин дојар бәдәндә.

  5259
  Аллаһа һәмд етсә нур бахышлар да,
  Торпағы суварар ҝур јағышлар да.

  5260
  Јаланчы додаглар оларса сәндә,
  Абырдан дүшәрсән јери ҝәләндә.

  5261
  Фитнәкар дилләрлә өјүнсә милләт,
  Дизләри чөкдүрәр арамсыз зилләт.

  5262
  Хәзан јарпағы тәк саралыб солан,
  Һеч демәз өзүнә: « Бир аз да долан.»

  5263
  Гајдаја салмамыш һеч бир ишини,
  Ҝәрәк итирмәсин дүз јеришини.

  5264
  « Лә'нәтә ҝәләсән», - дејирсә һәр кәс,
  Тәхтдә әјләшмәјин дејилми әбәс?

  5265
  Ел јолунда даша дөнсә үрәјин,
  Сел ҝүҹүнә мә'руз галар күрәјин.

  5266
  Өмрүнүн мүлкүнү өртсә туфан, гар,
  Әбәди һөкм едәр аҹы рузиҝар.

  5267
  Дивары тутараг јеријән инсан,
  Хәјјамын мејиндән тапармы имкан?

  5268
  Арзулар чичәк тәк соларса әҝәр,
  Гәбирдән әлавә чарә вар мәҝәр?

  5269
  Гәлбини сөз илә бөлсәләр ики,
  Ачыла билмәзсән бир гөнчә тәки.

  5270
  Молланы боғараг өз әлләринлә,
  Аллаһа саташма әмәлләринлә.

  5271
  Халг үчүн бәнзәсән пуч олан гоза,
  Аллаһ да чевирәр соврулан тоза.

  5272
  Ҝөрдүјүн ишләрдә јохдурса саваб,
  Етдијин зүлмләрә тапылар ҹаваб.

  5273
  Оддан тапмаса да гар әлаҹыны,
  Бағбан балталамаз нар ағаҹыны.

  5274
  Дүнјанын ҝәрдиши олса да бәлли,
  Өлүмү бүдрәтмәз чарәнин һәлли.

  5275
  Зәһәрин дадыны версә ширин бал,
  Мум тәки әридәр инсаны хәјал.

  5276
  Бир евин хәтасы оларса – ата,
  Чәтин ки, бир даһа раһат да јата.

  5277
  Мешәни јандыран бир алов кими,
  «Сеҝаһ»да күл етмә һәр сары сими.

  5278
  Әзијјәт чәкәрсә бәлалы башын,
  Һесаба алынмаз нечәдир јашын.

  5279
  Чәјирткәләр Рәбб әмринә тапыб дил,
  Торпагларда гајнашарлар ил-бәил.

  5280
  Доғма јувасыны гурмаса бир гуш,
  Бала чыхартмагы санмасын удуш.

  5281
  Гәлбини алова, ода јаханда,
  Күлүндән рәнҝ алар, јашы ахан да.

  5282
  Товрат китабынын варагларында,
  Гануна баш әјир јарагларын да.

  5283
  Гајғына галмаса севдијин ниҝар,
  Ҝәләҹәк ҝүнләрчүн мин ҹүр бәлан вар.

  5284
  Йоргана бәнзәдиб кәфән ағы да,
  Сон мәнзил ҝәтирәр раһатлығы да.

  5285
  Аҹизлик ҝөстәрсән сәрт тәбиәтә,
  Тез дә говушарсан әбәдијјәтә.

  5286
  Кимләр ки, торпаға мин әзаб верәр,
  Ҝүл әкиб, јеринә тиканлар дәрәр.

  5287
  Севинҹин аҹысы ашса гәдәрин,
  Јумулу ҝөзләрин атма кәдәрин.

  5288
  Тәбиәт неҹә ки, тәравәтлидир,
  Бәшәрин өзү дә мәһәббәтлидир.

  5289
  Ҝүнәшин ишығы версә да аман,
  Кор олан јолуну азар һәр заман.

  5290
  Варлығынла севирсәнсә јарыны,
  Әбәди дә сахлајарсан арыны.

  5291
  Шүһрәтин нәғмә тәк ҝәзсә елләри,
  Адын да олаҹаг дилләр әзбәри.

  5292
  Танрына ибадәт етмәсән әҝәр,
  Дүнјаја мәһәббәт артармы мәҝәр?

  5293
  Дүнјасыны дәјишәндә бир баһар,
  Сон нәфәсдә Аллаһына јалварар.

  5294
  Нә вахт ки, аҹылы ҝөз јашы ахмыр,
  Мәһәббәт – севәнин јашына бахмыр.

  5295
  Зөвг алмаг пешәси јохдурса сәндә,
  Гәриб ҝөрүнәҹәк догма Вәтән дә.

  5296
  Хәјала даланда гәмдән, кәдәрдән,
  Көрпә ушаг тәки көврәлмә һәрдән.

  5296
  Үрәкләр севинҹлә нә вахт ки долмаз,
  Ишыгсыз сабаһын фајдасы олмаз.

  5297
  Даш гәлбли инсанлар чыхса гаршына,
  Јенә дә һарамлыг гатма аршына.

  5298
  Һәсрәтин одунда јанарса ҹанын,
  Интизар ичиндә кечәр һәр анын.

  5299
  Мугамын сеһрини дојарса инсан,
  Јашамаг зөвгүнә тапаҹаг имкан.

  5300
  Лә'лли – ҹәваһирли кечәрсә ҝүнләр,
  Памбыг тәк јумшалар полад дөјүнләр.
 3. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  5301
  Бағчада ачылмыш бир гызыл ҝүл тәк,
  Пак ешгин наминә шәрәфдир өлмәк.

  5302
  Дәрдләрә дәрманлыг едәрсә сәфан,
  Һүрмәтә чатдырар чәкдијин ҹәфан.

  5303
  Нәғмәли додағлар гөнчә ачанда,
  Ҝүлләри охшадар әтир сачанда.

  5304
  Јарына көнлүнү вердијин андан,
  Һазыр ол, јолунда кечмәјә ҹандан.

  5305
  Имдадына јетишәндә садигин,
  Јарасына мәлһәм дилә ашигин.

  5306
  Аваз кими јар көнлүнә доланда,
  Гүнчә ачар јарпаглары солан да.

  5307
  Севән јар нә вахт ки, аҹылы ҝүлмәз,
  Үрәк јашајырса, диләк дә өлмәз.

  5308
  Мин бир ҹәфасына дөзәндә јарын,
  Шам тәк әримәсин һеч заман арын.

  5309
  Әтрини ҝүлләрдән аланда јарын,
  Јолунда гурбан ол белә дијарын.

  5310
  Дүнјасыны дәјишсә дә һәр нәсил,
  Үнванына садиг галар һәр фәсил.

  5311
  Хаһинлик едәрсә сирдашларын да,
  Сәбрин мајәсидир ҝөз јашларын да.

  5312
  Әгл илә ҝөрүлсә һәр ишин сәнин,
  Дилинә дүшмәзсән јолдан кечәнин.

  5313
  Ајрылыг һалына дүшәрсә гәлбин,
  Ҝөзләр дә үрәк тәк ҝорүнәр гәмҝин.

  5314
  Ешгин нәгмәләри әритсә дашы,
  Инсаны сарсытмаз гоҹалыг јашы.

  5315
  Әјәр олмасајды ширин хәјаллар,
  Дүнја да ҝөзүмдә ҝөрүнәрди дар.

  5316
  Достларын дүшмән тәк ејләсә рәфтар,
  Јенә дә һагсыза олма тәрәфдар.

  5317
  Ешгин атәшиндән јанмасан әҝәр,
  Хошбәхтлик кәлмәсин мисал ким чәкәр?

  5318
  Севҝини гәлбиндә ҝизли сахлајан,
  Ҝөјләр тәк јаш төкәр кечдикҹә заман.

  5319
  Нәзәрин дөнәрсә бир ахшам чағы,
  Көкүндән гырарсан бар верән таҹы.

  5320
  Хәстәјә дәрманса ала ҝөзләрин,
  Балдан ширин олсун ҝәрәк сөзләрин.

  5321
  Арзулар чыхарса ҝүн-бәҝүн јаддан,
  Көнүл ҹуша ҝәлмәз бир гуру аддан.

  5322
  Аллаһсыз алчага сатсан арыны,
  Виҹданын чүрүдәр шаһ дамарыны.

  5323
  Инҹијиб – күсмәји сансан сәадәт,
  Бир ҝүн барышмаға галмаз да тагәт.

  5324
  Көрпәҹә гузу тәк мәләсән дә сән,
  Әһдинә чатмазсан, јада јар десән.

  5325
  Гәлби охшамаса нәфәси јарын,
  Мејвәси јетишмиш будаға сарын.

  5326
  Алчағын өнүндә баш әјинҹә сән,
  Ҝәрәк варлығындан һеј инҹијәсән.

  5327
  Сәбри-гәрарыны алса да јарын,
  Хәзана дөндәрмә ҝүллү баһарын.

  5328
  Әһдиндән дөнәрсә көнүл верән јар,
  Дилиндә сәсләнмәз нә абыр, нә ар.

  5329
  Тәбиәт гојнунда тутараг гәрар,
  Һәр булаг сујунун өз тәркиби вар.

  5330
  Јағышлы гасырға дешсә дә јери,
  Вә'дәли, сөзүндән чәкилмәз ҝери.

  5331
  Ҝеҹәләр јухусуз галарса инсан,
  Ҝүндүзләр ҹушмаға тапырмы имкан?

  5332
  Ҝәлинлә гајнана оларса јадлы,
  Һалал дуз-чөрәк дә ҝөрүнмәз дадлы.

  5333
  Јарыны ҝөрмәксә һәр ан адәтин,
  Үрәјин башында ҝәздир сурәтин.

  5334
  Өмрүн мә'насыны ешгиндән алан,
  Паклы мәһәббәтә сатмаз да јалан.

  5335
  Көмәјә кәлсә дә аҹы сијасәт,
  Пислијә һеч вәдә ејләмә адәт.

  5336
  Гәлбинин евиндә шаһлыг едән јад,
  Гызыл сарајы да едәҹәк бәрбад.

  5337
  Гајалар гојнунда битән ҝүл олсан,
  Ҝөз јашын төкмәзләр, - нә вахт ки солсан.

  5338
  Шанындан аләмдә галмаса нишан,
  Адыны јашатмаз заман һеч бир ан.

  5339
  Вәфадар алышар, һөкм ејләјәрәк:
  Јар гәлби ешг илә дөјүнсүн ҝәрәк.

  5340
  Һәјатын баһары чичәкләнмәсә,
  Шүһрәтә чатмағы гојмазлар сәсә.

  5341
  Азадлыг шүары сәсләнмәјәндә,
  Иҝидләр јетишмәз һеч бир Вәтәндә.

  5342
  Ҝөз јашы ахытсан һәмишә дән-дән,
  Дүнјанын ән бәдбәхт оғлу да сәнсән.

  5343
  Гәриблиг чағыны саланда јада,
  Вәтәндән әзиз шеј вармы дүнјада?

  5344
  Ширин сөз јохдурса дилиндә сәнин,
  Одуна јанарсан һәр бир јетәнин.

  5345
  Улдузлу асиман оларса јарын,
  Ҝүнәш дә сајылар дәвләтин – варын.

  5346
  Севдијин ел-оба ҝөрүнсә һејран,
  Хошбәхтлик нәфәсин чәкәрсән һәр ан.

  5347
  Ҝөз јашын, јағыш тәк, јағса да дән-дән,
  Севинҹи кәдәрлә гарышдырма сән.

  5348
  Севинҹин гәмини үтмәсә һәр ан,
  Гајғылар гәлбинә тутаҹаг диван.

  5349
  Ајрылыг шәрабы ичиртсә јарын,
  Хәзанә дөнәҹәк ҝүлшән баһарын.

  5350
  Бивәфа чыхарса әһдиндән дөнән,
  Ҝөзүндән нур вермәз чираг тәк сөнән.

  5351
  Арзулар үмидлә ҝәлмәсә дә тән,
  Јенә дә һәр шејдән јахшыдыр Вәтән.

  5352
  Тәбиәт тәсвири чатса нәзәрә,
  Торпағын сәфасы ҝетмәз һәдәрә.

  5353
  Јар ҝәлән јоллара дикилмәсә ҝөз,
  Ешгин сәфасындан әлини дә үз.

  5354
  Јарыны аҹыглы сүзәрсә бәндә,
  Пајыны алаҹаг имкан дүшәндә.

  5355
  Көнлүнү тутмаса мәһәббәт ешги,
  Бир фајда верәрми ағламаг мәшги?

  5356
  Сачына дүшәрсә ағ рәнҝиндә дән,
  Ҝөзүн јашатмасын нә думан, нә чән.

  5357
  Фүрсәти әлиндән версә пәһливан,
  Силаһлы рәгибә тутармы диван?

  5358
  Аҹылы дујғулар нә вахт ки өлмәз,
  Әһдини позанлар инсафа ҝәлмәз.

  5359
  Дағларын башыны алса да думан,
  Јаған гар һалыны ејләмәз јаман.

  5360
  Аҹы-аҹы демәсә дә сөзүнү,
  Зәһлә ҝедәр туршуданда үзүнү.

  5361
  Халгын ҝөзү олмасајды тәрәзи,
  Динин данан унутмазды гәрәзи.

  5362
  Вар еләјән олмасајды иҝиди,
  Өз халгына бәсләмәзди үмиди.

  5363
  Һәгигәтә дөнмәсәјди ҝүманлар,
  Илдырымы чахмаз иди думанлар.

  5364
  Ҝүл бағында гонса да мин будага,
  Хәзан вахты дурна көчәр узага.

  5365
  Аҹылы сөзүндән ҝәлсәләр кәләк,
  Дилини ҝүнаһкар сајасан ҝәрәк.

  5366
  Бүлбүл тәки охујанда севҝилин,
  Ҹәннәт олар һәр фәсилин, һәр илин.

  5367
  Пак зәһмәтә алышарса әлләрин,
  Дилләриндән дүшәрсәнми елләрин?

  5368
  Олуб кечәнләри саланда јада,
  Сабаһкы хош ҝүнү вермәзләр бада.

  5369
  Бу дүнја ҝөрүнсә ҝөзләринә дар,
  Атдыгын аддым да јолуну азар.

  5370
  Севинҹлә кечирсә һәр бир анын да,
  Күмүр тәк гаралмаз дамла ганын да.

  5371
  Ҝәнҹлијә хәјанәт етсә гоҹалыг,
  Торпага туш олар шанлы уҹалыг.

  5372
  Фүрсәти әлиндән версә ҹаванлыг,
  Һәм балсыз, һәм јағсыз кечәр јаванлыг.

  5373
  Нуруну итирсә гоҹа ҝөзләрин,
  Кимсәни ҝәтирмәз ҹоша сөзләрин.

  5374
  Һәгигәтә дөнмәјәндә арзулар,
  Виҹданын да кешијиндә ар дурар.

  5375
  Мәнлијин алчатса мүдрик бир инсан,
  Нурлу ҹаһаны да сајаҹаг зиндан.

  5376
  Шаирлә бирликдә өләрсә ше’ри,
  Ҝәлән нәсилләр дә ҝөрмәзләр хејри.

  5377
  Ганыны зәли тәк сорарса јадын,
  Он киши өнүндә чәкилмәз адын.

  5378
  Ҹәбһәчи өлүмдән горхарса әҝәр,
  Гәрәзсиз ҝүллә дә башына дәјәр.

  5379
  Ишини бирбаша тутсан һәвәслә,
  Дағлары ашарсан ҹошгун нәфәслә.

  5380
  Ағры кәсилмәсә милјончу ҹанда,
  Ҝөзүндә гаралар ҝүнлү ҹаһан да.

  5381
  Елин шәнлијиндә һеч олса шанын,
  Бир өмрә бәс ејләр дәрди бир анын.

  5382
  Талејин гул олса дөнүк намәрдә,
  Гајалы дашлар да дөзмәз бу дәрдә.

  5383
  Јахшылыг ејләјиб, нә гәдәр лалсан,
  Бихәбәр нә билсин сафсан, һалалсан?

  5384
  Һәмдәм олсан гәлби сөнүк гадына,
  Рүсвајчылыг шан ҝәтирмәз адына.

  5385
  Әҹәлин ҝәлиши узанан заман,
  Ағрылар өлүмдән бәд олар һәр ан.

  5386
  Суал верилсә дә дәриндән дәрин,
  Көлҝәлик ахтарма сәриндән сәрин.

  5387
  Алышыб јанмаса үрәјин шам тәк,
  Ешгин бәһәриндән долармы әтәк?

  5388
  Мәрд кими јарыны севмәјән адам,
  Намәрдтәк сөјләјәр: - Бәхтимә јадам!

  5389
  Аллаһын јолунда аддымлајанлар,
  Өлдүјү ҝүнү дә тој-бајрам анлар.

  5390
  Гәдрини билмәсән бу ҝүн әјәр сән,
  Сабаһкы өмрүн дә бојнун әјәрсән.

  5391
  Ҝүнаһда бармағын оларса әҝәр,
  Үрәјин мүсибәт бәласын чәкәр.

  5392
  Јаланын һөкмүндән анды ичәндә,
  Хәлбирдән кечирәр һаггы бичән дә.

  5393
  Ҝөзәлләр ҝөзәли олмајан һәр кәс,
  Зәкалы ағлын да сајмасын әбәс.

  5394
  Зәһмәтин сәрф олса јахшылыг үчүн,
  Халгына ҝүвәнәр сағламлыг ҝүҹүн.

  5395
  Үрәҝдән ҝәләни демирсә дилин,
  Самбаллы ҝүнләрлә фәхр етмәз илин.

  5396
  Ҝеҹә-ҝүндүз шәнләнмәсә үрәјин,
  Шаһ дағы тәк вүғарланмаз күрәјин.

  5397
  Пәрванә тәк алышанда одларда,
  Ҝүлләр тәки јас сахлајар отлар да.

  5398
  Гәм чөкәрсә јанагына дилдарын,
  Һаг газанмаз нә абырын, нә арын.

  5399
  Инсанлардан ҝилејләнән ҝөјләр дә,
  Дәрдләрини јағышларла сөјләр дә.

  5400
  Анламагчүн ганад ачыр, шәр неҹә,
  Ҝүндүзүнү хәлбирдән сүз һәр ҝеҹә.
 4. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  5401
  Торпағын ҝүлләдән дешилсә бир ҝүн,
  Гејрәтин динҹлији гој етсин сүрҝүн.

  5402
  Әмәлиндән итҝин дүшсә ихтијар,
  Елин дә шанынла етмәз ифтихар.

  5403
  Ҹәннәтбәндли апармагчүн мәшгини,
  Ики гәлбә көрпү елә ешгини.

  5404
  Боллуҹа олмаса һаглы ҹүрәтин,
  Азалар сәрвәтин, донар шүһрәтин.

  5405
  Ҝөрән ҝөзә охшамаса булаглар,
  Хәзан дүшмүш чөл-чәмәнчүн ким ағлар?

  5406
  Өз сеһри олмаса мугамын әҝәр,
  Бәјәм инсанлары ардынҹа чәкәр?

  5407
  Һиҹранын наләси ода дөнәндә,
  Ҝөзүнү ҝиләси исланар ҝүндә.

  5408
  Нәғмәләр өтмәсә башынын үстә,
  Гәлбинин оду да сөнәр аһәстә.

  5409
  Ҝөзләрин ҝүлмүрсә ҝөрәндә јары,
  Кор олмуш бағбан тәк дәрмәзсән бары.

  5410
  Ҝөрүшдә дујулса бүлбүлүн сәси,
  Дағлары ашаҹаг ешгин һәвәси.

  5411
  Үмидли хәјалын сејринә далсан,
  Динҹәлән дилинлә санма ки, лалсан.

  5412
  Гәлбини охшатса илкин мәһәббәт,
  Гәдрини билмәкдир вәзифән әлбәт.

  5413
  Башынын гарыјла өјүнән дағлар,
  Ҝүнәш алышанда ушаг тәк ағлар.

  5414
  Гүдрәтин әзмијлә ҹошмурса үрәҝ,
  Дадыны итирәр једијин чөрәк.

  5415
  Әлини киши тәк сыхмырса һәр кәс,
  Ҝүнүнү гаралдар саламлы һәр сәс.

  5416
  Ҹисмини торпаглар уданда бир ҝүн,
  Руһун да дүнјадан олаҹаг сүрҝүн.

  5417
  Тумурҹуг тәк партлајарса үрәјин,
  Из итирәр дағлы олан күрәјин.

  5418
  Арзуларын ҝүл ачмаса баһарда,
  Ҝөзүн ҝүлмәз нә боранда, нә гарда.

  5419
  Гәриблик тәнһасы бүрүсә јары,
  Көнлүнү алмагы унутма бары.

  5420
  Мәлһәмли муғама шәр јахан заман,
  Ешгинә нур сәпмәз нә тар, нә каман.

  5421
  Гәлбләри ајырса пахыл – бәдҝүман,
  Үзләрдә јурд салар һәм чән, һәм думан.

  5422
  Оғул тәк дөзмәсән һәр чәтинлијә,
  Сәадәт говушмаз нәр мәтинлијә.

  5423
  Гызылдан, ҝүмүшдән налланса да ат,
  Јарарлы олмаса, газанмаз бир ад.

  5424
  Елчиләр үрәји дөндәрсә буза,
  Учмаг истәјәрсән аја, улдуза.

  5425
  Саф ешги дујмаса севҝили јарын,
  Хәзана дөнәҹәк јазлы баһарын.

  5426
  Зәһәр кими аҹы олса чөрәҝ дә,
  Тумурҹуг тәк партлајаҹаг үрәҝ дә.

  5427
  Сәадәт, сорагсыз, сөнсә ил-бәил,
  Хошбәхтлик наминә чалынмаз тәбил.

  5428
  Дилиндән јағарса аҹылы сөзләр,
  Нуруну итирәр гәзәбли ҝөзләр.

  5429
  Милләтин ҝөзүндә уҹалмаг үчүн,
  Аләми дағытма гоҹалмаг үчүн.

  5430
  Севдијин јарына ҝәлмәјәндә тән,
  Шүбһәлү сүзәҹәк һәр јолдан кечән.

  5431
  Елиндән јохса да сәни бир сајан,
  Аллаһын јолунда јенә шамлы јан.

  5432
  Бол оларса гыз-ҝәлинин әдасы,
  Көнүл охшар тар-каманын сәдасы.

  5433
  Дар ҝүндә сајмаса әҝәр јар – јары,
  Бәјдән гоҹа олмаз, ҝәлиндән - гары.

  5434
  Чарәли бир сөзә оланда мөһтаҹ,
  Ҝөзүнә нур сәпмәз гызылбәндли таҹ.

  5435
  Ајрылыг гәлбинә версә ишҝәнҹә,
  Товратдан нәфәс ал һәр ҝүн, һәр ҝеҹә.

  5436
  Кечмиш һәјатыны саланда јада,
  Ҝәләҹәк өмрүнү вермәзсән бада.

  5437
  Өзүнә ҹәлб етсән ҝүн-бәҝүн ели,
  Сонуну охшатсын ҝәрәк әввәли.

  5438
  Ешгин ҝүлшәниндә солса чичәкләр,
  Саһибсиз ҝөрүнәр баллы пәтәкләр.

  5439
  Далғалар нәғмәли оларса әҝәр,
  Лај-лајын бешији сајылар Хәзәр.

  5440
  Үлви мәһәббәтдән үзүлсә әлин,
  Бәдбәхтлик ҝәтирәр һәм тој, һәм ҝәлин.

  5441
  Бағбанлыг етмәкдән әринсә арын,
  Бағындан дәрмәзсән ҹәфалы барын.

  5442
  Севинҹлә өмрүнү кечирсә үрәк,
  Нәфсин дә һәддини ашмасын ҝәрәк.

  5443
  Өтән илләрини аҹылајанлар,
  Бәрбад өмүр үчүн өзүнү данлар.

  5444
  Һилалы гашларын јарашыгындан,
  Нәғмәләр диләрсән саз ашыгындан.

  5445
  Вүсал ҝүнү јетишмәсә мејвә тәк,
  Дәрди-сәри ҝүндә артар бир әтәк.

  5446
  Хәтринә дәјмәсән әҝәр һеч кәсин,
  Һамыја хош ҝәләр бәм олан сәсин.

  5447
  Гызылдан сүзүлсә бишмиш сөзләрин,
  Баш әјән шаһлары сүзәр ҝөзләрин.

  5448
  Бал јухулу олмајанда имканлар,
  Сағламлыгы фәтһ еләмәз инсанлар.

  5449
  Ҝөјләрдә шимшәкләр чахмаса әҝәр,
  Тәбиәт шамлары јандырар мәҝәр?

  5450
  Тәрбијә версәниз өвладыныза,
  Бир хәтәр јетирмәз өз адыныза.

  5451
  Ҝүлләрин гохусу ҝәлән чәмәндә,
  Ҹәннәтә алышар јолдан кечән дә.

  5452
  Хошбәхтлик наминә сөкүләрсә дан,
  Ширин јухусундан пак дурар инсан.

  5453
  Јасдыгын даш олса дағда, аранда,
  Чобаны охшадар ағрын алан да.

  5454
  Севҝилин ешгини күл едән заман,
  Шимшәкдән алышыб бир шам тәки јан.

  5455
  Севҝилин оларса ҝөзүн гарасы,
  Гәлбини сарсытмаз сөзүн јарасы.

  5456
  Ашиги саралдыб бәдрәнҝ еләсән,
  Ҝәрәк барышыга өзүн ҝәләсән.

  5457
  Иштаһлы нәфсинә дөзмүрсә үрәк,
  Сағламлыг һәддини ашаҹаг чөрәк.

  5458
  Әтрини дујмагчүн баһарлы јазын,
  Нәрҝизли чәмәндә чалынсын сазын.

  5459
  Вуран гәлблә ејләмәсән имтаһан,
  Нечә сирри ҝизлин сахлар бу ҹаһан.

  5460
  Дүмаг сәтирләри олмаса јолун,
  Тәһлүкә төрәдәр сағын, һәм солун.

  5461
  Дағлар титрәсә дә зәрб һүнәриндән,
  Елләр јанылмасын гәлбин шәриндән.

  5462
  Кечдијин јоллардан гајытмаг үчүн,
  Һалалдан сүзүлсүн газанҹын бүтүн.

  5463
  Сәһрада су үчүн галанда мөһтаҹ,
  Гашлы үзүкдән дә тапылмаз әлаҹ.

  5464
  Гызыл кими сафлы олса “валлаһ”ын,
  Арзуна да тәкан верәр Аллаһын.

  5465
  Әһдинә дүз чыхса севиб-севилән,
  Севинҹдән ҝүлүмсәр ҝөз јашын силән.

  5466
  Әбәди бағласа ҝөзүнү инсан,
  Раһат динҹлијә дә тапылар имкан.

  5467
  Данышыг тәрзини билмәјән ҝәдә,
  Сәррафлы әглә дә ҝәләҹәк һәдә.

  5468
  Истәсән сүфрәндә бол олсун чөрәк,
  Хоруз банлајанда дурасан ҝәрәк.

  5469
  Әтирли чөрәјә верәндә гијмәт,
  Бугдалы сүнбүлдән етмәзләр гијбәт.

  5470
  Чағырыш вахтында кимләр ки ҝәлмәз,
  Вәтәнә хиласкар чыха да билмәз.

  5471
  Абыра, һәјаја јарадыб имкан,
  Сөзүнү кәсәрли гој десин инсан.

  5472
  Сөзләри јағдырса автомат кими,
  Ҹавабы верилсин дипломат кими.

  5473
  Ешгин мәнасыны арашдыранда,
  Мәҹнунә гошулар гарышдыран да.

  5474
  Сиррини сирдаша вердијин заман,
  Сәсин титрәмәсин ҝәрәк бирҹә ан.

  5475
  Инсанлыг наминә өмүр сүрәндә,
  “Аллаһа мин шүкүр!” Дејәр ҝөрән дә.

  5476
  Ҝүвәниб һарамлы вара-дәвләтә,
  Ҝүнәшли демәзләр - гара гүрбәтә.

  5477
  Һәрчәнд ки, башларда ағыл аз олар,
  Космосдан сөз салар нағылбазлылар.

  5478
  Үрәкдән ҝүлмәсә ҝәлинин үзү,
  Ајрылыг јолуну ахтарар ҝөзү.

  5479
  Гаранлыг пәрдәјә бүрүнсә ҝөз дә,
  Дилинә јол ачмаз бир кәлмә сөз дә.

  5480
  Һәгигәт гушу тәк ганад чаланда,
  Дилиндән чыхмасын ҝәрәк јалан да.

  5481
  Үзүнә шах дурса сүдүнү әмән,
  Өвладлыг һәддиндән чыхаҹаг һәмән.

  5482
  Ағлыны итирсән бағры јаранда,
  Көлҝән тәк јашајар сөзлү- јаран да.

  5483
  Инсафа ҝәлмәсә гәлби јандыран,
  Ҝәрәк јубанмасын һаггы гандыран.

  5484
  Әр-арвад дидәрсә бири-бирини,
  Аләмә јајарлар евин сиррини.

  5485
  Илан тәк чаларса арвад әрини,
  Ҝәрәк о дүнјада тапсын јерини.

  5486
  Һәр дамласы нә вахт гәлбин инҹидир,
  Инсанлыгдан чыхаран да ичҝидир.

  5487
  Һәрчәнд ки, гәдәһин тез-тез долаҹаг,
  Ағлыны алан да ичҝи олаҹаг.

  5488
  Шаир олмаса да хәстә сәрхошлар,
  Ичҝидән зөвг алан - Хәјјама охшар.

  5489
  Һәсрәти әјәр ки, ганында ахмаз,
  Ичҝини тәрк едиб, сәрхоша бахмаз.

  5490
  Үрәјини ган еләсә дилбәрин,
  Хош ҝүнләрлә кечә билмәз илләрин.

  5491
  Севҝилин гәлбини саларса ода,
  Өзүнү гәриб дә сај бу дүнјада.

  5492
  Илк барын верәндә көрпә будағлар,
  Бағбан да севинҹдән көрпә тәк ағлар.

  5493
  Јухуна ҝирсә дә гәлби дөнмүш јар,
  Ешгиндән ҝөзләмәз нә абыр, нә ар.

  5494
  Өмрүн пајызыны унудан инсан,
  Сәрт гышдан чыхмага тапмаз да имкан.

  5495
  Дәрин күк салмаса көксүндә ешгин,
  Бәхтинә јол ачмаз ҝүндәлик мәшгин.

  5496
  Сәма видалашса ҝүнәшлә, ајла,
  Аләмә нур сәпмәз улдузлар сајла.

  5497
  Һәрчәнд ки, ешгинлә чајлар тәк ашмаз,
  Биилгар олана бәхт дә јарашмаз.

  5498
  Ҹисми ҹаван сахламајан гоҹалыг,
  Талејинә нәсиб етмәз уҹалыг.

  5499
  Һалал сүдү әмибдирсә анадан,
  Сачларына әл ҝәздирмәз һәр надан.

  5500
  Ҹәннәтдән јан кечсә көчәри јолун,
  Бәдләрлә долаҹаг сағын һәм солун.
 5. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  5501
  Сәадәт наминә өмүр сүрәндә,
  Ҝәрәк ибрәт алсын һәр бир ҝөрән дә.

  5502
  Һәр сөзүн, гылынҹ тәк, кәсмәсә ити,
  Арсызын абрыны алмазсан гәти.

  5503
  Һәр кәсин ки, өз-ҝөзүндә ар олмаз,
  Јерә, ҝөјә анд ичмәкдә јорулмаз.

  5504
  Ҝүвәнәрсә гәдир билән елинә,
  Бир дағы да шәлә бағлар белинә.

  5505
  Дағлардан уҹаса үрәјин сәнин,
  Торпаға кипләнмәз күрәјин сәнин.

  5506
  Һалаллыг наминә дөјүнсә үрәк,
  Сүфрәндән әксилмәз нә дуз, нә чөрәк.

  5507
  Ел јанында сөз демәји баҹарсан,
  Өз евин тәк мин гапыны ачарсан.

  5508
  Үфүгләр гызаркән дан ағаранда,
  Ҹаһаны сејр едәр ҹан Апаран да.

  5509
  Исдәр пајыз олсун, исдәрсә дә гыш,
  Ҝөј сәмадан нә гар ҝөзлә, нә јағыш.

  5510
  Илһам верән ҝөзәллијин оланда,
  Ҹана ҝәләр саралан да, солан да.

  5511
  Ешгин ҹәсарәтин анлајан заман,
  Вар-дәвләт дәјәрин итирәр бу ан.

  5512
  Товратын барыјла гидалананда,
  Һагг јола гајыдар һәр бир надан да.

  5513
  Көнлүндән кечәндә гүдрәтин ешги,
  Зирвәјә галдырсын шүһрәтин мәшги.

  5514
  Јеришинә ҹүзи версә дә аман,
  Хәстәликлә достлуг етмә һеч заман.

  5515
  Иштаһы позанда јағлы пиловлар,
  Диабет оланы дағлы ҹиловлар.

  5516
  Саламы алмаса севҝили ҹанан,
  Күмүр тәк гаралар дамарында ган.

  5517
  Гәлбини әманәт вермәсән јара,
  Гапыны сәадәт дөјмәз һеч ара.

  5518
  Һәр дәрди-мөһнәтә дөзсә дә инсан,
  Хош өмрә, әбәди, тапылмаз имкан.

  5519
  Јарадандан гисмәт олса гоҹалыг,
  Ҝәрәк, шам тәк, әримәсин уҹалыг.

  5520
  Шүбһәли торпаға ајаг басанлар,
  Оларлар өзүјчүн гоју газанлар.

  5521
  Голун гүввәтиндән сөз салан заман,
  Одлу силаһлары унутма бу ан.

  5522
  Гураглыг баш версә ҝөзүн ҝөлүндә,
  Мәһһәббәт јас тутар үзүн дүзүндә.

  5523
  Сөз ешгијлә ҝәр ки, үрәк дөјүнмәз,
  Әһли-гәләм саһиб тәки өјүнмәз.

  5524
  Ешгини үрәјә нә вахт ки јапмаз,
  Бахмагдан савајы бир чарә тапмаз.

  5525
  Ешгин һәрарәти аловнананда,
  Алышар гуру тәк сулу олан да.

  5526
  Ҝүнү-ҝүндән ишләр ҝтсә тәрсинә,
  Дүнја вары бәс еләмәз тәрҝинә.

  5527
  Ағлынын касасы нә вахт ки долмаз,
  Һәр шеји јадында сахламаг олмаз.

  5528
  Инҹәликлә дөјүнмәсә үрәјин,
  Ағрылара ҹәзб олунар күрәјин.

  5529
  Көнлүн истәјитәк ҝөрсән дилдары,
  Тәбиәт гүввәси гырмаз илгары.

  5530
  Чичәкләрин өз дилини ганмајан,
  Тәбиәти дуја билмәз һеч заман.

  5531
  Фәрги јох, күчәләр ҝенишдир ја дар,
  Һәр арзу-диләjин бир үнваны вар.

  5532
  Севәнләр гүдрәтлә ҝәзәрсә гоша,
  Сәадәт ҹәһтләри чыхмаз да боша.

  5533
  Селләр, зәлзәләләр нә вахт ки чағлар,
  Тәбиәт өзү дә ушаг тәк ағлар.

  5534
  Јағ кими әритсән ҹаванлыгыны,
  Халга ҹар едәрсән авамлыгыны.

  5535
  Милләти дәрдисәр еләҹәјинлә,
  Әлбәјаха олма ҝәләҹәјинлә.

  5536
  Һәр сөзү-сөһбәти дәрд верән заман,
  Һеч ким дә бу кәси диндирмәз бир ан.

  5537
  Зәһминдән ҝәлирсә ганын гохусу,
  Һеч вәдә ширинлик вермәз јохусу.

  5538
  Дәрманын һөкмүјлә дөјүнсә үрәк,
  Зәһәрдән бәд олар једијин чөрәк.

  5539
  Көмәјә ҝәлмәсә достун, гардашын,
  Дағларын гары тәк ағарар башын.

  5540
  Чухуру ахтаран сулар тәк ахсан,
  Үнванын дәјишмәз, ејнәк дә тахсан.

  5541
  Үрәји дәләндә етибарын да,
  Јаддашдан силинәр вәди јарын да.

  5542
  Фәрги јохдур Нәбиjә тән - Һәҹәрсән,
  Сусуз чајдан үзмәсән дә кечәрсән.

  5543
  Ҝөз ағартсан сачы дәнли баш кими,
  Из гоjарсан гара рәнҝли даш кими.

  5544
  Арзуларын гуҹағында ујмагдан,
  Көрпә тәки севинмәзсән дојмағдан.

  5545
  Сүзмәк үчүн нәғмә долу додағын,
  Ајнасы вар сују – сөзлү булағын.

  5546
  Инсафын да ашдыранда һәддини,
  Бармаг сајлы биләҹәкләр гәдрини.

  5547
  Бир-бирини анламаса севәнләр,
  Сачлара да һγҹум чәкәр ағ дәнләр.

  5548
  Довраныны хош кечирсә ушаглар,
  Өмγр бойу йаддан чыхмаз бу чағлар.

  5549
  Халгын γчγн ίанмаίанда γрәίин,
  Нәр дә олсан ίерә дәίәр кγрәίин.

  5550
  Υз-ҝозγнγ туршудан да ҝәлинә,
  Саф ана тәк ҝөрγнмәзсән елинә.

  5551
  Гәлб евини етмәсә дә һеч виран,
  Көрпәнин дә гайғысы вар һәр бир ан.

  5552
  Ачылмаίан гөнчә тәки соланда,
  Υз чевирәр сәнә ίахын олан да.

  5553
  Илиίинә ίол тапмаса мәһәббәт,
  Υрәίинә дамға вурар һәгибәт.

  5554
  Гәлбинә ҝирибсә γрәίи дашлы,
  Чалыш, галмаίасан ҝөзләри ίашлы.

  5555
  Дәрманла кечсә дә әҝәр һәр ҝγнγн,
  Јенә дә дγшмәнә һγнәрли ҝөрγн.

  5556
  Гардашын γрәίи бәнзәсә даша,
  Чәтин ки, ίолунда дағлары аша.

  5557
  Вар-дәвләт ағлыны алса гардашын,
  Сәни унутса да ағартма башын.

  5558
  Ешг ίаған ҝөзләри долдурсан ίашла,
  Сәадәт тапмазсан ағылсыз башла.

  5559
  Υзγшмәсән гәлбиндәки гәм илә,
  Ҝөзләринин нуру ҝедәр нәм илә.

  5560
  Аловлу ешгинин гығылҹымлары,
  Ҝγшәштәк исидәр гызыл гумлары.

  5561
  Ешгиндә сәадәт ҝөрмәίән бәндә,
  Ҝөз ίашы ахыдар ίери ҝәләндә.

  5562
  Ҝөзγнγ чәкмәсә гыздан, ҝәлиндән,
  Гуртармаз ҹаныны ίаман әлиндән.

  5563
  Һалалдан әламәт ίохса ишиндә,
  Һарам аш чеίнәίәр һәр бир дишин дә.

  5564
  Ҝериίә чәкилсән доғма елиндән,
  Дар ҝγндә бир кәс дә тутмаз әлиндән.

  5565
  Шөвг версә гәлбинә ачылан ҝγлтәк,
  О ίардан уммазлар нә шγбһә, нә шәк.

  5566
  Ҝγлләр илә өίγнсә дә илк баһар
  Сәрт кечән гышын да дәвләтидир гар.

  5567
  Илк баһар чағында ешгә дγшәндә,
  Ҝγлләрлә доғулар севинҹ дә, шән дә.

  5568
  Зөвгγ охшаса да ичҝили хөрәк,
  Сγфрәнин гашыдыр су илә чөрәк.

  5569
  Ҹәннәти хәίалла арзулаίанда,
  Ҝөзлә ки, батмасын һалал маίан да.

  5570
  Милләтин ҝөзγндә уҹалмаίанда,
  Јγкγндән ίапышмаз гоҹалмаίан да.

  5571
  Вахтында торпағы шумламаίанда,
  Анбарда ҹγҹәриб батар маίан да.

  5572
  Хәтринә дәίсә дә һәр сөзγн дγзγ,
  Өзγндән аҹизә бәрәлтмә ҝөзγ.

  5573
  Әлавә ҝγҹ-гγввәт версә дә варлыг,
  Υлви ешг ίолуну шумламаз дарлыг.

  5574
  Ҝөзәллик салмаса ешги кәмәндә,
  Ҝγлләр дә ίарышар чөлдә-чәмәндә.

  5575
  Сағламлыг ешгиίлә дөίγнсә γрәк,
  Балдан ширин олар дуз илә чөрәк.

  5576
  Һаί вермәсә ίар һеίинә,
  Ган да сызар дар беίинә.

  5577
  Υлви гәлбдән севмәсә ίар,
  Бәίәм онда еһтибар вар?

  5578
  Υмидә бел бағлаίанда,
  Тәк-тγк олар ағлаίан да.

  5579
  Әтирвермәз ҝγлә дөнсән,
  Шанын олмаз һеί өίγнсән.

  5580
  Итирсән дә ҝγл γзγнγ,
  Хәзан боғмаз чөл дγзγнγ.

  5581
  Севдиίини алдаданда,
  Ат оίнадар бал да ганда.

  5582
  Нәфсли удсан сел кини дә,
  Виран еίләр гәлбини дә.

  5583
  Дил демәсә “ҹан” сөзγнγ,
  Наданоғлу сан өзγнγ.

  5584
  Нә вахт кинин гачмаз ҝендән,
  Нәр дә сөһбәт ачмаз сәндән.

  5585
  Бәд хәίалдан γзсән әлин,
  Ҝөз γстγндә олар ίерин.

  5586
  Долансан да бу дγнίаны,
  Гара бәхтдән хош ҝγн һаны?

  5587
  Бәхш оланда шγһрәт вә шан,
  Севҝини дә ίашад һәр ан.

  5588
  Дөнγк чыхмыш дост, ίолдаша,
  Гоίма бир дә һәдди аша.

  5589
  Υмидини итирән кәс,
  Өлγмγ дә саίмаз әбәс.

  5590
  Аллаһындан дγшсән узаг,
  Варлығындан ҝәлмәз сораг.

  5591
  Хәίаната дөзә-дөзә,
  Нур да хаин чыхар ҝөзә.

  5592
  Мәһв етмәсән ίағыны,
  Хәзанлы сай бағыны.

  5593
  Фәрги ίохдур улусан,
  Сән дә Аллаһ гулусан.

  5594
  Аллаһ сәндән γзәндә әл,
  Диз чөкмәкдән бγкγләр бел.

  5595
  Бар дәрәндә шәрик сәίлә,
  Аллаһа да шγкγр еίлә.
 6. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Бәндәләр

  5596
  Бир бәндәјәм чән дә ҝәлди,
  Думан илә чән дә ҝәлди.
  Һансы сәрраф гызысан ки,
  Сөзләримиз тән дә ҝәлди?

  5597
  Бир бәндәјәм арды ҝетди,
  Кечән ҝүнүн арды ҝетди.
  Ҹан алыҹы бахышыјла
  Гәлбими дә јарды, ҝетди.

  5598
  Бир бәндәјәм алышмадыр,
  Севҝи сөзү – алышмадыр.
  Аксиомын һөкмүјлә дә
  Һәјат өзү – јарышмадыр.

  5599
  Бир бәндәјәм сөзүндәдир,
  Ҹанын сирри сөзүндәдир.
  Гоҹалмамыш көчәндә дә,
  Ҝүнаһ сәнин өзүндәдир.

  5600
  Бир бәндәјәм мәләр, ҝедәр,
  Јаныглылар мәләр, ҝедәр.
  Өлүмлә дил тапылмаса,
  Милјонлар да ҝәләр, ҝедәр.

  5601
  Бир бәндәјәм симләр ағлар,
  Мизраб вурар, симләр ағлар.
  “Јетим сеҝаһ” ҹан аланда,
  Мәндән бетәр кимләр ағлар?

  5602
  Бир бәндәјәм шәр илә,
  Намәрд ҝәләр шәр илә.
  Һаглы ҹаваб аланда,
  Чимәҹәк дә тәр илә.

  5603
  Бир бәндәјәм азанда,
  Гәриб јердә азанда;
  Һечә дөнәр ҝөзүндә
  Дүнән дуа јазан да.

  5604
  Бир бәндәјәм сөз десин,
  Ашыг ҝәрәк сөз десин.
  Ҝөзүм сәнә дүшүбдүр,
  Неҹә севим өзҝәсин.

  5605
  Бир бәндәјәм дөнәрми,
  Заман ҝери дөнәрми?
  Јγз или дә γтмәмиш,
  Бәхт улдузу сөнәрми?

  5606
  Бир бәндәίәм олаίды,
  Сөзγмγз сөз олаίды.
  Мәзара да чатанда,
  Әһдимиз дγз олаίды.

  5607
  Бир бәндәίәм бошадыг,
  Гәлбимизи бошадыг.
  Ҝөзәл бир тоί ахшамы
  Бир өмрγ дә ίашадыг.

  5608
  Бир бәндәίәм дашмаз да,
  Чаίлар сусуз дашмаз да.
  Ешг ίолунда бγдрәίән,
  Сел гаίаны ашмаз да.

  5609
  Бир бәндәίәм долар да,
  Ешг касасы долар да.
  Аίры дγшсә ίарындан,
  Бир ҝγл тәки солар да.

  5610
  Бир бәндәίәм кγчәҹәк,
  Вахты чатан кγчәҹәк,
  Гоншуίа тор гуран да,
  Өз баласы дγшәҹәк.

  5611
  Бир бәндәίәм бағлады,
  Сәманы чән бағлады.
  “Шура” аίаг еίләдим,
  “Јәтим сеҝаһ” ағлады.

  5612
  Бир бәндәίәм хош ағлар,
  Севҝи севән хош ағлар.
  Доланыб ίар башына,
  Ҝөзләрин дә бош бағлар.

  5613
  Бир бәндәίәм аί доғар,
  Ҝγн батанда аί доғар,
  Улдузлары сγзәндә,
  Ҝөзләри дә саί боғар.

  5614
  Бир бәндәίәм чәкәр ίад,
  Пахыллығын чәкәр ίад.
  Даға кγлγнҝ чалан да
  Нә Геίс олар, нә ФәрҺад.

  5615
  Бир бәндәίәм ίағышлар,
  Ҝөί ίашыдыр ίағышлар.
  Ешгиндән кγсән руһ да
  Сәни неҹә бағышлар?

  5616
  Бәндәίәм тоз гопарар,
  Әсән ίел тоз гопарар.
  Нәфси ләпә ҝγдән дә,
  Ағаҹдан гоз апарар.

  5617
  Бир бәндәίәм ίазырсан,
  Ешгиндән зар ίазырсан.
  Бәс jанына ҹуманда,
  Јолу ниίә азырсан?

  5618
  Бир бәндәйәм гарышдын,
  Шәр ишләрә гарышдын.
  Севмирдинсә γрәкдән,
  Шамтәк ниίә алышдын?

  5619
  Бир бәндәίәм ағлады,
  Ҝөίγн ҝөзγ ағлады.
  Данышмадын лал кими,
  Нитгини ким бағлады?

  5620
  Бир бәндәjәм jарышым,
  Сона jетди jарышым.
  Мәзарымы газмысан,
  Сәнлә неҹә барышым?

  5621
  Бир бәндәjәм еләси,
  Гәлбими тәрҝ еләси;
  Барышыга ҝәлсән дә,
  Кимә лазым беләси?

  5622
  Бир бәндәjәм назыны,
  Аз чәкмәдим назыны.
  Дилин бәjәм лал олуб,
  Ҝөстәрирсән jазыны?

  5623
  Бир бәндәjәм сөнγбдγр,
  Гәлбим оду сөнγбдγр.
  Сәадәтин улдузу
  Кγллγ шама дөнγбдγр.

  5624
  Бир бәндәjәм әбәсди,
  Субаjлығын әбәсди.
  Кәсмә әшгин jолуну,
  Бу нә ҹγрә һәвәсди?

  5625
  Бир бәндәjәм jаздырдын,
  Шеjтана фал jаздырдын.
  Бәдхаһлыгын уҹундан
  Һагга да jол аздырдын.

  5626
  Бир бәндәjәм дәjәндә,
  Һеjва, армуд дәjәндә.
  Гыjмасан да өзγнә,
  Тапылаҹаг jеjән дә.

  5627
  Бир бәндәjәм γзγләр,
  Севән γрәк γзγләр.
  Хош ҝγнләрин саjы да
  Тоjдан сонра дγзγләр.

  5628
  Бир бәндәjәм саjанда,
  Шәрти шумда саjанда;
  Фырылдагла һагг кәсиб,
  Әлдән ҝедәр маjан да.

  5629
  Бир бәндәjәм сапына,
  Иjнә батып сапына.
  “Һә” ҹавабын алмамыш,
  Елчи ҝәлмәз гапына.

  5630
  Бир бәндәjәм гара да,
  Еһтиjаҹ вар гара да.
  Фаjда вермәз о торпаг,
  Нәмлик jохса арада.

  5631
  Бир бәндәjәм солмаjыр,
  Саралмаjан солмаjыр.
  Кγсγлγләр jаш төкәр,
  Ҝөзγн ниjә долмаjыр?

  5632
  Бир бәндәjәм сөһбәтин,
  Елдә ҝедир сөһбәтин.
  Сынадыгым анда да
  Дағлар ашыр һөрмәтин.

  5633
  Бир бәндәjәм садаға,
  Ҹаным ешгә садаға.
  Әбәди jува саллам,
  Јарым гонан будаға.

  5634
  Бир бәндәjәм сөзγндән,
  Шәкәр jағыр сөзγндән.
  Каш ҝәлинтәк ҝәләjди,
  Өпәjдим өз-ҝөзγндән.

  5635
  Бир бәндәjәм ичәрәм,
  Зәһәр версән ичәрәм.
  Јарышса да мин ҝөзәл,
  Тәкҹә сәни сечәрәм.

  5636
  Бир бәндәjәм олмасын,
  Севҝи ҹинлә олмасын.
  Јар да ҝәлин ҝәләндән,
  Υрәк кинлә долмасын.

  5637
  Бир бәндәjәм елиндән,
  Аjры дγшмә елиндән.
  Дγшмәнә ҝγҹ ҝәлсән дә,
  Горун сатғын әлиндән.

  5638
  Бир бәндәjәм өз башым,
  Даша дәίиб өз башым.
  Јарым чарә гылмаса,
  Чаjа дөнәр ҝөз jашым.

  5639
  Бир бәндәjәм доjмарам,
  Ширин сөздән доjмарам.
  Иштаһымын дәрдиндән
  Јары ҝөздән гоjмарам.

  5640
  Бир бәндәjәм батаjдым,
  Ҝγлләр ичрә батаjдым.
  Јар jухуjа ҝирәндә,
  Әбәди дә jатаjдым.

  5641
  Бир бәндәjәм сөнәҹәк,
  Јанан шамлар сөнәҹәк.
  Јарла олан ҝγнγм дә
  Аjа, илә дөнәҹәк.

  5642
  Бир бәндәjәм инҹимә,
  Талеһиндән инҹимә.
  Гисмәт Аллаһ бәхшидир,
  Һарам гатма динҹимә.

  5643
  Бир бәндәjәм сечәнәм,
  Јахшы, писи сечәнәм.
  Буjруг ҝәлcә Аллаһдан
  Ҹанымдан да кечәнәм.

  5644
  Бир бәндәjәм ҝөзγм вар,
  Јары сечән ҝөзγм вар.
  Деjин аjаг сахласын,
  Деjилмәмиш сөзγм вар.

  5645
  Бир бәндәjәм бу дағлар,
  Шаһдағымдыр бу дағлар.
  Тәшриф буjур бағчама,
  Бар ҝәтириб будағлар.

  5646
  Бир бәндәjәм арымы,
  Абрым ашмаз арымы.
  Сөһбәт илә, саз илә
  Диндирәрәм jарымы.

  5647
  Бир бәндәjәм тәбибим,
  Υз чевирмир тәбибим.
  Ешг jолунда бγдрәсәм,
  Јар олаjды һәбибим.

  5648
  Бир бәндәjәм галарам,
  Ҝөзγ jолда галарам.
  Дәли конлγм ҹошанда,
  Гадасын да аларам.

  5649
  Бир бәндәjәм өләjди,
  “Өлγм” сөзγ өләjди.
  Јарымын аj γзγ дә
  Баһар тәки ҝγләjди.

  5650
  Бир бәндәjәм олаjды,
  Тез тоjумуз олаjды.
  Бизи севмәjән әгjар,
  Һәм донуб, һәм солаjды.

  5651
  Бир бәндәjәм ҝγл-чичәк,
  Халчалыгдыр ҝγл-чичәк.
  Гангал битиб арада,
  Јерли-дибли ҝәл бичәк.

  5652
  Бир бәндәjәм көjнәjим,
  Ҝен ҝөрγнγр көjнәjим.
  Јарым мәнә дағ чәкиб,
  Сирри кимә сөjләjим?

  5653
  Бир бәндәίәм әίиләм,
  Јанмамышам әίиләм.
  Јарла олан севдамдан
  Әл дә чәкән деίиләм.

  5654
  Бир бәндәίәм даш γстә,
  Даш ίығылар даш γстә,
  Тоίдан хәбәр ίетирин,
  Мән дә деίим баш γстә.

  5655
  Бир бәндәίәм нә азар,
  Нә дәрд олсун, нә азар.
  Ҝγл ίарымын гәлбиндә
  Јγрд салмасын интизар.

  5656
  Бир бәндәίәм ίаш γстә,
  Јаш төкγләр ίаш γстә.
  Мәзарымы бәзәίиб,
  Адымы ίаз даш γстә.

  5657
  Бир бәндәίәм барышдым,
  Кγсәнимлә барышдым.
  Од аловлу сөнәндә,
  Ҝөздән ниίә алышдым?

  5658
  Бир бәндәίәм сөзγм ίох,
  Севән гәлбә сөзγм ίох.
  Ҝγнәш адлы ίарым вар,
  Өзҝә γздә ҝөзγм ίох.

  5659
  Бир бәндәίәм сарыма,
  Гыз, ίарамы сарыма.
  Биздә әғίар ҝөзγ вар,
  Хәбәр верәр ίарыма.

  5660
  Бир бәндәίәм деίилди,
  Мин бир бөћтән деίилди.
  Јарын бирҹә сөзγндән
  Белим ниίә әίилди?

  5661
  Бир бәндәίәм ҝγләίдим,
  Данышайдым, ҝγләίдим.
  Јарла һәίат гуранда,
  Јγздән сонра өләίдим.

  5662
  Бир бәндәίәм ίанаға,
  Гурбанам ал ίанаға.
  Гол-ганадым гырылар,
  Бир дә чәксән сынаға.

  5663
  Бир бәндәίәм елиндән,
  Иҝид дөнмәз елиндән.
  Каш ки, ίашын ίγзγндә
  Өпәίдим ίар әлиндән.

  5664
  Бәндәίәм гоша дағлар,
  Уҹадыр гоша дағлар.
  Јарындан аίры дγшән,
  Јγз гәзәл гошар, ағлар.

  5665
  Бир бәндәίәм ҝөрәίдим,
  Шән тоίуму ҝөрәίдим.
  Өмрγмγ дә сонатәк
  Өз ίарымла сγрәίдим

  5666
  Бир бәндәίәм ҹар олдум,
  Дилдән-дилә ҹар олдум.
  Мән ки, Мәҹнун деίилдим,
  Ешгдә ниίә хар олдум?

  5667
  Бир бәндәίәм ίарамды,
  Аҹылы сөз ίарамды.
  Мәндән шγбһә едән, гыз
  Кифир ίерим һарамды?

  5668
  Бир бәндәίәм башымы,
  Ағартмышам башымы.
  Көнγл верән ίарым да,
  Лаға гоίур ίашымы.

  5669
  Бир бәндәίәм залым ίар,
  Әршә чәкиб залым ίар.
  Зәһәрдән дә аҹыса,
  Неҹә деίим: Балым – ίар!

  5670
  Бир бәндәίәм даш гаίа,
  Даша билмәз даш гаίа.
  Јарын чәкән дағлары,
  Ағлы олан, баш саίа.

  5671
  Бир бәндәίәм будағлар,
  Јарпаг төкәр будағлар.
  Аллаһ лаίиг билмәсә,
  Бәίәм чөкәр бу дағлар?

  5672
  Бир бәндәίәм ҝәзишим,
  Ҝәрәк һәр ҝγн ҝәзишим.
  Јарым ҝөздән салмаса,
  Гоҹалыгла нә ишим?

  5673
  Бир бәндәίәм назы ίох,
  Јесир гызын назы ίох.
  Бир гырпымлыг севинҹ дә,
  Ҝөрγнәҹәк азы – чох.

  5674
  Бир бәндәίәм аί һаны,
  Булут учду, аί һаны?
  Сонсуз олан ҝөίләрдә
  Улдузлара саί һаны?

  5675
  Бир бәндәίәм ҝγләнәм,
  Деίинәнәм, ҝγләнәм.
  Көнлγм ίарсыз оланда,
  Һәсрәтиндән өләнәм.

  5676
  Бәндәίәм долмасын, ίар,
  Ҝөз ίашла долмасын, ίар.
  Ҝγл тәки пак ешгимиз,
  Аз ίашла солмасын, ίар!

  5677
  Бәндәίәм ашмаг олмаз,
  Һәр дағдан ашмаг олмаз.
  Јарла кәбин кәсәндә,
  Һеч ҹγрә чашмаг олмаз.

  5678
  Бир бәндәίәм әлимдән,
  Әлин γзмә әлимдән.
  Υрәίим одлананда,
  Алов чыхыр белимдән.

  5679
  Бир бәндәίәм сусмушам,
  Бир лал тәки сусмушам.
  Једиртдиίин бал исә,
  Зәһәр ниίә гусмушам?

  5680
  Бир бәндәίәм чөрәίим,
  Һарам деίил чөрәίим.
  Јарын хәстә ҹанына
  Гурбан олсун γрәίим.

  5681
  Бир бәндәίәм сел илә,
  Чаίлар ашар сел илә.
  Υмид ίери галмаса,
  Гоша ίаша ел илә.

  5682
  Бир бәндәίәм сөҺбәтин,
  Υрәк ачыр сөҺбәтин.
  Ана дилин дөнγбсә,
  Вәтән олмаз – гγрбәтин.

  5683
  Бир бәндәίәм алышды,
  Гәлбин көзγ алышды.
  Ҝәлин ҝәлди евимә,
  Тоί баίрама гарышды.

  5684
  Бир бәндәίәм ҝγлγрәм,
  Ҝөзγ ίашлы ҝγлγрәм.
  Евә ҝәлин ҝәләндән,
  Һеч дәмәдин - өлγрәм!

  5685
  Бир бәндәίәм арымды,
  Елин дәрди арымды.
  Мәни арха еίләίән,
  Өз һалалҹа ίарымды.

  5686
  Бир бәндәίәм халы вар,
  Јанағында халы вар.
  Белә ίара таί олмаз;
  Додағында балы вар.

  5687
  Бир бәндәίәм сγфтәм дә,
  Υз ағардыб сγфтәм дә.
  Јарым ҝәлин ҝәләндән,
  Бәрәкәт вар сγфрәмдә.

  5688
  Бир бәндәίәм ашыглар,
  Дилә ҝәлсин ашыглар.
  Јеίиб-ичмәк тоίудур,
  Бош галмасын гашыглар.

  5689
  Бир бәндәίәм нарым вар,
  Мин будағда нарым вар.
  Гоί дилләрдә ҹар олсун,
  Аίдан ҝөзәл ίарым вар.

  5690
  Бир бәндәίәм гар олар,
  Дағ башында гар олар.
  Гоҹалыг γз тутанда,
  Јашадан да ίар олар.

  5691
  Бир бәндәίәм ίара, гыз,
  Гәлбә вурдун ίара, гыз.
  Гашындан из галмаίыб,
  Сән һара, мән һара, гыз?

  5692
  Бир бәндәίәм сап дара,
  Јуну ешиб, сап дара.
  Әғίар хаин чыхыбдыр,
  Ҝγнγ кечсин гапгара.

  5693
  Бир бәндәίәм ағлады,
  Гара булут ағлады.
  Нишанлымын ҝәлиши
  Әғίарымы дағлады.

  5694
  Бир бәндәίәм илк баһар,
  Илк севинҹдир – илк баһар.
  Диίарымдан ҹәннәтли
  Бәίәм γзҝә γлкә вар?

  5695
  Бир бәндәίәм һәм долар,
  Су бошалар, һәм долар.
  Сән ағласан, мән өлләм,
  Мән ағласам гәм олар.

  5696
  Бир бәндәίәм назын чәк,
  Назлы ίарын назын чәк.
  Ешги дөнγклγдән дә
  Нә ҝγл ҝәлсин, нә чичәк.

  5697
  Бир бәндәίәм ар ашмаз,
  Сәдагәти ар ашмаз.
  Ешги уҹуз тутан да,
  Мәҹнунә тән ίарашмаз.

  5698
  Бир бәндәίәм булағсыз,
  Ҹеίран дөзмәз булағсыз.
  Бағбан ҝәзән бағда да
  Ағаҹ галмаз будағсыз.

  5699
  Бәндәίәм дөнәр илә,
  Гара ҝγн дөнәр илә.
  Гәлбдән севән ίар олса,
  Јашарам һγнәр илә.

  5700
  Бир бәндәίәм ίыхаҹаг,
  Дәрд, гәм нәри ίыхаҹаг.
  Сәадәти сәсләίән
  Ағ ҝγнә дә чыхаҹаг.
 7. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  5701
  Бир бәндәίәм ίаралар,
  Овчу овун ίаралар.
  Дәвләт γчγн севәнин
  Ағ ҝγнγ дә гаралар.

  5702
  Бир бәндәίәм γзҝәни,
  Тора салма γзҝәни.
  «Һә» демәίин хәтринә
  Баш-аίағлы сγз мәни.

  5703
  Бир бәндәίәм әίмәсин,
  Һәίат боίнун әίмәсин.
  Υлви олан ешгин дә
  Гара даша дәίмәсин.

  5704
  Бир бәндәίәм тәхтимин,
  Ҝγнәшисән тәхтимин.
  Елчиләрә «ίох» десән,
  Дады олмаз бәхтимин.

  5705
  Бир бәндәίәм әтрини,
  Ҝәтир баһар әтрини.
  Мәндән геίри һәίатда
  Билән олмаз гәдрини.

  5706
  Бир бәндәίәм гулунам,
  Нөкәринәм, гулунам.
  Сәнсиз бу шән аләмдән
  Ҝәрәк сγрҝγн олунам.

  5707
  Бир бәндәίәм ҝγл, чичәк,
  Әтир ίаίыр ҝγл, чичәк.
  Сәнә көнγл верәси,
  Сөнә билмәм ҝγнәштәк.

  5708
  Бир бәндәίәм оҹағым,
  Гәлбин һәίат оҹағым.
  Исинмәίә ҝәлмишәм,
  Өлмәзликдир бу чағым.

  5709
  Бир бәндәίәм алмышам,
  Танрыдан бәхш алмышам.
  Шаир оландан бәри,
  Υмидинә галмышам.

  5710
  Бир бәндәίәм сәс еίләр,
  Гәлбин тели сәс еίләр.
  Бирҹә кәрә «һә» десән,
  Өмγр боίу бәс еίләр.

  5711
  Бир бәндәίәм һарамды,
  Бөһтән атмаг һарамды.
  Јар бәίәнмиш сафам мән,
  Чγрγк ίерим һарамды?

  5712
  Бир бәндәίәм ίарышыр,
  Аί ҝγнәшлә ίарышыр.
  Гоί дилләрдә ҹар олсун,
  Јар мәнимлә барышыр.

  5713
  Бир бәндәίәм әкмишәм,
  Дәрдиίими әкмишәм.
  Јара гисмәт олунҹа,
  Ҹәфасыны чәкмишәм.

  5714
  Бир бәндәίәм ίаш төкәр,
  Гәмли ҝөзләр ίаш төкәр.
  Фәрһад кими севән дә,
  Шиш гаίадан даш сөкәр.

  5715
  Бир бәндәίәм кәримдир,
  Танры өзγ кәримдир.
  Өлмәз идим бир дәсән:
  «Истәдиίим – әримдир!»

  5716
  Бир бәндәίәм алышмыр,
  Гәлбим оду алышмыр.
  Мән ашигин ишинә
  Танрым ниίә гарышмыр?

  5717
  Бир бәндәίәм олмушам,
  Υрәίи ган олмушам.
  Гызыл ҝγлләр ачылыб,
  Бәс мән ниίә солмушам?

  5718
  Бир бәндәίәм солубдур,
  Сараланлар солубдур.
  Думан учуб, ҝγн чыхыб,
  Ҝөзγн ниίә долубдур?

  5719
  Бир бәндәίәм кәримдир,
  Дедим: «АллаҺ кәримдир!»
  Гәриб дγшмγш ашигәм,
  Бура мәним ίеримдир?

  5720
  Бир бәндәίәм уҹаίдым,
  Вәтәнимдә уҹаίдым.
  Тәки, мән дә дурнатәк
  Гәрибликдән учаίдым!

  5721
  Бир бәндәίәм дедиләр,
  «Торпағы әк,» дедиләр.
  Бул бәһәрин чағында
  Гәми ниίә ίедиләр?

  5722
  Бир бәндәίәм көтγкдγр,
  Кγкγн γстγ көтγкдγр.
  Миллίардлары олан да,
  Бир халатла көчγбдγр.

  5723
  Бир бәндәίәм һимләләр,
  Аҹыдырса һимләләр;
  Ағлы башдан чыханын,
  Ҝөрγшγнә ким ҝәләр?

  5724
  Бир бәндәίәм лаг олмаз,
  Сәрраф сөзγ лаг олмаз.
  Бәхти гараларын да
  Јанағлары ағ олмаз.

  5725
  Бир бәндәίәм саз олмаз,
  Һәр ағаҹдан саз олмаз.
  Севҝиίә хор баханын
  Ҝөз ίашы да аз олмаз.

  5726
  Бир бәндәίәм ίетишдир,
  Лоғманы тез ίетишдир.
  Гана дөнγб γрәίим,
  Бу ίериш нә кедишдир?

  5727
  Бир бәндәίәм сахталар,
  Бәд ҝәтирәр сахталар.
  Сағалмаίан ίара да,
  Ҝөрγнмәмиш вахт алар.

  5728
  Бир бәндәίәм алышмаз,
  Дәрίада од алышмаз.
  Әгли олан арвад да
  Әри илә ίарышмаз.

  5729
  Бир бәндәίәм әсарәт,
  Гул ишидир әсарәт.
  Саһибинә лаг етсә,
  Белин гырар хәсарәт.

  5730
  Бир бәндәίәм кγләкләр,
  Мγҹγзәдир кγләкләр.
  Ҝөзә ҝөрγнмәсә дә,
  Υст-башыны көтәкләр.

  5731
  Бир бәндәίәм Мәккәдир,
  Инам ίери Мәккәдир.
  Ордан ҝери дөнәркән,
  Санма ҝγнаһ дәбдәдир.

  5732
  Бир бәндәίәм мәләίәр,
  Арханҹа ίад мәләίәр.
  Гәлбдән севән ίарын да
  Өмрγнγ шад еләίәр.

  5733
  Бир бәндәίәм γз алмаз,
  Мәрд намәрддән γз алмаз.
  Өзγн киши саίан да,
  Арвадындан сөз алмаз.

  5734
  Бир бәндәίәм бахышлар,
  Сәрт олмасын бахышлар.
  Зәһмин тутса елини,
  Сәни кимләр бағышлар?

  5735
  Бир бәндәίәм ким боғар,
  Ким гуҹаглар, ким боғар?
  Гоҹа дγнίа көчәрсә,
  Тәзәсини ким доғар?

  5736
  Бир бәндәίәм һарамды,
  Оғру тикә һарамды.
  Сөзγндән һγшум ҝетди,
  Ҝγллә ίери һарамды?

  5737
  Бир бәндәίәм ҝәлинди,
  Ешги сөнмγш ҝәлинди.
  Сонра ҝәлсән ҝеҹ олар,
  Һараίына ҝәл инди.

  5738
  Бир бәндәίәм или – шәр,
  Ҝγнγ, аίы, или – шәр.
  Дилинә бал сәпмәсә,
  Топаға да илишәр.

  5739
  Бир бәндәίәм ίағар гар,
  Әсас, гышда ίағар гар.
  Бәхти гара олан да,
  Тез башыны ағардар.

  5740
  Бир бәндәίәм ҝγнәшдән,
  Дағ тәрләίәр ҝγнәшдән,
  Вулканлар да пγскγрәр,
  Гәлбимдәки атәшдән.

  5741
  Бир бәндәίәм еίләдин,
  Мәни ίолдан еίләдин.
  Лә'нәт ίағмаг истәдим,
  Дилими дә кеίләдин.

  5742
  Бир бәндәίәм Аίа да,
  Улдуз бәнзәр Аίа да.
  Һәр дәнизин далғасы
  Гисмәт олмаз чаίа да.

  5743
  Бир бәндәίәм долаίды,
  Ҝөзләр нурла долаίды.
  Јашымызын саίы да
  Υч рәгимли олаίды.

  5744
  Бир бәндәίәм дағ еίләр,
  Кечәл башын дағ еίләр.
  Дедиб, кγлән ίар олса,
  Кеίфини дә саз еίләр.

  5745
  Бир бәндәίәм ағардар,
  Јахшылыг γз ағардар.
  Дәрди олан нәри дә,
  Тәкчә мәзар сағалдар.

  5746
  Бир бәндәίәм сел илә,
  Υмид дашар сел илә.
  Дәрдә әлаҹ тапылар,
  Ҝγнγн кечсә ел илә.

  5747
  Бир бәндәίәм ίарышдым,
  Нәфсин илә ίарышдым.
  Дузу сәпдин ίарама,
  Сәнлә ниίә барышдым?

  5748
  Бир бәндәίәм саз илә,
  Ашыг ίашар саз илә.
  Елчиίә «һә» демәдим,
  Каш ки «ίох»у – наз билә.

  5749
  Бир бәндәίәм долудур,
  Синән сөзлә долудур.
  Мин бәһанә ҝәтирдин,
  Бу әшг кимин гулудур?

  5750
  Бир бәндәίәм өлγм, ίар,
  Гылынҹ чәкмир өлγм, ίар.
  Гәфлән ίоха чыхмысан,
  Бәхтә неҹә ҝγлγм, ίар?

  5751
  Бир бәндәίәм сән идин,
  Варым, арым сән идин.
  Илдырым тәк чахмысан,
  Бәίәм ода тән идин?

  5752
  Бир бәндәjәм jарышмаз,
  Гара - ағла jарышмаз.
  Гәм jәсә дә әбәди,
  Ҝγн дә аjла барышмаз.

  5753
  Бир бәндәjәм илишәр,
  Дил додаға илишәр.
  Ешги γлви саjан да,
  Ширин сөзлә ҝиришәр.

  5753
  Бир бәндәjәм арын вар,
  Абырын вар, арын вар.
  Сәни чγпә дөндәриб,
  Ниjә белә jарын вар?

  5754
  Бир бәндәjәм елимдир,
  Вар-дәвләтим елимдир.
  Суjу гана чевирән,
  Бәjәм мәним әлимди?

  5755
  Бир бәндәjәм галармы,
  Ашиг субаj галармы?
  Алов тутуб jананда,
  Ешгин чарә гылармы?

  5756
  Бир бәндәjәм ҝәлмәди,
  Кγсән jарым ҝәлмәди.
  Сөзγ аҹы зәһәрдир,
  Бу нә ҹγрә кәлмәди?

  5758
  Бир бәндәjәм даша, инсан,
  Башын вурма даша, инсан.
  Аслан кими тәк галмагдан,
  Һәм фикирлә jаша, инсан.

  5759
  Бир бәндәjәм сеjрҝәр диләр,
  Тәбиәти сеίрҝәр диләр.
  Бабалардан jадиҝардыр:
  «Зәр гәдрини зәрҝәр биләр».

  5760
  Бир бәндәjәм тәравәти,
  Ҝγл итирмәз тәравәти.
  Селләр ҹошуб ίол азанда,
  Ким кечирмәз һәрарәти?

  5761
  Бир бәндәjәм елин γчγн,
  Артым истә елин γчγн.
  Дγнjа дөнγб ҹәннәт олар,-
  Ана олан ҝәлин γчγн.

  5762
  Бир бәндәjәм пәсдән ҝәлсин,
  Хош авазын пәсдән ҝәлсин.
  Ҝөзγ ίолда галанда да,
  Гоj jанына хәстән ҝәлсин.

  5663
  Бир бәндәjәм аj ҝизләдәр,
  Пәрдә булут аj ҝизләдәр.
  Јаша долмуш ханымлар да,
  Өз өмрγндән саj ҝизләдәр.

  5764
  Бир бәндәjәм дәрдин ҝөзγ,
  Нәмли олур дәрдин ҝөзγ.
  Јγз имзаны бирҹә сөзлә
  Евәз еjләр мәрдин сөзγ.

  5765
  Бир бәндәjәм аҹы дағлар,
  Намәрд сөзγ аҹы дағлар.
  Бир ҝγн ҝөзγ jуманда да,
  Ана кими - баҹы ағлар.

  5766
  Бир бәндәjәм елин олсун,
  Арха галан елин олсун.
  Ағыр сөзγн алтында да
  Мγһкәм олан белин олсун.

  5767
  Бир бәндәjәм ҝилә-ҝилә,
  Сөзγ гандыр ҝилә-ҝилә.
  Јохса бир ҝγн галаҹагсан,
  Ҝөз jашыны силә-силә.

  5768
  Бир бәндәjәм гошуб, jашар,
  Ашыг нәғмә гошуб, jашар.
  Јаған сел дә тәбиәтин
  Синәсиндә ҹошуб дашар.

  5769
  Бир бәндәjәм әсәр ҝедәр,
  Чылпаг кγләк әсәр ҝедәр.
  Истәjиндән шәкләнән дә,
  Υмидини кәсәр ҝедәр.

  5770
  Бир бәндәjәм ишарә,
  Өлγм версә ишарә;
  Көкγ чγрγк ағаҹа
  Тәбиәтдән нә чарә?

  5771
  Бир бәндәjәм отламаз,
  Дишсиз галан отламаз.
  Ешгә садиг олан да,
  Јар γрәjин одламаз.

  5772
  Бир бәндәjәм гаралар,
  Ҝеҹә һава гаралар.
  Аҹы олан кәлмә дә
  Өмγр боjу jаралар.

  5773
  Бир бәндәjәм алышдын,
  Алов тәки алышдын.
  Ҝγллә сөзγн зәһминдән
  Нә ҝәлдин, нә барышдын.

  5774
  Бир бәндәjәм әздиләр,
  Шәр дәстәни әздиләр.
  Сонра да сағлыгында
  Мәзар jери ҝәздиләр.

  5775
  Бир бәндәjәм демәзләр,
  Шәр ҝөрдγjγн демәзләр.
  Бабалардан jадыҝар:
  «Тγпγрдγjγн jемәзләр».

  5776
  Бир бәндәjәм сими бағпар,
  Ашиг саза сими бағлар.
  Баласыны итирән дә,
  Ана-ҹеjран кими ағлар.

  5777
  Бир бәндәjәм бағлаjарлар,
  Јағыша бел бағлаjарлар.
  Булутлар дил тапмаjанда,
  Савашантәк ағлаjарлар.

  5778
  Бир бәндәйәм Вәтәнимдир,
  Азәрбаjҹан Вәтәнимдир.
  Баллы, сγдлγ Израил дә
  Аллаһ Өзγ сечәниндир.

  5779
  Бир бәндәjәм симләр ачар,
  Сәс сиррини симләр ачар.
  Улдуз дәбли бәхш верәндә,
  Өз бәхтиндән кимләр гачар?

  5780
  Бир бәндәjәм әлиндәдир,
  Әлаҹ әрин әлиндәдир.
  Гаjнанасы сач jоланда,
  Демә, тагсыр ҝәлиндәдир.

  5781
  Бир бәндәjәм охлар, ҝедәр;
  Намәрд сөзлә охлар, ҝедәр.
  Гырғын салыб, баш гоjанда,
  Ардынҹа да чохлар ҝедәр.
 8. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Рубаиләр

  5782
  Ҝөзγнγ jолундан чәкәрсә jарын,
  Боранлы сәрт гыша бәнзәр баһарын.
  Әркән jетдиjинчγн әдавәтә сән,
  Мум тәки әриjәр бигәдәр арын.

  5783
  Хәjалар кечмишә апарса сәни,
  Саф-чγрγк едәрсән олуб-кечәни.
  Илк ешгин шаһиди олса да чинар,
  Гаjтара билмәзсән – балта кәсәни.

  5784
  Дәрди чох оланын тагәти олмаз.
  Ган олан γрәjи севинҹлә долмаз.
  Υмиди доғрулдан бәхт гөнчәси дә,
  Нә ҝγл тәк ачылар, нә дәки солмаз.

  5785
  Сәадәт мγлкγндә из салан заман,
  Талеһдән сөз ачмаз нә тох, нә jаван.
  Ҝγнәшдән нурланан саф ҝγлγшләрлә,
  Гәм-гγссә алчалар ҝөзγндә һәр ан.

  5786
  Бағча –бағлар нә вахт гарла долаҹаг,
  Лалә, нәрҝиз һәм дә һеjран солаҹаг.
  Вәфасызлыг китабына дγшән дә,
  Әбәдилик γрәjи ган олаҹаг.

  5787
  Товратдан дәрс алан, дағлар ашаҹаг,
  Дашлы гаjалардан jоллар ачаҹаг.
  Арзусу, диләjи ҝγлмәjәнин дә
  Севинҹи нә ашар, нә дә дашаҹаг.

  5788
  Өмрγн баһарына дγшән дә хәзәл,
  Ҝγнәшин нуруну богаҹаг әҹәл.
  Бәләдчи елчиләр jол ҝөстәрәндә,
  Мәни дә өзγнлә апар, әj көзәл.

  5789
  Дамлалар чохалыб дәниз доланда,
  Далғалар һγҹума кечсә бу анда.
  Ҝәмиjә бир хәтәр дәjмәмәк γчγн,
  Аллаһа jалварар бир шаһ олан да.

  5790
  Чох да фикирләшмә, γҝәjдир заман
  Ҝγнәш чыхмаса да сөкγләҹәк дан.
  Һәрәкәт етмәклә, jашамаг γчγн,
  Јерин кγррәси тәк jол дәjиш һәр ан.

  5791
  Бир кәллә хош сөзә галанда мγһтәҹ,
  Һәjадан, абырдан салар әһтиjаҹ.
  Сәбәбләр мγхтәлиф олса да әҝәр,
  Јәнә дә ағылла тапылар әлаҹ.

  5792
  Тәбиәт ҝөзγндән һәрчәнд jаш ахмаз,
  Булутсуз һавада илдырым чахмаз.
  Фырлана-фырлана дөврә вурараг,
  Аj да өз дибиндән кәнара чыхмаз.

  5793
  Пахыллыг уҹундан нә вахт мγрҝγләр,
  Руһуну охшамаз һәр γзγ ҝγләр
  Бγлбγлγн сәсиндән ҝγлләр ачанда,
  Јазыны гыша да дөндәрәр бу шәр.

  5794
  Өзγнлә бу гәдәр өjγнмә, инсан,
  Һәр вахты чатанда тапылмыр имкан.
  Мин шәфа тапмагчγн бир ичим судан,
  Товратын булағы ачыгдыр һәр ан.

  5795
  Әлиндән дγшәрсә нәғмә-бәндли саз,
  Бошалмыш симләрә фикир вермә аз.
  Сағалмаг наминә γмид варса да,
  Јараны баш ачыг сахламаг олмаз.

  5796
  Бу бөjк аләм дә ҝөрγнәндә дар,
  Ҝөзγнγ ҝγлдγрмәз нә дәвләт нә вар.
  Әсасы олмаjан кин бағлаjанда,
  Доғмалар jаддан да бетәрли олар.

  5797
  Дγзҝγнлγк олмаса һәр әмәлиндә,
  Өjγнмә, арханҹа ҝедәр елин дә.
  Тәпәдән даға тәк уҹалмағынла,
  Сонсуз хәjаллара чатмаз әлин дә.

  5798
  Тәбиәт гоjнунда ушагтәк азсан,
  Ҝәләҹәк ҝγнләрин кечинмәз асан.
  Әзаблы дәрдләри хәлбирләсән дә,
  Υмиди доғрулдан бир шеj тапмазсан.

  5799
  Гәмләр дәрjасында дибә чөкәрәк,
  Ҝөзләрә ҝөрγнмәз ҝөj гуршагытәк.
  Өлγмγ дәрдләрә әлаҹ тапанда,
  Әлини ҹәннәтдән γзсγн дә ҝәрәк.

  5800
  Шәрин либасына һачан бγрγнәр,
  Вар-дәвләт наминә нә вахт сγрγнәр;
  Һәгигәт деjилсә «севирәм» сөзγ,
  Баһарлы jазы да хәзан ҝөрγнәр.

  5801
  Гылынҹтәк кәсирсә һәр аҹы сөзγн,
  Дилинин зәһминдән гоj доjсун ҝөзγн.
  Сәндән һγнәрлиләр чыханда γзә,
  Ҹавабын аларсан бир анда өзγн.

  5802
  Нәфсинә гул икән, гарнын да долмаз,
  Тәбии олмаjан ҝγлγн дә солмаз.
  Улдузлар гәдәри оланда варын,
  Ҝөjләр Рәббини дә унутмаг олмаз.

  5803
  Һәр гәлби дөнγкә газандырма һагг,
  Гγдрәтли пилләjә галхмаз утанҹаг.
  Фәрги jох, jашынын саj мигдарындан,
  Әһдиндән дөнмәjән саф олар анҹаг.

  5804
  Дәjишир фәсәлләр, дәjишир заман,
  Булутлар сәмаjә вермәjир аман.
  Јағышлы, ҝγнәшли бир дγнjамыз вар,
  Ҝәлмәләр, кγчмәләр баш верир һәр ан.

  5805
  Ҝγнәшли ишығы сачмазсан һеч вахт,
  Өзγндән узаға гачмазсан һеч вахт,
  Ҝәләрли-ҝедәрли бу дγнjада сән,
  Өлмәзлик сиррини ачмазсан һеч вахт.

  5806
  Виҹдандан һачан ки, бир әсәр галмаз,
  Тәмбәлләр геjрәтин абрына далмаз.
  Өзγнә γмиди бағлаjан нәр дә,
  Горху көлҝәсиндә динҹини алмаз.

  5807
  Һγнәрли һәрчәнд ки, боjнуну әjмәз,
  Јухуда ҝөрдγjγ армуду дәрмәз.
  Гангала бәнзәjән бир дәстә ҝγл дә,
  Сγфрәнин вазында ар дады вермәз.

  5808
  Фәсилләр нγвбәлγ фырланыр һәр ил,
  Тәбиәт варлыға еjләйир мәjил.
  Ҝγнәшин нурундан доjса да jохсул,
  Мγһтаҹын әлиндән гуртаран деjил.

  5809
  Хәстәлик jарпағы нә вахт ки солмаз,
  Сөкγлән синәси сөз илә долмаз.
  Халгын өз артисти чыхыш етсә дә,
  Шит олан jуморун ҝγлγшγ олмаз.

  5810
  Сел кими дөврәjә аланда дәрд, гәм
  Әбәди гурулмаз ҝөзγндәки нәм.
  Узаға чәкилиб ҝγнγн нурундан,
  Анҹаг гаранлыгла оларсан һәмдәм.

  5811
  Аллаһдан кγсмәзләр, ағарса баш да,
  Суларын ичиндә нәмләнмәз даш да.
  Вар-дәвләт наминә итирсә әглин,
  Дγшмәнин чыхаҹаг доғма гардаш да.

  5812
  Нәфсин бәһәриндән доjмаjан ганмаз,
  Фикирдән, хәjалдан ҝеридә галмаз.
  Анҹаг өз талеһин дγшγндγjγндән,
  Гардашдан, баҹыдан сөһбәт дә салмаз.

  5813
  Һәр jетән ҝөзәлә демә - мәләкдир.
  Ағлыны апаран санма фәләкдир.
  Шәрабдан доjмаjан Υмәр Хәjjамтәк,
  Сәрхошлуг һалы да кимә ҝәрәкдир?

  5814
  Мγшкγллγ ишләрин оланда бәрбад,
  Мγһтәшәм бир нәсил гопарар фәрjад.
  Фырылдаг ишләтсән доғма гардаша,
  Сәнә ҹан jандырмаз нә гоһум, нә jад.

  5815
  Јахшылыг гопмаса әмәлләриндән,
  Υрәкләр сыхылар һәдәләриндән.
  Ҹәзалы һөкмγнγ верәндә Аллаһ,
  Паjыны аларсан jад әлләриндән.

  5816
  Мγҹγзә jохса да гәбаһәтиндә,
  Бир сиррли jанғын вар һәрарәтинда.
  Аллаһа хош ҝәлән jалварышындан,
  Һәдәрсиз саjылмаз шикаjәтин дә.

  5817
  Торпағын геjдинә голмасан бир аз,
  Сәфа ҝөтγрмәзсән нә паjыз, нә jаз.
  Вердиjин сөзләри хытырлаjанда,
  Хәҹаләт чәкмәкдән γз дә гызармаз.

  5818
  Мурада jетишмир көкγ сахталар,
  Баһарлы гәлбиндә гарлар - шахталар.
  Өмγрлγк дилиндә тәкрар олунсун: -
  Υрjи дγз олан, һаггы ахтарар.

  5819
  Һәрчәнд ширинлиjи - арын балыдыр,
  Санма ки, бу дγнjа гарын малыдыр.
  Ҝөjдә дә гγдрәти ҝөсдәрмәк γчγн,
  Аллаһдан иҹазә алынмалыдыр.

  5820
  Јохсуллуг кәсасы нә вахт ки долар,
  Арзунун jарпагы jаjда да солар.
  Һөрмәтин итириб елдә, обада
  Ҝәлиш-ҝедишин дә ҝөрγнмәз олар.

  5821
  Бир мә’на jохдурса дедиjин сөздә,
  Бәхш олмуш әглиндән әлини γз дә.
  Тез кγлә дөнәҹәк сонсуз тә’рифләр,
  Севинҹи итирәр γрәк дә, сөз дә.

  5822
  Мәһәббәт кәлмәсин хырдалаjанда,
  Ҹавабы һәкк олуб илиҝдә, ганда.
  Јохса ки, гуруҹа бир дилин илә,
  Јолуну дәjишмәз чалан илан да.

  5823
  Јухудан дискиниб баһарлы jазда,
  Мγрҝγдән әламәт галмаз бир аз да.
  Тәбиәт дәjишәр өз либасыны,
  Чәмәндә чалынар гавал да, саз да.

  5824
  Јапышма намәрдин бәд әмәлиндән,
  Мин хәта тохунар ганлы әлиндән.
  Ағ γзγн гаралса тутдугун ишдән,
  Дидәрҝин дшәрсән доғма елиндән.

  5825
  Хаинә jалварма ағыр ҝγндә дә,
  Пәһливан ҝөрγнмәз һәр сатгын ҝәдә.
  Јадындан аздырма нәр Короғлуну,
  Атыны гачырдар кечәл Һәмзә дә.

  5826
  Ганан гапы ачар, надан бағлаjар,
  Набәләд оланы заман һаглаjар.
  Дәрди дә дост илә бөлдγjγн ҝγндән,
  Ҹан алан сабаһа анан ағлаjар.

  5827
  Ҝөзәлә бахмазлар, бир ҝөзγ бағлы.
  Дөрдγнγ арзулар – γрәjи дағлы.
  Фырланыб чөлләрдә Мәҹнун тәки дә;
  Јарыны фәрз етмәз - Леjли саjағлы.

  5828
  Бармағы әздирәр – дәмли мыхлаjан,
  Кабаба ҝөз гоjмаз – диши лахлаjан.
  Гарнын да долдурса һәр ҝγн шәрабла,
  Бир гушун кγлфәти кимди сахлаjан?

  5829
  Алданма рәгибин саламына сән,
  Дγшмәнсиз ҹәннәтә бәнзәjәр Вәтән.
  Јада сал товрәтин кәламәтини: -
  Һагга садиг чыхмаз һәр jолдан γтән.

  5830
  Даjынын сәрвәти, әминин вары,
  Кγлбәндли пуч еjләр абыры-ары.
  Хәҹаләт ичиндә әримәкдәнсә,
  Һалалҹа дуз-чөрәк jашадар бары.

  5831
  Сағламлыг ҹар олмаз γшγмәjинлә,
  Ҝәләҹәк наминә дγшγн беjинлә.
  Узаглаш, дәрд чәкиб, гәм jемәjиндән,
  Мин шәфа ҹγҹәрәр ҝγлγшмәjинлә.

  5832
  Әшгин баһарында ҝγл сола билмәз,
  Хәрҹләнән өмрγнә jаш дола билмәз.
  Өзγнә ҹγрәтли ҝγвәнирсә дә,
  Υмиди гырандан нәр ола билмәз.

  5833
  Соған габыгыны нә вахт ки соjар,
  Ҝөзγн jашларындан бәһәмли доjар.
  Сабаһкы ҝγнγ дә дγшγнмәjәндә,
  Гоншунун евинә jенә ҝөз гоjар.

  5834
  Шөлә олсан чыраглара бу ахшам,
  Ҝәрәк ҝөзγн нуруна да алышам.
  Пәрванә дә зәифләшәр ганадлы,
  Јәсир кими jаш ахыдар пахыл шам.

  5835
  Инсанлар өзләри билмәдән нәдән,
  Поладтәк һәр шеjә дөзмәjир бәдән.
  Сакитҹә jериндән галхдыгы анда,
  Өлγм дә баш верир сиррли һеч нәдән.

  5836
  Сөкγлγб мәһв олса – гәлбиндә нә вар,
  Дγнjа ҝөрγнмәсин ҝөзләринә дар.
  Белә бир суал да көврәлдир мәни:
  Бәдбәхт олмағына кимдир ҝγнаһкар?

  5837
  Һәjанын нәхшләри болдур γзγндә,
  Ҝγнәши әритмә нурлу ҝөзγндә.
  Дγнjаjа бир дәфә гисмәт оласы,
  Сачы да jонмазлар гаралы ҝγндә.

  5838
  Сорсан ки, шәрабдан мәстли неҹәjәм,
  Санма ки, өзγмә гәсд едәҹәjәм.
  Шахталы ҝγндә дә, бузлаг чағында,
  Одлу нәфәсиндән исинәҹәjәм.

  5839
  Јγксәлмәк уҹундан шγһрәтә, ада
  Сәадәт говушмаз гумлу сәһрада.
  Атыны чапса да һеj сола, саға
  Өлγмγн өнγндә галар пиjада.

  5840
  Иштаһын гулутәк бир су ичимдә,
  Гарныны долдурма һәсрәт ичиндә.
  Мγдрγклγ бир өмγр jашамаг γчγн,
  Аjнатәк ҝөрγнсγн ҝәрәҝ ичин дә.

  5841
  Зәрләрин мγлкγнә - нәрд дә деjирләр.
  Гәмин ләгәбинә - дәрд дә деjирләр.
  Бир адәт jашаjыр Азәрбаjҹанда:
  Тә’рифдән гачана - мәрд дә деjирләр!
 9. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Гарабағ бәндәләри

  5842
  Бир бәндәjәм нәр илә,
  Оjун олмаз нәр илә.
  Ган ағладыр «шикәсдә»,
  Дөjγшә галх шәр илә.

  5843
  Бир бәндәjәм әзизләр,
  Һәр чәнд севәр, әзизләр;
  Гарабағы jад әлли
  Һәшаратдан тәмизләр.

  5844
  Бир бәндәjәм солмасын,
  Тәбриз, Дәрбәнд солмасын.
  Гарабағ да, Ҝөjчәтәк,
  Ҝәрәк дәрдбәнд олмасын.

  5845
  Бир бәндәjәм гоша ҝәл,
  Елин илә гоша ҝәл.
  Гарабағым дардадыр,
  Короғлутәк ҹоша ҝәл.

  5846
  Бир бәндәjәм дәрәрләр,
  Дәjән бары дәрәрләр.
  Шушаjа ҝөз тикәнин
  Ҹавабын да верәрләр.

  5847
  Бир бәндәjәм аj һаны,
  Ҝγнәш батыб, аj һаны?
  Азәрбаjҹан jурдунда
  Гарабаға таj һаны?

  Олмасын ҝәрәк

  Әлли милjон саjы олан милләтин,
  Торпағы jад әлдә галмасын ҝәрәк.
  Белини гырынҹа гара зилләтин,
  Ҝγлγшγ додаға алмасын ҝәрәк.

  Баһарлы фәсилдән сәрт гыш диләjән,
  Булутсуз ҝөjләрдән jағыш диләjән,
  Аллаһын һγкмγндән алгыш диләjән,
  Υмиди γзҝәjә салмасын ҝәрәк.

  Ганлардан из галыб һәр jарагда да,
  Гангаллар кγк салыб солда, сагда да,
  Гөнчәли чичәкләр Гарабағда да,
  Тәбриз ҝγлләритәк солмасын ҝәрәк.

  Шушаны итирән мәгамдан сонра,
  Ҝγндәлик ҝөз jашы доғандан сонра,
  Υрәjи әридән муғамдан сонра,
  Тарында шән маһны чалмасын ҝәрәк.

  Садиг Ибраһимтәк уҹалмаг γчγн,
  Падшаһ Давуд кими ҝγҹ алмаг γчγн,
  Јарадан һаггыjла гоҹалмаг γчγн,
  Дγнjа залымларла долмасын ҝәрәк.

  Физули гәләмлә башларды ишә,
  Короғлу гылынҹла чәкәрди шишә,
  Илһам да сәбр илә деjир һәмишә:
  «Арзулар бәһрәсиз олмасын ҝәрәк!»

  Хиласкар
  Аjдын Гуршумов γчγн

  Торанын кодуну ачандан бәри,
  Аллаһын jолундан кечирсән, Гардаш!
  Ҝγнәштәк нуруну сачандан бәри,
  Сиррли рәгәмләри сечирсән, Гардаш!

  Оjадыб шаһларын дилчиләрини,
  Мәналы һәjаты сγрγрсән инди.
  Танрымыз Аллаһын елчиләрини,
  Јатаг отағында ҝөрγрсән инди.

  Дамын нахышындан ашараг әлләр,
  Сәни ҝәләҹәjә апарыр jенә.
  Одлу бахышындан ҹошараг селләр,
  Һәр шеjи көкγндән гопарыр jенә.

  Шәрәфлә адына сөз гоша-гоша,
  Нәғмәләр аләмә jаjылаҹагдыр.
  Өмрγн Израилдә долса да jаша,
  Υнванын Губа да саjылаҹагдыр.

  Шәрин бөнγврәси сөкγлән заман,
  Зәриф ҝөрγнәҹәк ҝөзγнә даш да.
  Мγгәддәс сараjы тикилән заман,
  Јерин билинәҹәк jухары башда.

  Јарадан һөкмγнγ вердиjи андан,
  Бәхтинин улдузу jанаҹаг, Гардаш!
  Ҝөjләрдән башына сәрдиjи шандан,
  Елләр дә хиласкар санаҹаг, Гардаш!
 10. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Сәр нумиһо

  1 Јә-дγ кәлмә ҝоф--------------------------------5
  2.Әлифбоj ҹуһурһоj доги----------------------5

  Бәндәһо

  3. Јә бәндәjнм----------------------------------11

  2-ҹәрҝәһо

  4. Дγрγҹдә 2-ҹәрҝәһо------------------------241
  5. Хγрдәjә 2-ҹәрҝәһо-------------------------401

  Рγбаиһо

  6.Рγбаиһо--------------------------------------526

  4-ҹәрҝәһо

  7. Куплитһоj 4-ҹәрҝәһо--------------------580

  Шәjирһо

  8. Јәршолоjим--------------------------------660
  9. Тγсγз-----------------------------------------661
  10. Биjо бу-------------------------------------663
  11. Дошдә ҝәрәки----------------------------664
  12. Сәвҝили--------------------------------665
  13. Мәш миҝирγсγм----------------------666
  14. Хиникә ов------------------------------667
  15. Таза сал---------------------------------668
  16. Хәjолһоj оһили-----------------------669
  17. Шорлу нγвγсдә------------------------670
  18. Јовощ-jовош---------------------------671
  19. Сур әсму------------------------------672
  20. Офуррәҝор-----------------------------673
  21. Ҝиснәjи---------------------------------675
  22. Воjҝә------------------------------------676
  23. Бәдәсγл--------------------------------677
  24. Хәбәрбәр-------------------------------678
  25. Годовәҝи-------------------------------679
  26. Сγрхә әмәл---------------------------680
  27. Нитанγ----------------------------------681
  28. Офдо------------------------------------682
  29. Дγ дәстәчу-----------------------------683
  30. Тәфило---------------------------------684
  31. Шори дγл------------------------------685
  32. Нә муно--------------------------------686
  33. Дәниш----------------------------------688
  34. Вәрдγш бирәм------------------------689
  35. Јәршолоjим----------------------------690
  36. Хов--------------------------------------692
  37. Ловго------------------------------------693
  38. Чγн гилинҹ-----------------------------694
  39. Шγкγр ҝәрдо---------------------------695
  40. Нә танусдум---------------------------696
  41. Гәлхәнд---------------------------------697
  42. Сабур ҝәрдо---------------------------698
  43. Ҝγлмә-----------------------------------699
  44. Јәсир мундәм-------------------------700
  45. Ки ҝуфдирә----------------------------701
  46. Хγшдәнхоһ----------------------------702
  47. Шир дәдәj------------------------------703
  48. Ни бошум------------------------------704
  49. Тγ миjори------------------------------705
  50. ћәjру ҝәрдом--------------------------706
  51. Хоjим Израилә------------------------707
  52. Ни мγрγм-------------------------------708
  53. Јә руз------------------------------------709
  54. Дγл Израил----------------------------710
  55. Ә дәс вәҝи------------------------------711
  56. Хәрәби мәjил--------------------------712
  57. Вәтәнхоһи------------------------------713
  58. Гγбәj мә---------------------------------714
  59. Филонкәс-------------------------------715
  60. Раби Јәәнҝил-------------------------716
  61. Сәнг товорих--------------------------717
  62. Рγћ кәләтә------------------------------719
  63. Ҝенерал Г.Мирзәев -----------------720
  64. Әри Т. Исмаjылов-------------------721
  65. Јорәвурд С.Гуршумов--------------722
  66. Јорәвурд Һ.Гуршумов--------------723
  67. Дәрд-------------------------------------729
  68. Јорәвурд Т.Гуршумов--------------732
  69. Јорәвурд З.Гилалов------------------733
  70. әjилһоjму-----------------------------734
  71. Әри А.Гилалов-----------------------735
  72. Әри Чинҝиз Бирор-------------------736
  73. Әри Ҝ.Захарjаjев---------------------737

  Гәзәлһо

  74. Әз дәр дγнjо---------------------------738
  75. Хов овчирә----------------------------739
  76. Хуш хәбәр-----------------------------740
  77. Руjә ҹәннәт----------------------------741
  78. Мәрдлγjә совоб-----------------------742
  79. Фикир нибу----------------------------743
  80. Бил ә шор------------------------------744
  81. Гисмәт нимунд------------------------745
  82. Сәвҝәнд хунди------------------------746
  83. Бәзмуj тγ-------------------------------747
  84. Гоjим дору----------------------------748
  85. Әз ћәлоли------------------------------749
  86. Амбар бәрди--------------------------750
  87. Әри чорә-------------------------------751
  88. Мозолмәндә хуш------------------- 752

  Азәрбаjҹан дилиндә

  89. 2-ҹәрҝәлиләр-------------------------753

  Бәндәләр

  90. Бир бәндәjәм-------------------------808

  Рубаиләр

  91. Рубаиләр------------------------------839
  92. Гарабағ--------------------------------849
  93. Олмасын------------------------------850
  94. Хиласкар----------------------------- 851
  95. Сәр нумиһо---------------------------852

  Эльдар Гуршумов

  БОЖЕСТВЕННЫЕ
  СТРОЧКИ

  Художественное оформление обложки - автора
  На обложке книги фото – автора
  На обратной стороне обложки – фотография:
  «Синагога Бейт-Талхум Тират Кармел»

  Книга здается в авторской редакции
  На правах рукописи

  Редактор издания: Автор
  Графика и компьютерный набор:
  Эльнара и Милька Гуршумовы
 11. Sokrat-32 Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  SHAUL spasibo ,da eshe avtor lichno podaril knigu i moyemu otcu.mi nomer odin

Поделиться этой страницей