Эльдар Гуршумов

Тема в разделе 'Проза и поэзия', создана пользователем Shaul, 12 ноя 2007.

 1. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0

  Фикирhо
  2539
  Тәмкγнлγ бирәрә әз ХУДО вәҝи,
  Дәрдәҹәр hисдиҝәш имидә мәбур.
  Зу ә йос дарафда сийәш мәдәҝи,
  Мәхьәлγ бирәнкиш бор мγдγ сабур.
  2540
  Ләhьәрә ҝγрγhо йә фәнд нисдиҝәш,
  Ә ловhой дузә ҝоф мәвәнит сәнҹәг.
  Сифирә вәҝγрдә hьәсонт hисдиҝәш,
  Ә Тиро хунуhо сәр зәнит әнҹәг.
  2541
  Ә сәнг чомог зәрә, - Миши зу муҝу:
  «Имоhой дγ бирор ов дим ишмурә»?
  ХУДОрә хьγршлγ сохд әзини дурҝу,
  Ә Вәтән хьәсрәт hишд руй hәрдγшγрә.
  2542
  Һьγмγриш резини ә пәнҹәй дγ дәс,
  Тә ХУДО кәширә hә дураз мибу.
  Мәхьәлиш ҝγрдәнки әхири нәфәс,
  Әз хәндәй сγфдәйи сурогиш нибу.
  2543
  Шориhой мозолhо гәмә кγшдәнки,
  Ә дохьор сәнгиhо hич мәзән кγлγнҝ.
  Ә тоҹә сифроhо шобот нγшдәнки,
  Дорә нун ХУДОрәш дәзән ә мγнγк.
  2544
  Ә Тиро бовор сох – хγшдәрә хуно,
  Йә кәлмәй сγрхирәш ә гәрбол мәзән.
  Торикә шәвлγhош мәнҝсγз нә муно,
  Ә офтой сәбәхьиш ХУДОлγ сәр зән.
  2545
  Инҹәйә ҝγлhорә әри бул дирә,
  Нәйишд ҝилҝәз соху хәрәш, пийонәш.
  Әз пәнҹәй hәр надан әри дир бирә,
  ХУДОй hәгг чорә до гәрәтиконәш.
  2546
  Ә сабур ән ХУДО хилов бириҝә,
  Хьололә хурдәйи ширәш нитану.
  Ә гәриш шор хәйол йә хов дириҝә,
  Әҝәр нә кошдиҝә, чирәш нитанγ.
  2547
  Әз ХУДО нәшумо вәҝγрдә бәгдә,
  Хγшдәрә лап сәхьиб hьилом мивγнγ.
  Әз пири пуч бирә кγч сохдә вәhьдә,
  Әз ҹәндәҝ фирәhтә хориш нивγнγ.
  2548
  Әз сәбәхь тәйтә шәв ә пой пойуhо,
  Әз ҹофо дирәйи уйог нихγсγ.
  Тирорә моч сохдә лово хойуhо,
  Сад hьәмәл виниҝәш сγрх нибу мисγ.
  2549
  Мәҝуйит, hьәсәли нобҝә кишмиши,
  Гултугә дирәҝор тик нитав дирә.
  ХУДОймуш нγвγсди ә Тирой Миши:
  «Әхирhой гәләтhо ник нитав бирә!»
  2550
  Әшглγйә мәhәббәт йәлов до, су до.
  Ә хьγрмәт домундәйм кγч бирә вәhьдәш.
  Һәмишә йә лово хойим әз ХУДО:
  «Ә ҹәннәт домунойм пуч бирә бәгдәш.»
  2551
  Шинохә нә буҝәш hьәрслγйә чумhо,
  Мәләхьhо ә сәр дγш гәлхәнд минγшγ.
  Ә лихьә дәбуҝәш тәрслγйә чумhо,
  Тәмәхьhо әз гәргγш гәлбәнд нинγшγ.
  2552
  Аксиом ХУДОйи – йәкиш нимуну,
  Аташаш кγшдәни сухундәҝорhо.
  Ә ҹәннәт hьиломиш сәргуз мимуну,
  Сәрсали гәдγшә нә хундәҝорhо.
  2553
  Имид бәсдә ә битобә дог-дәрәш,
  Гәләт мәбош сәрсонирә хуш дирә.
  Әз гәрболhо палундәнки хγшдәрәш,
  Парчоhлу зиh, йә hьγмγри ҝуфдирә.
  2554
  Кγлγнҝә зәрәнки hьәҹәл әз бинә,
  Ҹузләрә вәҝγрдә, пустә нә кәно.
  Шорә hьәрс рихдәнки ә сәр гутинә,
  Килит дәр ҹәннәтәш ХУДО вәкәно.
  2555
  Хγшдәрә әз hьилом дуймиш дирәнки,
  Әз фикир, әз хәйол дур имбу зәхьмәг.
  Йә мәхьәл суд ХУДОш очмиш бирәнки,
  Ә ҝирйәh сохуhош hозор бо рәхьмәт.
  2556
  Ә бәхьсә-бәхьс ән нәфсиhо вомундә,
  Зутәтәлγ чирәйийγш кол мибу.
  Ә ләрзә-ләрз ән бәхьсиhо домундә,
  Синәпәhлγ бирәйийγш хьол нибу.
  2557
  Руйә ҝγрдә вомундиҝә ә hьәсму,
  Лово-тәшво ә хостәйиш мивәрзγ.
  Сог мундәйи суй дорәнҝә ә русму,
  Обур-хьәйо ә суд ХУДОш нивәрзи.
  2558
  Бәдлγлγйә вәчвәчиhой - гәрәчи,
  Ҹәнҝ дәшәндә, хун йәкирә мүрүхүт.
  Ә миҝләлγг ҹун дорәнки hьәрәчи,
  Пәшму мундә, бәгдә шәрик мүвүхүт.
  2559
  Тутилγйә әрәгирә дирәнки,
  Лов-пурлγйә йә шишәрәш миhәнҹγт,
  Ләззәтлγйә ховhо ширин бирәнки,
  Вәхьшилγйә йә вишәрәш мивәнҹγт.
  2560
  Суриhой софтәйи чәрм норониҝә,
  Зәрдәчγй тәфтирәш нихойи әз ҝγл.
  Нуриhой офтойи ҝәрм дорә ҹиҝә.,
  Зимустуй вәрфирәш михойи әз дγл.
  2561
  Садана – фәләкиш худкорлу нибу;
  Әз дәрдиш, әз гәмиш омоҝә сәhьәр.
  Мγшкγлә корhойтγш ошкорлγ мибу;
  Тирорә моч сохдә хосдиҝә әҝәр!
  2562
  Ә мγнγк-нунәвоз овиш бирәнки,
  Обурлу-хьәйолу дошдәм йәхәнәш.
  Һәмишә чум бәсдә ховиш дирәнки,
  Әнчәг әз бәл ХУДО ҝγрдәм һәҝәнәш.
  2563
  Кәләтәй каинат шор бирә-бирә,
  Хорирә - Одом до, офторә су до.
  Имоhой лидер хәлг бирәй ҝуфдирә,
  Һәммәйму киним ки, ә пишой ХУДО?
  2564
  Хәзмуни дәшәндә зу бәрдәҝорhо,
  Хосдәҝор хγшдәрә әз йод нипγрсγ.
  Ҹузләрәш ҹавусдә фубәрдәҝорhо,
  Ичоләт шγгәмәш ә бод нифγрсγ.
  2565
  Мәлхьәмә чорәрәш гәм-губ танусдә,
  Һәҝәнәш ләг мәсох, ҹунхур киниҝә.
  Тγрә рγхь дорәҝор лап хуб танусдә,
  Дγлвәбәр киниҝә, хунхур киниҝә.
  2566
  Дурҝунә ҝофhорә талаш сохдиҝәш,
  Нγкәр тγ ниимбу нә мозол, нә бәхт.
  Хγшдәрә руз ән суд палаш сохдиҝәш,
  ХУДОрәш фурмундә нидани hич вәхт.
  2567
  Фәләкбаз бирәҝор hәвәлдән су до,
  Бәгдәтә гәм хурдә ә минәт дарафд.
  Сγпγлγш ҹагустә әз тәрс суд ХУДО,
  Әз пойу моч бәрдҝәш ә ҹәннәт нә рафд.
  2568
  Ҝирошдә hьовунә әри вор дорә,
  Нә сәрраф, нә зарҝәр нийо боши тγ.
  Офуррәй hьиломә әри шор норә,
  Йә бойҝәш әз дәдәй бийо боши тγ.
  2569
  Әз дγнйоh рафданки сәдиглγйә ҹун,
  Рабиhо Тирорә хундәниҝәш сәхт,
  Мγнγкә нә зәрә ә лγгәй ән нун,
  Әз миси сурогиш нийору hич вәхт.
  2570
  Биданлγ нисдиhо сәргуз йәhәрлγ,
  Әз сабур имиди, - мγhләт сохдәйиш.
  Ризинлγ hисдиhо – сәгγз тәhәрлγ,
  Мәпγчγ ә дγлтγ мγhбәт хостәйиш.
  2571
  Әгибәт сәбәхьә сәрин висдоҝә,
  Ховγрә, хьәрмәхә фурундәш митай.
  Йә бо тәлхь, йә бойҝә ширин бисдоҝә,
  Әз дәс бирорйәти вирихдәш нитай.
  2572
  Рурундҝә хорирә ә нәхγрәвоз,
  Ҹыҹ әнҝγшд кγк шәндә ә дор мичарγ.
  Наданhо фәм сохдҝә ә пәхγрәвоз,
  Чум ХУДО әз сәрйγ ә йон ничарγ.
  2573
  Йә йәләг ләг-ләги сохдҝә тә сәбәхь,
  Ә зәнhо суй зәҝәш - шолу ниимбу.
  Ә пишой чум ХУДО рафдҝә бәдә рәхь,
  Рγхь пучә ҹунурәш хьолу ниимбу.
  2574
  Хүриhой hьәсмурә тәйтә покундә,
  Кәмәрhой ән гәдиш ҹур нибу әз hәгг.
  Бәсдлγйә чумhорә тәйтә вокундә,
  Әз пәнҹәй ән бәдиш дур мибу әнҹәг.
  2575
  Әз тәшвиш бәхшәвой хәрәвәҹили,
  Чорәрә нийофу миҹәй әгγлиш.
  Ә гәриш мәхьшәвой гәрәгәҹили,
  Дуролов дорәнки импойу дγлиш.
  2576
  Духдәрhой - hьәрγси йә кук зәндә вәхт,
  Хьомолhош кγрсирә митанγ дирә.
  Вәҝирлγ мундәнки әз були ән бәхт,
  Хәйолhош догуног нитанγ бирә.
  2577
  Һьәмәлhой хубирә сохдә вәрҝәвуш,
  Тәhьрифи милләтәш митай вәчирә.
  Вор-дәвләт рихдәнки ә суй вәрф-воруш,
  Хәрәрә әмәллγш нитай дәчирә.
  2578
  Вокундә нәсдаҝә әнҝγлhой шәрә,
  Мәҝуйит, чорәйγ ә дәс сарраф дә.
  Әз шороб вәҝγрдҝә әгγлhой сәрә,
  Әз йә тин зәвәртәш нитанγ рафдә.
  2579
  Догуног бирәнки әз шәрә тикә,
  Мәҝуйит, зимиләрз ә Тиро бәнди.
  Дохьорhой гәдими чат зәрә ҹиҝә,
  Дилибоҹ бирәрәш сад ҹиро фәнди.
  2580
  Вәрдγшә вәҝγрдә әз гәд гундоги,
  Сәгәтлγ нә бошҝу хәрҹиhой ховhош.
  Ҝәрәклγ hисдиhо әри ҹун соги,
  Ән хубә чорәйи – хәндәhой ловhош.
  2581
  Ворвори – йә видов бәди hисдиҝәш,
  Әз мәскән гирогтә ә йон ниләрзγ.
  Хγшдәнγ бис-битәв вәди нисдикәш,
  Йә гәнәт зәрәйγш ә милйон мәрзγ.
  2582
  Растаҝунд бисдоҝәш зуhун ән ләhьә,
  Овсара ә пәнҹәh чәхь бийо ҝири.
  Нәбуҝә әз гәриш хуриhо ләгә,
  Әҹиҝәй дәhьәмhо зәхьәр мәҝири.
  2583
  Ихьтибор дустирә бурбундә вәhьдә,
  Сурлγйә хәндәрә нийо зәр хуни.
  Әз гәрбол ән дузи ҝирошдә бәгдә,
  Йә бойҝәш чумhорә бийо ҝәрдγни.
  2584
  Һьәрәбир ворихдҝә пийодә бофhо,
  Саррафиш hәрдән бир мат митав бирә.
  Әҝәр ки, нәбуҝә зийодә ҝофhо,
  Сәр дγләш ҝузҝилγ чат нитав дирә.
  2585
  Бир-нәбир hьиломә вәчирә вәhьдә,
  Ә хотур рәхьмлγhош митай вохурдә.
  Ширинә нәшумо пар зәрә бәгдә,
  Йә ҝәндγм сγнбγләш нитай зу хурдә.
  2586
  Бәр-бәзәк сγрхирә пучундә гәт-гәт,
  Ә сундуг донорә нибу бирә шор.
  Нәбуҝә бәдиhо зәрәнки гәнәт,
  Бәрәкәт нәс дорә һьоширлүйә вор.
  2587
  Пирирә - хуш бирә нәриш хосдиҝә,
  Сифирhой шоботγш шәhәмсγз нибу.
  Ширирә-ҝγшдирә гәриш сохдиҝә,
  Сифроhой боботγш дәhәмсγз мибу.
  2588
  Нәмлγйә чγлhорә ә дәм дәбәрдә,
  Шолумә дәврону кәйки хуш мибу.
  Гәмлγйә дγлhорә тә кәм вәбәрдә,
  Ҹофосγз мунуhо – софолуш нибу.
  2589
  Хγшдәрә ә лγхγф дәпучундәҝор,
  Әз чумhой бγлогиш hәрс митав бирә.
  Питови пойhорә вәпучундәҝор,
  Әз тирйох дәбогиш тәрс нитав дирә.
  2590
  Чумhорә бәсдγhо мәгама хуно,
  Кутонлγ рундәйи hәдлγни дийәш.
  Һьәрсәлγ хуниhо мугомә хуно,
  Ҝирйәлγ мундәйи бәдлγни дийәш.
  2591
  Кәмәрсγз мундәйи әз hәдәти кор,
  Әрәглγ вγнγhо кориш хәлоли,
  Нәбукә буй шәндә ә тәhәр чинор,
  Бәhәрлγ нәбуhо дориш хьәмоли.
  2592
  Ҹурhорә әз богчә ә нишон норә,
  Һәдәтлγ зәрγтҝәш тиҹлγйә нәҹәг.
  Бул бәhәр вәриhо лγҝәhой дорәш,
  Гәргγшлγ шовундәш hьовуни әнҹәг.
  2593
  Хьәсрәтлγ hисдиҝә йә фәндә ҹәнҝиш
  Дамарhой вәhьдәйи хунәш нибәрγ.
  Мәгсәдлγ нисдиҝә йә шәндә ләнҝиш,
  Пәшмуhой бәгдәйи ҹунәш мибәрγ.
  2594
  Бимиhой пәндγмә бимор хосдәнки,
  Хокилγ мәлхьәмиш кγллγ нийо бу.
  Зимиhой ҝәндγмә тимор сохдәнки,
  Чиргилә зәрәйиш дγллγ бийо бу.
  2595
  Ноләhой лолhорә әри ҝоф бирә,
  Сурлуйә дәрдhорәш ә гәм низәнγт.
  Дәhьәмhой мәлхьәмә әри соф дирә,
  Ҹурлуйә дорhорәш гәләм мизәнγт.
  2596
  Виҹдонә йә мисгол йәлов дәриҝәш,
  Рәхьмиһой ХУДОрә мибу парундәш.
  Зуhунә ширинлγ ҝилов зәриҝәш,
  Зәхьәрә ә hьәсәл нибу чарундәш.
  2597
  Ә гәриш ән дγлhо мәнҝлγ парусдҝәш,
  Ә офто бәмзәри – бәргә войуhош.
  Сад ҹиро бәдмозол сәҝлγ равусдҝәш,
  Офдодор ХУДОйи – хәлгә хойуhош.
  2598
  Софоhой хубирә дәчирә бәгдә,
  Кγтhорә тиҹдори йәҝәш бийо бу.
  Һьәзизә нум тγрә кәширә вәhьдә,
  Ҹәhьмәтә әз шори ҹиҝәш нийо бу.
  2599
  Ә мәндил нәданhо hьор нә бирәнки,
  Ә болә сәрҝγллуш мибу дарафда.
  Әз әгγл дананhо бор нә чирәнки,
  Йә пиллә зәвәрош нибу варафда.
  2600
  Ә хьγрмәт вәбуҝә кәкγл мәндәhо,
  Сад ҹиро hьовуни йә шәр бофдәрәш.
  Боворим нә буҝә ә дγл бәндәhо,
  Дәрдлγрә ниимбу ә сәр офдорәш.
  2601
  Хошхошhо суй доҝә ә тирйәк дори,
  Хәрәҝушд йә вәhьдәш ә ҝγл ничару.
  Бәдхьисоб рурундҝә әз хиртәк хори,
  Ширмойи чәмәнhош ә ҝγл мичару.
  2602
  Әгибәт гейрәтә hьорлγ чирәнки,
  Ә хьγршhой ән бәхьсиш дәби – варафда.
  Әгγлhой ән чумә борлγ дирәнки,
  Ә гилиг hьәмәлиш нибу дарафда.
  2603
  Гонунhой тәбиәт сәдиг мундәйи,
  Офторә ҹун буҝә дγнйоhиш мибу.
  Дананhой вәзийәт дәгиг рундәйи,
  Вәрф-воруш нәбуҝә дәрйоhиш нибу.
  2604
  Мозолә доруhо һьәмәл нә буҝә,
  Һьәсәләш әз ҝγлhо нибу вәчирә.
  Әҝәр ки, ә сурhо hьәҹәл дәбуҝә,
  Хәсәрәш ә кγлhо мибу дәчирә.
  2605
  Хьγҹәтhой бәхьсирә hомор хосдиҝәш,
  Рабиhо ә Тиро гиб-гучи әз hәгг!
  Сәрбәhәм нә бирә бовор сохдиҝәш,
  Мәтләбhой дурҝуни hич-пучи әнҹәг.
  2606
  Ә садан мәрдγми той бирә бәгдә,
  Һәрчγрәш нивини йә пой нә шәндә.
  Әз ҝофу-ҝәләҹγ гуй зәрә вәhьдә,
  Сәртγрәш ә болә митай дәшәндә.
  2607
  Йә hьәрә нә доҝәш ҝоф – годоволим,
  Әз рәхьми ән ХУДО митав парусдә.
  Ә әгγл омоҝәш hилим-hоволим,
  Чордогу ә сарай нитав чарусдә.
  2608
  Ә мәнҝәй оhили ә хотур рәхьмәт,
  Хәндәhой биҹирә нихойут әз hәгг.
  Вәҝирлγ нисдиҝә ә гәриш ҹәhьмәт,
  Ә hγнәр hьоҹизи мити бош әнҹәг.
  2609
  Бәдбәхти ҹусдәнки әз дәс шолйәхьҝи,
  Хунхури тәкәй ки, дәбәсγз мибу;
  Йәбойҝә hич мәхьәл фурмуш мәсох ки,
  Равусдәй йә сәҝиш сәбәбсγз нибу.
  2610
  Хушбәхти рихдәнки әз дорә хәбәр,
  Обурә шовундә хьγрмәтәш вәчи.
  Хәбәрдор нисдиҝә йә богбон әҝәр,
  Лγҝәрә гуз ҝγрдә йә сибәш мәчи.
  2611
  Шγшнәфәс хьәлундҝәш ҝуплу-ҝофәнҝлγ,
  Ә рушум мәвәйил хисмәт хәстирә.
  Нәкуми омоҝәш туплу-туфәнҝлγ,
  Йә дәрдиш сәбәбсγз гисмәт нәс бирә.
  2612
  Хәҹәләт дорәнки йә hьовункорә,
  Парундә нийо бу сокhой ән hьориш.
  Сγнбγлhой зимирәш әри нун дорә,
  Чарундә бийо бу хокhой ән хориш.
  2613
  Әз ҹыҹәй виҹирә йә гγлп зирәнҝи,
  Сәдигәт нγшдәрәш нидору шәрнәфс.
  Әз миҹәй Тироhо йә хγп зәрәнки,
  Әгибәт хγшдәрәш мидору hәр кәс.
  2614
  Кγшонә вомундә әз бәхьс тәләйγ,
  Пәшмурә әз пәсиш нийо дәҝγрγ.
  Нишонә нә мундҝә әз хьγвсәләйγ,
  Хγшдәрә ә дәсиш бийо вәҝирγ.
  2615
  Ә гиҹог дог-дәрә шәрбәрлγ кошдҝә,
  Зәхьмлγрә чумдонуш ҹиролу нибу.
  Йарашуг богчәрә зәрҝәрлγ дошдҝә,
  Рәьмлγрә виҹдонуш Тиролу мибу.
  2616
  Үшγгә парундҝә әз чумhой зилләт,
  Оhилә бәгдәйγш зәхьмәтлγ нибу.
  Сәдигә нумиҝә ә миҝләй милләт,
  Кγчмишә вәhьдәйγш рәхьмәтлγ мибу.
  2617
  Согирә әз хьолhо тәрҝ дирә бәгдә,
  Хурдәрәш hәдлγйә йә дәрд нитанγ.
  Ә ҝγмон хәйолhо гәрг бирә вәhьдә,
  Мγрдәрәш бәдлγйә йә гәрд митанγ.
  2618
  Русмуhо ә гәриш шәhьәм сухдәйи,
  Суруни hьәмәлиш әз нәхш ХУДОйи.
  Һьәнҝhорә ҹофолу хутә сохдәйи,
  Ширини hьәсәлиш әз бәхш ХУДОйи.
  2619
  Фәрг мәвиниш әз әгγлмәнд тә овом,
  Ә хов динҹи шәфт-шур нибуш таразγ.
  Йә hьәдәти әз дәвр Хьово нә Одом,
  Мγрдә бәгдә дордhой губуш марасγ.
  2620
  Лγкутhорә тойә зәрә әз йобо,
  Сабурдәҝи нәфс никәшγ тә кγшдәш.
  Ә чум ХУДО туш бирәнки hә йә бо,
  Войҝәвәҝи нәхьс микәшγ ә хγшдәш.
  2621
  Лов-ләhьәрә ҝγрдә-ҝγрдә буз-бәбуз,
  Бирәьхмлγhо сухундәнки әз синә;
  Гәм-губорә хурдә-хурдә руз-бәруз,
  Пишой дордә нибу ҝγрдә әз бинә.
  2622
  Дәмә чумhо ә кәлләй сәр бирәнки,
  Дийә ә дәс нивәҝγрγ ҝузҝирә.
  Әгγл сәрә гәтмәгәриш дирәнки,
  Әз дәм шороб hәр кәлмәйγш дуз бирә.
  2623
  Ворушлу рихдәнки хьγҹәтлγйә гәм,
  Хундәҝор Тирорәш нитай шинирә.
  Боворим бирәнки ә hьәрә йә кәм,
  Сәдиги ХУДОрәш митай винирә.
  2624
  Дәрәлә-тәпәлγ офдоҝә рәхьтγ,
  Ә зофруш, ә тикиш митай вәбирә.
  Шәрәлγ, гәлпәлγ бофдәҝә тәлхь тγ,
  Ә чумhош, ә дγлhош нитай дәбирә.
  2625
  Ә тәпә суй зәҝәш әлчәгә догhо,
  Фәрhадлγ әз кγлγнҝ мизәнγ бγләш.
  Офдоҝәш ә гәриш богчәhо-богhо,
  Биәшглγ ә дәстә низәнγ ҝγләш.
  2626
  Ә ҹофой ән хγшдә михьтийор буhо,
  Сγрхийә сарайаш кәрҝолу нитав.
  Пәшмуни овурдә ихьтиборлγhо,
  Сәдигә виҹдонәш локолу митав.
  2627
  Ҹуркумhо ҹәсдәнки әз чум хьэповhо,
  Софhорәш әнҝγллγ нийо вәчини.
  Ховолу нγшдәнки тә нимәй шәвhо,
  Ҝофhорәш әгγллγ бийо дәчини.
  2628
  Имтино сохдәнки әз шонә мунош,
  Ә пишой бәдхьисоб мәлой утанҹәг.
  Зиhисдә нәсдаҝә инсонә хунош,
  Кγч бирәш йә бәдә мозоли әнҹәг.
  2629
  Тә сиройи әри шәhьәм норәйи,
  Ә сәр садиш нийо тани бисдә кәм.
  Ширинә хов әри дәhьәм дорәйи,
  Пилиг чумиш йә гәрәвул нисд бәҝәм?
  2630
  Рәхьмийәти рихдәниҝә әз әтәк,
  Ҝәмиhойуш батмиш нибу ә дәрйоh.
  Офуррәҝор виҹирәнки тәк-бәтәк,
  Дәдәйхоhәш гимәт нибу ә дγнйоh.
  2631
  Әз hьәлбγсhо ҝуҹ вәҝγрдә шәрә бәхт,
  Ранҝ гутинә парусдәнки әз ләрзγ;
  Ә гәд губи палтарлγ чап зәрә вәхт,
  Лγл-пийонhо ә йә чγпиш нивәрзγ.
  2632
  Кәй ки, нуну ә пәнҹәhой хьовур дә,
  Хубиhорәш тәйтә рәхьмлγ вәрзундә;
  Мγрдәйирә ә пишой чум овурдә,
  Нәштәрлγрәш ҝуллә митав тәрсундә.
  2633
  Шγhрәтмәндә хьγрмәтhорә тә ҝγрдәш,
  Ҝоф зуhунә кәй ә ләhьә мидәйлγт;
  Һозор ҹиро годо-гурбу вәҝγрдҝәш,
  Хьилләкорә әз дәр дугоз нидәйлγт.
  2634
  Әз дγ-йәки софә рузҝор бириhо,
  Фәсилhорәш hәм пойизи, hәм васал.
  Әз дәвр Одом, хьололйәти дириhо,
  Йә hьәдәтиш дивих нибу сал-бәсал.
  2635
  Бир-нәбирә ә миҝләлуг нә норә,
  Һозор ҹиро ҝоф-ҝәләҹhо нийо бу.
  Әз хостәйи әри вирәхь нә дорә,
  Мәhәббәтәш гәдγртанhо бийо бу.
  2636
  Ҝирйәсохhо муй ҝәшдәнки әз чорә,
  Дγлхурхури кәй ки, зура гәм мибу;
  Һорәй-хьәшил тәйтә hьәрә нә дорә,
  Һомунтγрәш бурраҝорhо кәм нибу.
  2637
  Аташ дγлә тә чиҝәрәк сухундә,
  Арзуhойтγ бирәниҝә әҝәр гәрг;
  Тумhойурә ә фурм тәҝәрҝ рухундә,
  Хγршhой мγргә хошхош мәсох әсәр хәлг.
  2638
  Саламатhо ә сәр нәхьси вомундҝәш,
  Сγрхә чорә нибу офдә әри дәрд.
  Ихтилотhо ә шәр бәхти домундҝәш,
  Руш вәйишдә әз hьәдәти әри мәрд.
  2639
  Хьомоллуhо тәйтә бирә доморлу,
  Гγзγрҝγлә ә hәд чγлhош никорут.
  Һәр ҝофурә сириг зәрә hоморлу,
  Войҝәлγрә ә гәд дγлhош мидорут.
  2640
  Әз нәсази дәм зәрәнки пирә бәхт,
  Саданлγйә шәр дарафдҝә әз дәрγ;
  Хәрәбәйи туз-торпоглу бирә вәхт,
  Догуноги ҹун согирәш имбәрγ.
  2641
  Хьәловочи – йәләгчирә әз тикhо,
  Гәл дәшәндә ә сәр синәш никәшγ.
  Хьγршлγ бирә ә фурм сийә пишикhо,
  Гәрмогhорә әз гутинәш микәшγ.
  2642
  Тәнҝиhорә кол-бәколлу дирәҝор,
  Әз ҹәhмәтhо ә дәс тикә тә ҝγрдә,
  Ҹәнҝиhорә hьол-әхьволлу чирәҝор,
  Сәровнәрәш ә фурм кипә дәҝγрдә.
  2643
  Әз ҹовони ә бәдбини даровhо,
  Ә суй тәмәхь γзҝә хьолә никәшγ.
  Ә пой ҹәhмәт ә фурм тәлγ варавhо,
  Шәв тә сәбәхь әнҹәг нолә микәшγ.
  2644
  Бәдиhорә әз гуроги тә вихдә,
  Гәhәтирә кәй ә нуниш мийорут;
  Һьәрсhой чумә ә сәр Тиро тә рихдә,
  Мәхьтәлирә ә зуhуниш нийорут.
  2645
  Тобутирә әз тийнә сγрх бофдиҝәш,
  Хунәй говрә нә сарайи, нә зиндон.
  Рγхь нәшумо ә у дγнйоh рафдиҝәш,
  Товорих йә нγшунәйи әз инсон.
  2646
  Ә сабурдан hәр ҹовобу hисдиҝәш,
  Әз хьγвсәләш мәдәрәхшγ битобу.
  Ә чγл-чәмән сой хьисобу нисдиҝәш,
  Рачә ҝγлhош ә гәриш ваз мидобу.
  2647
  Фәргγ нибу әгγлмәнди, хәрими,
  Сәр йә минут кәй ки, гәсди михойу;
  Дорә ширә хьисоб сохдә хьәрими,
  Хγшдәнхоhә hич дәдәйγш нихойу.
  2648
  Ҹофоhорә әрәгтәнлγ чирәнки,
  Ҝγндәлγйә хәмиhорәш дод митав.
  Хотурγhорә ХУДОбәндлү дирәнки,
  Зәрбәлγйә тәнбиhорәш бод нитав.
  2649
  Богбон корә лγҝә-лγҝә дәб бәрдҝә,
  Ҹурмәзәйә бәhәрhорәш дор нидγ.
  Сугдә дустhо дγл нәчогә вәбәрдҝә,
  Шәггәлγйә хәндәhойуш шор мидγ.
  2650
  Нәзникhорә нә хосдәнки йә инсон,
  Паралγйә йараhойуш тох нибу.
  Хун рухундә, офдорәнки ә зиндон,
  Һγзγмлүйә гәйилhойуш шох имбу.
  2651
  Мошйәхьлγйә ҝовләйирә ҹарундҝә,
  Офтолγйә миродhойуш тор мидγ.
  Хьәлолирә кунпәсәво чарундҝә,
  Һьәдәтдорә миһьидһойуш шор нидγ.
  2652
  Әгγлмәнди ҝуҹ дорәнки тиҹирә,
  Ҹунсогирә тә фушәндә әз кишә;
  Куфтәй дγлә әри бәhәм виҹирә,
  Дамарhорәш гәлпәсүз дор hәмишә.
  2653
  Ә сәр сифро дин Тирорә дирә сәхт,
  ХУДОлу тан хьололмәнди нушhорәш.
  Ә ҹовонhо нγмунәдор бирә вәхт,
  Обурлу дор хьγрмәтбәнди рушhорәш.
  2654
  Басарата тәйтә бәсдә әз тәнҝи,
  Мәhәббәтиш бийо вәрзγ ә од-шон.
  Гәрболhорә войисдә вәхт зәрәнки,
  Ә сәхьроhош Мәҹнун тәhәр нә офдон.
  2655
  Гуног-гәрә бәл ҝγрдәнки әз әтәк,
  Ҝәрмә ошиш, дәм бийо бу әз дунә.
  Сириг зәрә һьәсонтиҝәш ә дγшәк,
  Лγхьγф кулиш кәм нийо бу әз хунә.
  2656
  Вихдәhорә тә луг-бәлуг дәчирә,
  Парс миҝγрγ hовунhойуш әз тари.
  Рихдә овә тә дуг-бәдуг вәчирә,
  Бγхтγhорә hьовунhойуш амбари.
  2657
  Әз мәндәhой ән пиринә дәбәhо,
  Соворәрә нифушәнγ әз кишәш.
  Әз хәндәhой ән ширинә нәвәhо,
  Товуш мидγ зиндәҝуни hәмишәш.
  2658
  Дог Синайә әри хорлγ варафда,
  Ловголугәш әз бим әгγл вәдәшән.
  Ә суд ХУДО әри hьорлγ дарафда,
  Һьәзоб-губәш ә софә дγл мәдәшән.
  2659
  Тәмизйәти нә миҹуҹи ҹγфт бирә,
  Чγлкбәндирәш әз дугозγ микәшγт.
  Амбар нә кәм фойдә нидγ ҝуфдирә,
  Рγхшәндирәш ә тирозу никәшγт.
  2660
  Зиндәҝуни әри дийәш соф бирә,
  Йә минутәш гәдүрүрә митанүт.
  Һьәрәбирлү әз һәр зуһун ҝоф чирә,
  Хушбәхтирәш огу, зәхьәр нитанγт.
  2661
  ХУДОмуни һәр бой ширнә ҝоф бирә,
  Әгγл ә дγл hич ниҝуйу, – дәрдлγ бош.
  Һьиломвини дγбо нибу ҝуфдирә,
  Годоhорәш вәҝγрдәнки мәрдлγ бош.
  2662
  Зомонәрә Одомлу руй дорәнки,
  Оhилирәш дәрдийәти нийо бу.
  Хисирәрә ә динҹи суй норәнки,
  Кγчиhорәш гәрдийәти бийо бу.
  2663
  Һәндәвәрә чарундәнки хγр тәнҝи,
  Ҝулләй овчи тушлу бирә әз тиниш.
  Ә бәдә руз hәгг-hисобә ҝγрдәнки,
  Дуррай ҹунәш әз пойhойтγ мәвиниш.
  2664
  Йγк ән тәнә ә пәнҹәhо туш дирә,
  Тазалγйә мәхьсәш әз пой дурранγт.
  Бугмәлγйә гәмиш нәбу ҝуфдирә,
  Никәрәйә овәш ә сәр бурранγт.
  2665
  Әз нәдани ә дγ-йәки ҝоф зәрә,
  Рγгән дγлhо тәйтә бирә пучә хьәл;
  Гәрушугә кор офдоҝәш ә hьәрә,
  Гәргγшлγйә хьол мәбошҝу hич мәхьәл.
  2666
  Ә чәшмиши офдорәнки әгγлиш,
  Әнҝγл бәхтәш шәрлγ бофдә митанγ.
  Дәрдәҹәрә губ дарафдҝәш ә дγлиш,
  Һич фәләкиш чорә офдә нитанγ.
  2667
  Зәхьләбәрhо ә руй дәрйоh шар зәҝәш,
  Дәhьәмвәҝи тәмәхьирәш ки нитав?
  Имбурузә гул-гәнәтлγ пар зәҝәш,
  Хуб-хәрәби сәбәхьирәш ки митав?
  2668
  Дәрвозоhо тә чумhорә нә бәсди,
  Гизишмишә ҝоф ҝулләрәш – гирмә сох.
  Руй чарундә hьәсонтиҝәш нәгәсди,
  Боришмишә әхьволирәш вир мәсох.
  2669
  Әз бирәхьмә шәфтә тәнҝи йә дγ бой,
  Ранҝ гутинәш hьәйбәҹәрә зәрд нидγ.
  Ә мәнҝәнә офдорәнки әз дγ пой,
  Бәдбәхтиhош ҹγр-бәҹγрә дәрд мидγ.
  2670
  Рәхьми ХУДО сәбәхь-сәбәхь соф доҝәш,
  Ҹәhьм әгγлә надан - ворәш митанγ.
  Рафда рәхьγ әз никиhо офдоҝәш,
  Дәрдhой дγлә ә ов дорәш нитанγ.
  2671
  Нур офто вирихдҝә әз кәлмәй «бәгдә»,
  Хьәйолу тоҹ мәсох хәми войәрәш.
  Әз ҝуҹәй ән мувәхь пар зәрә вәhьдә,
  Нәхγлγ хьәлим сох нәвилоhорәш.
  2672
  Буховлу гәл ҝγрдә кишәй гуҹогә,
  Ә hьәрә норәнки пийонә сγстә;
  Һьәйбәлγ фәм сохдә гирог-биҹогә,
  Ән хубә хьовуриш митав хәндγстә.
  2673
  Ә дγлhо пәхири дәбирә ҹиҝә,
  Зәлγhой чорәйи тәлхь дирә хунәш.
  Ҝиснәйи-тәшнәйи нә бирә ҹиҝә,
  Ә сифро ки нори тәхьсирә нунәш?
  2674
  Сәр-сурог нисдиҝә әз бәхт йә бойҝә,
  Ә гичә мәвәйил шγhрәтәш, шәнәш.
  Расирә нәсдаҝә ә мәтләб войҝә,
  Ә сабур ән ХУДО имид бош ҝәнәш.
  2675
  Тә товуш офдорә ә тәнҝи ән дγл,
  Ә ләмпә суй дγhо чирогәш дәйил.
  Ҝовләйә воҹhорә зәрәнки әнҝγл,
  Ә ҹәрҝәй наданhо сурогәш мәйил.
  2676
  Һәггсγзи дирәнки hәм хьовур, hәм йод,
  Әз думут хәйолhош очмиш нибоши.
  Әгγл сәр бирәнки әз гәдәр зийод,
  Гәнәдсγз hисдиҝәш учмиш мибоши.
  2677
  ХУДОлγ бәхшлγйә әгγлә дирә,
  Әз арзу нә мирод нәбу пойи пәс.
  Хγшдәрә кγшдиҝәш тә чγлә бирә,
  Әз гәриш ән говрә нивәхсγ hич кәс.
  2678
  Лов-ләhьә йә ҝилә тә дәhьәм дирә,
  Ним-ноhог ниҝрисγ hьәйил гундогиш.
  Войҝәhой ән дγлә тә бәhәм дирә,
  Ә зомун пойуҝу миҹәй ҹун согиш.
  2679
  Хьγрмәтиш-hьγзәтиш әгәд обур дә,
  Буш буhо шγгәмhо никγшγ дәрдәш.
  Йә шәлә hγзγмәш әри овурдә,
  Ҹунсоги ҝәрәки hьонийә мәрдәш.
  2680
  Бинәврә норәнки бәрәкәт софо,
  Һьовуни дирәрәш бәдγ нийо бу.
  Бәрәкәт дорәнки хьәрәкәт ҹофо,
  Гудирмиш бирәрәш hәдγ бийо бу.
  2681
  Хәҹәләт хурдәнки әз обур hьорhо,
  Әз хьγлгум бугозу нә зәҝәш нәҹәг;
  Бул бәhәр дорәнки кγклγйә дорhо,
  Хγрд бирәй йә лγҝәш hьовуни әнҹәг.
  2682
  Довомлу бирәнки дарама сәхтhо,
  Тγнд нәбу ҝуфдирә ҹγрhьәт ворвори;
  Әз hьәмәл оморә гәдимә вәхтhо,
  Ҝийовәш кγкγ дә ә хокhой хори.
  2683
  Гәмлγйә дγлhорә әри шорундә,
  Хьәвәсиш гул-нγкәр тәмәхь нийо бу.
  Виҹдонә ә гәд нәфс әри дорундә,
  Нәфәсиш әз нурhой сәбәхь бийо бу.
  2684
  Шәхтәлγ тар доҝә сγрхи ҝγмонhо,
  Офтойи зәр чумәш нитав сухундә.
  Дγшмәлγ пар зәҝә илхи думонhо,
  Һьәсмуhо hьәрс чумәш митав рухундә.
  2685
  Йә чγпә хьγрмәтә тир сохдә вәhьдә,
  Бурбундә никийγ ниимбу вәдиш.
  Йә тикә hьγззәтә вир сохдә бәгдә,
  Гәтрәлγ мофдну ә рәхь ән бәдиш.
  2686
  Ә вихьдәй чәтини сәртик пойуhо,
  Дәрлγйә ловhорәш нийо бγнγ ҝγм.
  Ҝγзорон ҹәhьмәтә хошлу войуhо,
  Ә дәрйоh хушбәхтиш мизәнγ γзҝγм.
  2687
  Рузиҝор әз вихьдәй васал рихдәнки,
  Тәбиәт мәст дирә әз ичҝи – пγнҹиш.
  Обурhо ҝγләлγ hьәсәл вихдәнки,
  Саданлγ нәс бирә йә шәндә лγнҝиш.
  2688
  Пойизhо лγхьγфә нәм дәҝγрдәнки,
  Ә хотур тәмәхьи вәҹиш нимуну.
  Хәйолhо ширинлγ дәм вәҝγрдәнки,
  Гәришә фикирhо пучиш мимуну.
  2689
  Әз офтой пишнәви сойә нә норә,
  Ә русму вомундҝә дәгигә чорәш;
  Ә хьγҹәт бәдбәхти пойә донорә,
  Нимәлит нийилγт сәдигә корәш.
  2690
  Ә хотур ән ҹыҹәй мәрди вохурдә,
  Хγшдәрә кәшиҝәш ә тәhәр гиног;
  Йә лγгәй ән нунәш дγрγст нә хурдә,
  Дуролов мизәнγ чγплγйә hиног.
  2691
  Тә пустhой хорирә савза дәҝγрдә,
  Әз сγлмәй ән рачиш нибу варафда.
  Әз базуй ҹун соги ҹузла вәҝγрдә,
  Наштави ә рәхьиш ки вадарафда?
  2692
  Чумhорә бәсдәлγ шәр хосдә-хосдә,
  Хәләлуш дирәнγт тγвбәhой гәрдиш.
  Әхьволә сγстәлγ сәйр сохдә-сохдә,
  Бушәлмиш бирәнγт hәйбәhой дәрдиш.
  2693
  Чумhорә бәстәлγ шәр хосдә-хосдә,
  Хәләлуш дирәнγт тγвбәhой гәрдиш.
  Әхьволә сγстәлγ сәйр сохдә-сохдә,
  Бушәлмиш бирәнγт hәйбәhой дәрдиш.
  2694
  Сад ҹиро нәчоги ә кәлмәй – «нәhь» дә,
  Әз рьәсму ворихдә ҝилҝулә тәнҝиш.
  Әз тинкәй йә кучә фәм сохдә вәhьдә,
  Һәшданки ә бун вә булулә мәнҝиш.
  2693
  Салhорә шумордә гошлу-гобоглу,
  Ә хьәсрәт йә куки – hьәмолhой нәриш.
  Гәрболә зәрәнки дурлγ-думонлγ,
  Һовунә hьәсблγни хәйолhой сәриш.
  2694
  Чумhорә бәсдәнки пишой мγрә-мγр,
  Һингинәй бәдбини овурдҝәш дәрдә;
  Әз кура сохдәhой салhой ән hьγмγр,
  Йә чγпләй ләмбәрәш ниданγ бәрдә.
  2695
  Әз сойәй ән хγшдәш тәрлγ вирихдә,
  Расирә насдакә ә мәскән мозол,
  Әрәгhой сәр-тәнә ворушлу рихдә,
  Әз гопуй йә дγшмәш нитай зәрә ҝол.
  2696
  Әз hγкγм ән ХУДО ҝирошдҝә тәнҝи,
  Әгγлә вир сохдәш йә кур-кар нибу.
  Сарайhо ә hьәсму буй вошәндәнки,
  Хориhой ҝовдуhош әз мармар мибу.
  2697
  Соровнәй hьәсγлә сийә дәҝγрдә,
  Ә чумhо дарафда кәйки мәрҹγни;
  Ҹузлаhой ән руйә бурра вәҝγрдә,
  Әз бәхш ХУДО бәхшәй рачи әрчγни?
  2698
  Хьәримә гәмирә хош дирә вәhьдә,
  Әз зәхьми ән ХУДО рγхьбәндлγ нибу.
  Номусәш ә зир пой вошширә бәгдә,
  Дәр-бәдәр ҝәшдγhош рγхшәндлγ мибу.
  2699
  Ә гисмәт оhили расирә вәhьдә,
  Шәш ҝγлә ә дәстә нәсдаҝә бофдә,
  ХУДОй hәгг ләhьнәтә нγвγсдә бәгдә,
  Йә γзҝә хьолиҝә ки митав офдә?
  2700
  Ворушлу домундә ә зир ән тәhгир,
  Әз судум мәлкомут тәйтә вирихдә;
  Һьоҹизи бурбундә ә фурм йә фәгир,
  Ҹовобдоh мундәрә пишә ки вихдә?
  2701
  Дәр-бәдәр ҝәшдәнки әри hәр вәҹлγс,
  Әгγллγ hисдиhо софhош гуз нийов.
  Әз ҝәрәк сәдиги, ә гәриш мәҹлγс,
  Сәрhо ҝәрм бирәнки, ҝофhош дуз мийов.
  2702
  Гуллугә винирә ә фурм шорәнки,
  Зийодә гәмирә әри пәс норә.
  Сабурә кγшγhо hьәҹәл дорәнки,
  Гәрушуг буhо кор бәhәр нәс дорә.
  2703
  ХУДОрә сәдиглγ ҹиро хосдәҝор,
  Пәсәвош ничару киширә хуно.
  Хәрәбә әз хуби ҹиро сохдәҝор,
  Тирорәш мухуну Миширә хуно.
  2704
  Тироhой Миширә тә сәр-зир хундә,
  Ә гопуй ән дγшмәш ә минәт нирав.
  Ә пишой чум ХУДО тә вәҝир мундә,
  Әз хуби ән сохдәш ә ҹәннәт мирав.
  2705
  Иштоhой ән нәфсγ нә варасдәнки,
  Чумhойу ә сифро домундә вәhьдә,
  Шγгәм вамасиҝә әз тараз тәнҝи,
  Әз боләй ән чоги чγ соху бәгдә?
  2706
  Фикирhой хәйолhо нәтаразиҝә,
  Әри йγргәлγhо йәhәрлγ нибу.
  Зән-шγвәр – йәкирә нә варасиҝә,
  Дәhьәмлγ буhо чиш зәхьәрлγ мибу.
  2707
  Нәсиhәт нуборә вәрасирәйи,
  Ә чуткә мәдәшән нәзникә, дурә.
  Кәлмәй тγ ә ХУДО зу расирәйи,
  Чәнгәдә зиhисди hорой зән урә!
  2708
  Хәбәрдор бисдоҝәш әз дур, әз бγҝγр,
  Әгγлhой дананhо ә гәд тараз дә,
  Сириглγ вокундҝәш бγтγн сог hьγмγр,
  Суриhой ән дγнйоh нитав варасдә.
  2709
  Локорә зәрәнки ә нум гучогhо,
  Лошҝуно нийо бу әз кγли вошҝу.
  Ә хьүрмәт варафда ә чум гуногhо,
  Вәҝγрдә дәм чойуш әз дγли бошҝу.
  2710
  Имидә бәсдәйи ә зәрдγш гәфәс,
  Ә пәс-пәс шәндәнки чәхь мунәйирәш,
  Ә ҝәрәк бирәнки ә йә шγшнәфәс,
  Варафда нитанγ рәхь ҝунәйирәш.
  2711
  Никийә хәбәрә соф дорә вәhьдә,
  Мәҝуйит: «Бәхт, мозол ә гәд нәхγш дә.»
  Шәрә кор дирәҝор офторә бәгдә,
  Йә бойҝә ә сәр пой нитав вәхγшдә.
  2712
  Ранҝ руйhой гутинә парусдә вәhьдә,
  Йә мγргиш пишово ә миннәт нирав.
  Инсонhо ә хокhо чарусдә бәгдә,
  Нәшумой ләпәйиш ә ҹәннәт мирав.
  2713
  Ойуглу зγhγсдә ә суй гозәвоз,
  Пурдалә hьорhорәш ә чγк вәнγҝу.
  Лапатка вәҝγрдә ә дирйозәвоз,
  Мурдала корhорәш әз кγк зәнγҝу.
  2714
  Әз кәми-амбари мозол чирәнки,
  Мәhьәной хосдәйиш хунчә нийо бу.
  Әз рачhой ән ҝγлhо зийод бирәнки,
  Рәхь рафдәй hьәрγсиш инҹә бийо бу.
  2715
  Ҹиҝә ҝγрдә ә фурм локой ән мәнҝи,
  Нәхоhлγhо басарата тә бәсдә,
  Хуб-хәрәбә бәhәм гәрбол зәрәнки,
  Голмоголәш хγшдән ҹәhьмәт вәнҝәсдә.
  2716
  Ә гәриш сәдигhо ҝофлγ дирәнки,
  Гушhорә әз hово митанγ ҝγрдәш.
  Ә hьилом бәhәмә софлγ бирәнки,
  Әз ХУДО бийхәбәр нитанγ мγрдәш.
  2717
  Әз хостәй бирори дγл покунуhо,
  Мозолә - гуморә пγшкиш дирәни.
  Сәбәхьhо буй шәндә, ҝγл вокунуhо,
  Шәhәнҝγм паҹирә, хγшҝиш бирәни.
  2718
  Һьәзизhо, тонишhо әз кәс сирр дошдҝәш,
  Фәргγ нисд, йә сγрхә мирос мибоши.
  Ә гәриш ән пәмбә hьγмγр ҝирошдҝәш,
  Әз пәнҹәй мγрдәйи хилос нибоши.
  2719
  Ә ләрз офдорәнки әз hьәр пәләнҝи,
  Хγшдән hьәзройилиш бил йәхән дүҝу.
  Һәгсγзә дγшмәhө ләшкәр зәрәнки,
  Йәбойгәш ә руй тγ бил нә хәндүҝу.
  2720
  Сад сәвҝәнд бисдоҝәш ә сәр ән муно,
  Һәҝәнәш бивәхди тәшвиш дирәнγт.
  Ә хγшдә боворим hисдhорә хуно,
  Дананhош hә бирдән чәшмиш бирәнγт.
  2721
  Мγхькәми гойимә әз чγкγ дурра,
  Ә сәр сәнг йә сәнгәш бγнγ – нәбγнγ.
  Һьәдәтhой кәйирә әз кγкγ бурра,
  Ә зәвәр нγшдәҝор дурәш бил вγнγ.
  2722
  Мизузәй Сифирә ә дәр донорә,
  Ә бәдә зуhунhо зәрәнки сәнҹәг.
  Хунчәhой бәхтирә ә сәр вонорә,
  Гисмәтәш әз ХУДО мухойу әнҹәг.
  2723
  Гәлпәhой гилинҹhо кәйки аташ до,
  Тироhо хундәрә сохдәнки пишә.
  Әвлодhой Израил әри чум ХУДО,
  Ән hьәзиз hисдиhо хәлг мунд hәмишә.
  2724
  Бәдбини губирә ә дγл вәҝγрдә,
  Сийә руй бирәнки әз сад ҹиро ҹәhт.
  Әврγшγм руриhо тәйтә парс ҝγрдә,
  Тәхьсирhой дγшмәрәш мәҝγрγ hәр вәхт.
  2725
  Һьәзобә хурдәнки әз дәс нисдиhош,
  Ән хубә кәлмәрәш йовош-йовош ҝу.
  Ә пәсә-пишойтγ кура hисдиhош,
  Чәнгәдә зγhγсдҝәш ХУДОлу бошҝγ!
  2726
  Хьоворә виҹирә әз гәд дәндәhо,
  Һәсмуhо әз хори дуриҝәш йә кәм,
  Ә тәhәр шәкилкәш hисдhо бәндәhо,
  Шоhирhош кумәкчи ХУДО нисд бәҝәм?
  2727
  Нишонирә ә пишони дәрҹ сохдә,
  Һәр кәлмәрә ҝушиш митай докошдә.
  Ҹовонирә зури-зури хәрҹ сохдә,
  Йәбойҝәhо пәсәш нитай воҝошдә.
  2728
  Әз зәхьәр палустҝә согилмишә бәхт,
  Һьәнҹлγйә hәсәлγш лугмәлγ нибу.
  Мазалай ән сәрγ догилмишә вәхт,
  Сәдигә шоhидγш дәгмәлγ мибу.
  2729
  Руй-бәруй тирозу тән бирә бәгдә,
  Әз hγндγр, йәнобҝә әз сар низәнγ.
  Туф ләhьә ә зәхьәр чарусдә вәhдә,
  Бәдлγйә зуhунуш чγн мар мизәнγ.
  2730
  Сифирә кипәрә чәхь дәҝγрдәҝор,
  Гонунһой Тирорәш мәсәл нитанγ.
  Әз гγдрәт ән ХУДО рγхь вәҝγрдәҝор,
  Мәhьәной динҹирәш hьәсәл митанγ.
  2731
  Вәhмлγйә дәгиглγ ә нум варафда,
  Йә донә заралиш әз нубо нибу.
  Рәхьмлγйә сәдиглγ ә чум дарафда,
  Ҹәhьмәтә хосдәйиш әз ХУДО мибу!
  2732
  Әмонәт мундәйи әз дәвр ән Одом,
  ХУДОлγ буhорәш пәхирγ нисди.
  Оммо ки, hьәдәти ә руй ән hьилом,
  Шорлγйә рузhорәш әхирγ hисди.
  2733
  Ҹунәрә ә сәр руй дәҝγрдәниҝәш,
  Мәҝуйит: hьәсәлә әз пәтәк дирә.
  Рγшвәтә hәммәлә вәҝγрдәниҝәш,
  Оммо ки, дороҝор тәк-бәтәк бирә.
  2734
  Рузиҝор зомону сел дирә бәгдә,
  Ҝирошдә рәхьhойуш тәпәсγз нибу.
  Әз гирйәт биhьори хьәл бирә вәhьдә,
  Шәггәhой хәндәйγш ләпәсγз мибу.
  2735
  Дәс чәпи – дәс растә фурмундҝә әҝәр,
  Һәгг-хьисоб ә ҹибhо тәниш нәс бирә.
  Инсонhо офдорә руз-бәруз ә шәр,
  Хьололи ХУДОрәш әнҹәг нәс дирә.
  2736
  Кәлмәрә ә ләhьә тә соф дорундә,
  Миҹәhой ширини чәмγстәш митав.
  Ә чоләй дурҝуни офдорә мундә,
  Әз ҹиҝәй ән хγшдә ҹγмγстәш нитав.
  2737
  Рγхьшәндлγ хәндγстә ә сәр ән муно,
  Ворушлу рухундҝә гәләтиhорә,
  Әгγлγ буравhо сәрсонә хуно,
  Тәгсирлү мисоху кәләтәhорә.
  2738
  Хубиhо овурдҝә шориhой никә,
  Хәрәбәш виҹирә докун ә һәндәг.
  Рәхьмийәт ҝγрдиҝә ә дγлтγ ҹиҝә,
  Хγшдәрәш ән ХУДО хьисоб сох әнҹәг!
  2739
  Ә мγшкγл хьәсрәти мәгбун дәрафда,
  Гопулуш килитлү нийо бу дәр бәхт.
  Әз пәсә-пишойтγ ә дур нә рафдә,
  Гисмәтиш сойәлγ бийо бу hәр вәхт.
  2740
  Әз миҹәй данани сәhьәр нә ҝγрдә,
  Хьγрмэтсγз зәвәрош нибу варафда.
  Һәгсγзә hьовунә ә сәр вәҝγрдә,
  Ә боләй ән хуниш имбу дарафда.
  2741
  Дузә рәхь вихдәйи әз hьәсγл Тиро,
  Кәйhо ки, амбарhо сәрафдор мибу.
  Әз бинә дириhо ә hьәсγл ҝиро,
  Һәгглγ ә биинсоф тарафдор нибу.
  2742
  Ворвори туборә әри «пуф» дирә,
  Инсофә әз кγкγ тә ХУДО – дурра.
  Һоводор сәhибγ нисди ҝуфдирә,
  Һәгг-hьисоб фәгирә ниимбу бурра.
  2743
  Чор тараф нә мундҝә ә сокити ҝγм,
  Йә гушиш ә зир чум лула нисоху.
  Мәҹбури кәшдәнки әз руй ән мәрдγм,
  Дәрдhой тγ хорирәш сула мисоху.
  2744
  Хундә бәгдә әз вәлҝ Тирой – hьәзизи,
  Ә рәхь hьγмγр әри бирә тәләбкор;
  Миҹәй hγнәр, йәккә, миҹәй hьоҹизи,
  Ҝәнәш, әнҹәг нәшумойи сәбәбкор.
  2745
  Әз нум ХУДО бишәрҝирә вәҝγрдә,
  Әри йәкиш нәhьләт хорлγ нийо бу.
  Сәр сифрорә әз хьәлоли дәҝγрдә,
  Әри гуншиш войә шорлу бийо бу.
  2746
  Човгунhой мәрдγмhо шәхтә нә ҝγрдә,
  Обуриш офтолγ нураз бийо бу.
  Бγхтγрә әз сәртγ тәйтә вәҝγрдә,
  Сабуриш чγн резин дураз нийо бу.
  2747
  Ә гәриш ботоглуг ә гуг зәвәр сәр,
  Сәнгәлγг бошуhо ә фурм йә тәпә.
  Һийләҝәр бисдоҝә йә инсон әҝәр,
  Әз дорә ҝофhойγш нийофи ләпә.
  2748
  Ә hьәдәт, ә hьγзәт вәрзирә бәгдә,
  Ә hγндγр hьәсмуhо бисдоҝәш шону,
  Әз hьγкγм ән ХУДО тәрсирә вәhьдә,
  Сәр-тәнγш hәмишә ә ләрз мофдону.
  2749
  Динҹийә нун-мγнγк хурдәйә вәhьдә,
  Һьγмγрәш ләззәтлγ митанγ әз кәм.
  Томомә ихьтибор нә бирә бәгдә,
  Һьәсәләш зәхьримор нитанγ бәҝәм?
  2750
  Әз пулатhо гγч бисдоҝә гәфәсγш,
  И hьиломә тәрҝ нисоху әз хошу.
  Пишой мγрдә вокошуhо нәфәсγш,
  Әнҹәг хьәсрәт ән пәшмуни имбошу.
  2751
  Әҝәр варафдиҝә ә шγhрәт, ә од,
  Ә ләhьәй ән һәммә мәвәни сәнҹәг.
  Вор-дәвләт бисдоҝәш әз гәдәр зийод,
  Ән кәлә hьонийиш – пирини әнҹәг.
  2752
  Мәрдмазар ҹәннәтлγ тәйтә вәрафда,
  Одлγйә мозолут нибу мунәйγш.
  Ә сәйәг думдумә ә чәрх дарафда,
  Бәдлγйә тихьорут имбу хунәйγш.
  2753
  Кәләтә әз хунә кγч бирә бәгдә,
  Имидhо домундҝә ә гәрәгәҹи,
  Сабурә ә пәмбә дошдәйә вәhьдә,
  Әз ХУДО зәвәртә дγлвәбәр әҹи?
  2754
  Догhойу әз думон бун дәҝγрдәйи,
  Кошдәйγш ним-ноhог сәпилмиш нибу.
  Ә гәриш гиләтәй ҹун вәҝγрдәйи,
  Рузhойуш чγн дурә чәкилмиш мибу.
  2755
  Мәhьәной hьγмγрγ hисдиҝә гәлиз,
  Йә дорәш йәдиҝор нитав кошдәми?
  Локоhой пойhойу нә мундҝә тәмиз,
  Нумурәш хәләйиг митав дошдәми?
  2756
  Йә кәлмә бирәнки мәһьной хәндәшор,
  Дәhьәмә әз нәфси висдокә әҝәм;
  Йәкγмγн ҝирисдәй таза зәндәҝор,
  Йә hьилом шорирә нәс дорә бәҝәм?
  2757
  Әгγл буhо зутәйиҝә, дириҝә,
  Дәhьәм ҹәннәт мозолирәш бод нидγ.
  Фәргγ нибу ҹовониҝә, пириҝә,
  Нәфс кәшиҝә, бγтγн чиhош дод мидγ.
  2758
  Лолирә виҹирә зуhун гилинҹи,
  Мозолә ә сәр бәхт тәйтә дәҝγрдә.
  Бәhәмлγ нγшдәнки ә сәр ән динҹи,
  Ләззәтhой hьиломәш митай вәҝγрдә.
  2759
  Әз шорә миродhо руйә чарундә,
  Ә вишәй бәдбини домундҝә инсон;
  Бәдбини ән нәфсә әз hәгг палундә,
  Чәпинә микәшγ тирозуй имкон.
  2760
  Әз омун офдорә hә хγрдә-хγрдә,
  Ә ҹәләй ән бәди тәйтә домундә.
  Дирә кор хγшдәрә лойиглγ ҝγрдә,
  Ә йәкиш минәтлγ нитав вомундә.
  2761
  Сәбәхьи рузhорә курлу дирәйи,
  Мәhәббәт әбәди бисдоҝә әҝәр,
  Кәлмәhой сәдиги ширин бирәйи,
  Нә hьәсәл ҝәрәки, тγрә нә шәкәр.
  2762
  Пәнҹәлγ бирәнкиш ә хьол пәләнҝи,
  Әз ҹәhьмәт hьәрәлγ нитани мундә.
  Һьәмәлhой hьγмγрә гәрбол зәрәнки,
  Хγшдәрәш hьовункор митани хундә.
  2763
  Ә вәһьдәйγ соглом хьәсγл бирәйҝәш,
  Әз бугоз тγ тә вәпчирә ноләй ох;
  Ә ҹовони сад гәтрәйи дирәйҝәш,
  Ә сал ҝиро, вәхт динҹирәш дураз сох.
  2764
  Бәхшиhой ХУДОрә әри покундә,
  Йә сәнгә ә сәр сәнг тәйтә вонорә,
  Чәнд ҹиро йараhо ә руй вокундә,
  Рачирәш әз дәстγ митай зу норә.
  2765
  Ҝәрдәнхγрд мундәнки ә дог, ә дәрә,
  Ҹовобhой ХУДОрә тәйтә соф дорә,
  Әз әгγл надани гуй зәрә-зәрә,
  Пойунә чәмγстәш митав офдорә.
  2766
  Гәләти сохдәнки бофлγйә биҝор,
  Ә нәхьси ән ХУДО чарусдҝә милләт,
  Һич хәбәр нә бирә әз Офуррәҝор,
  Хьофтгәтә моҝошду боләшγ әлбәт.
  2767
  Мозолhо ә бәхтhо дәпичирәнки,
  Милйонһо, милйардһо hисдиҝәш ҹәг-ҹәг,
  Бәдбәхти әз бугоз вәпичирәнки,
  Хилоскор кумәктγш – ХУДОйи, әнҹәг!
  2768
  И фикир ә сәртγ зиндә дәбошҝγ;
  Пәсәво воҝошдә нитай йә бойҝә.
  Сог hьγмγр ә ловтγ хәндә вәбошҝу,
  И шори – hәвәлhой әхири нобҝә.
  2769
  Гоб чихурә hьәзоб-hьγзоб нә дорә,
  Тә сади бисд әри салhой зийоди;
  Ә нәфсәвоз ә йә гәрор оморә,
  Бγтγн hьγмγр кәм-кәм хурдәш йә оди.
  2770
  Кγкшәни хьәмисә әз хьәсγл кγшдә,
  Лγхьγфhой бәдирәш нитав дәҝγрдә.
  Бинәлγ бирәҝор әз hьәсγл хγшдә,
  Шориhой динҹирәш митав вәҝγрдә
 2. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Әри тоҹә духдир нә шоһир
  Бәһруз (Сосун) Гуршумов

  1. (27-12-1928 – 10-12-2006)

  Кγч сохдәйи дәгмә зәри ә дγлмә,
  Йәловсγзә кγмγр бири әгγлмә.

  Боҹйәтимә ә мәнҝәнә дарафди.
  Фонтан хунhо ә гуг кәллә варафди.

  Хьәсрәтийо тор кәшири ә чуммә.
  Ә шоh раҝhо гәсди сохти hγҹум мә.

  Биҝонәлγ нитам мундә hич мәхьәл,
  Сабурмәнди ә фурм шәhьәм зәри хьәл.

  Бирәнгинә сәр бәдhорә вокурди.
  Гул-гәнәтмә ә сәнг дохьор вохурди.

  Кәмәргузә хәйоллунум шәв нә руз.
  Фикирhоймә ҹунвәҝини дуз-бәдуз.

  Гәтрәлγйә хәбәр бисдо и hьәмәл.
  Сγрхәлγйә рγхьә висдо и hьәҹәл.

  Шоhдоглγйә гәлхәндиhо офдори.
  Әз гилинҹиш тиҹтәлγни ҝоф hьори.

  Ә нәкуми тәҝәрҝ рихди ә богмә.
  Ә руй хори битойлγни и догмә.

  Хокисдәрә шәрик кγшит, - ә кγлмә.
  Хокәнтаза – ҹару кәшит ә дγлмә.

  2
  Бәбәсγзә йәтим мунди балаhо,
  Лугондлγйә кутон мунди боләhо.

  Әтәҝлγйә дәрд вәчирәт гәдәрсγз.
  Бихьоллγйә зәрд дәчирәт тәhәрсγз.

  Товә чумhо ә хов динҹи варафди.
  Хәм-хәйолhо ә гәрг дәрйоh дарафди.

  Хьγвсәләhо вирәхь дори әз бинә.
  Кәлмәhойγ боглу мунди ә синә.

  Ә рәхьәти мити мунди пәнҹәhо.
  Ә хов динҹи гисмәт офди әзҹәhо.

  Гучоглγйә иҝид бисдо – нәчоги;
  Әбәдилγ рγхьә вәҝγрд әз соги.

  Гәддарйәти hьәрсә виҹи һәдәлү,
  Хьофтод хьәшти әнҝγл воно бәдәлү.

  Сийә хәбәр ә ләрз овурд hәммәрә.
  Тәшнәлγйә овлу хурдум гәммәрә.

  Судумлγйә тәлатγм мунд бибәхшhо.
  Ә тәбиәт чум нә вәкунд бивәхьшhо.

  Кγч бирәйиш - ХУДОлγни ҝуфдирә,
  Чγнтγниhо ә ҹәннәтиш соф бирә!

  3
  Әз hьәйилиш вәҝирлγйә Кук бирәй,
  Ә хубитγш инсон нәбу, ҹон Бирор!
  Әз зомонәш раҝҝирлγйә Кук бирәй.
  Ә кәлмәйтγш имкон дәбу, ҹон Бирор!
  Ә хубитγш инсон нәбу, ҹон Бирор!

  Әз зәхьмәттγ ә духдири пой нори,
  Рафда рәхьиш hоморлу мунд, ҹон Бирор!
  Шоhирирә әз hьәйили «hой» дори,
  Нγвγсhорәш йә hьилом хунд, ҹон Бирор!
  Рафда рәхьиш hоморлу мунд, чон Бирор!

  Шәрәфлγйә нум вәҝγрди – тоҹәлγ,
  Тәhьәрифәш йор нихосди, ҹон, Бирор!
  Чумhой дордә мидәҝγрди – боҹәлγ,
  Руз бихьоләш шор мисохди, ҹон Бирор!
  Тәhьәрифәш йор нихосди, ҹон Бирор!

  Йә хәндәйтγ әйә hьилом мивәрзи,
  Ә пәнҹәйтγш чорә дәбу, ҹон Бирор!
  Нәчогиhо әз сойәйтγ миләрзи,
  Бисогhорәш hьәрә нәбу, ҹон Бирор!
  Ә пәнҹәйтγш чорә дәбу, ҹон Бирор!

  Ҝуфдири ки, ә Израил мийой тγ,
  Имоhойиш ҝузәтлγнγм, ҹон Бирор!
  Чγтам ҝуйум, дийә йәбош нийой тγ,
  Ә гәд ховhош hьγзәтлγнγм, ҹон Бирор!
  Имоhойиш ҝузәтлγнγм, ҹон Бирор!

  4
  Сәррафмәндhош кура бирәт ә бγҝγр,
  Әгγлмәндлγш ҝоф мисохди әз hьγмγр.

  Дуриhойтγш нәзник тәhәр мибисдо,
  Дустhойтγрәш hич шумордә нибисдо.

  Арзуhойтγш тәмизлγ бу ҹәг-бәҹәг,
  Хотурhойтγш hьәзизлγ бу hәгг-бәhәгг.

  Ловочиhош Тиролу бу дуз-бәдуз,
  Дувочиhош ночогhо бу руз-бәруз.

  Рәхьмиhойтγш әз γшγги бәрг дири.
  Ҹәхьтиhойтγш әри соги хәлг бири.

  Пакиhойтγш дγнйоhлγйә бәхтлγ бу.
  Тикиhойтγш парчоhлγйә тәхтлγ бу.

  Фировуниш сабурлγйә шор дори.
  Вәҝирлγйиш обурлγйә hьор нори.

  Рәхьәтирәш әз китобhо вәҝγрдәй.
  Хьγвсәләрәш әз битобhо нә ҝγрдәй.

  Шәhьәмhорәш ә шоботhо дәҝγрдәй.
  Дәhьәмhорәш әз боботhо вәҝγрдәй.

  Шинохhойтγш дγл сухунди ә шәр тγ.
  Зомонәйтγш ҝγл рухунди ә сәр тγ.

  5
  Дәдәйә һьиломо дәҝиш сохдәйи,
  Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!
  Һәмишә әз дγли-ҹуни хосдәйи,
  Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

  Сурәтhой чәнд сали ә дәс домунди,
  Хәйолhой hьәсәли ә вәс вомунди,
  Фикирhой бәдхьоли ә пәс нә мунди,
  Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

  Чумhойтγ ә нурhой тики вәбири,
  Ловhойтγ ә булhой хәндә дәбири,
  Чγнтγни йә хушхой hәлә нә бири,
  Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

  Дәрдә - ихьтиборсγз вихдә тәрсhоймә,
  Гәмә - михьтийорсγз духдә ләрзhоймә,
  Дийә ихтийорсγз рихдә hьәрсhоймә,
  Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

  Гәнәттγ сәрпушлу ә гуг мәбисдо,
  Зәхьмитγ hич мәхьәл йә дуг нә бисдо,
  Имоhой ә дγлмә hә чγк дәбисдо,
  Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

  Мәлхьәмәш мидири әз корhой хγшдә,
  Милләтәш мидори әз шорhой хγшдә,
  Дγнйоhмәш буш бири әз ворhой хγшдә,
  Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

  6
  Сәдигмәндә Бирор бирәй,
  Тγ әз йормә нивадарай!
  ХУДОбәндә кор-бор дирәй,
  Тγ әз йормә нивадарай!

  Ә нәчоги домундәнкиш,
  Әйә чγплә вомундәнкиш,
  Хьол-әхьволhо нә мундәнкиш,
  Тγ әз йормә нивадарай!

  Губhой бәхтә кγшдә-кγшдәш,
  Әки сәнгтγ нγшдә-нγшдәш,
  Чат зәрәнки әз хьγрш хγшдәш,
  Тγ әз йормә нивадарай!

  Чәмәнлγйә ҝγл чирәнкиш,
  Ҹәйронлγйә чγл дирәнкиш,
  Рәхьмәлγйә дγл бирәнкиш,
  Тγ әз йормә нивадарай!

  Сифир – Тиро ҝγрдә вәhьдәш,
  Шидрай дγшмә - хγрдә вәhьдәш,
  Амонбәндhо – мγрдә вәhьдәш,
  Тγ әз йормә нивадарай!

  Вор – дәвләтә йә чγп дирәш,
  Нур офторә йә хγп чирәш,
  Әз руй дγнйоh тә кγч бирәш,
  Тγ әз йормә нивадарай!

  7
  Хьәсрәтлγнγм әри йә миҹ хисирә,
  Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор!
  Бичорәлγ hишдәй йәтим – йәсирә,
  Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

  Ҝγлhой шорә ворвориhо рухунди,
  Обурhорә - hьәрс hьориhо ҹухунди,
  Кγчиhойтγ γлγҝhорә сухунди,
  Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

  Нәфәслγhо - ә тәнҝәнә домунди,
  Гәфәслγhо - ә мәнҝәнә вомунди,
  Һьәсәллγhо - ә hьәнҝхонә нә мунди,
  Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

  Гәдγртанhо дγллү дошди никирә,
  Әгγлмәндhо кγллγ кошди чиҝирә,
  Хьәйобәндhо ҝүллү hишди тикирә,
  Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

  Руз-бәрузлу гәдәр нисди рәхьмәтә,
  Үшγгәлγ ә бәрг норәй зәхьмәтә,
  Әгибәтлγ соги дорәй ҹәhьмәтә,
  Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

  Соломонлу ҝофhо чирәй әз дγнйоh,
  Духдирбәндлγ – шоhир дирәй әз дγнйоh,
  Овроhомлу кγчмиш бирәй әз дγнйоh,
  Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

  8
  Әз бинәдор ән Гγбә,
  Әз Бокухой ән дәбә,
  Әки дәдәй нә бәбә,
  Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
  Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

  Әз hьәсәлhой ҝофйәти,
  Әз хьәсγлhой бофйәти,
  Әз hьәсγлhой софйәти,
  Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
  Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

  Әз ҹγрhьәтә омунhо,
  Әз данана зомунhо,
  Әз мәҹбурә гонунhо,
  Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
  Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

  Тиролγйә вәҹирә,
  Әз дәгиги вәчирә,
  Әз сәдиги дәчирә,
  Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
  Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

  Соломонә бор чирә,
  Овроhомә hьор дирә,
  ХУДОлγйә шор бирә,
  Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
  Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

  9
  Һәми шоhир, hәми духдир бирәй тγ.
  Әз сади бисд – хьофдот хьәшдә дирәй тγ.

  Сγрхә пойә ә богчәй сад нә шәнди.
  Кγчмγши тγ ә дγл йара дәшәнди.

  Бәбәлγйә - бирор бири ә Боку.
  Әри hәммә тγ бисдори – дәрвоку.

  Йә кифләтә сәхьиб диплом сохди тγ.
  Һәммәшγрә әз дγл-ҹуни хосди тγ.

  Гәләм дәсмә ә пәнҹәймә хγшҝ бири.
  Ҹун согимә гуморлγйә пγшҝ бири.

  Ҹиҝәрмәрә ә бод дорәм – кγмγрлуг.
  Әз hьәсмуймә офто рафди – hьγмγрлуг.

  Гәрәнтуйә руз парусти әз фәсил.
  Ә йосхонәй бәди дәри йә нәсил.

  Мәшһур мундәй ә тоорих хәйолһо,
  Әз чорәйтү соги мәҝүрд бихьолһо.

  Ә хуби тү һич йә бәндәш нирасү,
  Никиһой тү ә балаһош мирасү.

  Бәбә-дәдәй вәҝγрдиҝәш ә гәнәт,
  Хγшдән ХУДОш сәхьибтγни ә ҹәннәт!

  Әри хәлг шор хосдәниһо -
  Пакә Телман Исмайылов

  Ә космос ҹарлγни йә дγнйоh кортγ,
  Ә дγлhо нидору йә дәрйоh шортγ.

  Һозорә саллγни миҹәhой хьәсγл,
  Шоhдогә кγклγни ҹыҹәhой hьәсγл.

  Нә бири чγнтγни, рәхьмийә инсон,
  Офтойә нурлуни тәхьнойә имкон.

  Ә нәгγл чарусди ҹуhурhой доги,
  Әз ҹәннәт палунди бәhәрhой боги.

  Ә шолйәхь вомунди бәргhой ән Одом,
  Ә мәхьтәл домунди хәлгhой ән hьилом.

  Ә лойтγ hәр иҝид – хγшҝә нумлуни.
  Ә ҹойтγ hәр имид – пγшҝә чумлуни.

  Гәлхәнди нәрирәш әз дог парундәй.
  Сәнгәлуг хорирәш ә бог чарундәй.

  Вокундәй hәм Нимаз, hәми – ошколә,
  Израил – « бриллийант» хунди и хьолә!

  Йә hьошир нивγнγ сγрхә ҹәхьт тγрә,
  Бил кукhо-нәвәhо бурав рәхь тγрә!

  Ә дγнйоh пак бирәй әз расти ән hәгг,
  Хγшдәни ХУДОйи – әрхәйтγ әнҹәг!

  Әри вәҝирлүйә Кук хәлг
  Акиф Гилалов (Гуршумов)

  Хәрҹиhой дγ нимаз дәри ә дәстγ,
  Ловоhой ХУДОйи вәри ә сәстγ.

  Ә ники ҹәhьмәти hьәмәлhой софтγ,
  Әз вәлҝhой Тиройи кәлмәhой ҝофтγ.

  Рγхь Бирор нә Бәбәш ҹәннәтбәндлγни.
  Вәҝирhой hәрдγшγш гәнәтмәндлγни.

  Ховәлγ дорәнγт мәсләхьәтhорәш,
  Шорәлγ норәнγт мәст рәхьәтhорәш!

  Әз сифрой хьололи – йә тикәй нуниш,
  Әз бофhой мозоли – йә кипәй буниш.

  Сәррафи парустә әз нәфс ән боси,
  Ширинә хәйолhо - ә вәс космоси.

  Әз зомон Одоми – hәглγйә дәбәш,
  Шоhдогә гәлхәнди – гоhум-әгрәбәш.

  Йә сарай сγрхи дә - ә рәхьмә дγлтγ.
  Алмазаш тиҹәлγ бурра әгγлтγ.

  Хушә руз нивγнγт нә хосдәҝорhош,
  Ә ҹәлә мофдонут әз сохдә корhош.

  Дәдәйәш-Хәhәрәш ҝәрдундә ә сәр,
  Сог hьγмγр мозолмәнд зγhош тәвәссәр!

  Йоровурди сүрхә кук хәлг
  Заур Гилалов (Гуршумов)
  (1-10-1974 – 5-3-2004)
  Хьәсрәтлγ мимунум hә нγвγсдγмҝәш.
  Һәҝәнәш миҝуйум – кәй зγhγсдγмҝәш.

  Ҹиҝәйтγш мәhьлγми ә гәриш ҹәhьмәт!
  Тазайә хьәсγлhош мухунут рәхьмәт!

  Арзуhо дәрйоhлуш ҹиҝә ҝγрдәбу.
  Хәйолhой дγрγҹдиш ә чум хγрдә бу.

  Чәнд ҹиро γлкәрәш гәнәтлγ ҝәшди.
  Һич йәкиш ниҝуфди – салтγ бисдхьәшди.

  Нимаз «Тәлхьγм Бәбәш» ә мγлк Израил;
  Ә пишой чум ХУДОш hьәзизи hәр ҝил!

  Әз нум Призидент бәргәлγ дирәй,
  Әз hәммә сәррафhо фәргәлγ бирәй.

  Нәкуми ҝуҹ воно hьәмәл hьәҹәлиш,
  Ә зәхьәр - огуhо чарусд hьәсәлиш.

  Бивәхти пой доно бәдhой бәдбәхти,
  Әри чум вокундә пуч бисдо ҹәхьти.

  Әз си сал зәвәртә нә ҝирошд йә дуг,
  Хәhәриш, Бирориш, Дәдәйиш – йәзуг!

  Ә ҹәннәт, Бәбәлү бисдорит гисмәт,
  Һозор ҹγр нәсилhош микәшγт хьәсрәт!

  Балаhо

  Ә хьәрими бәш әнҝγштә нә зәрәт,
  Әз hьәсγлиш хьололлγнγт балаhо!
  Ә чәмән дγл шивәй бәхтә дәзәрәт,
  Әз хьәсγлиш мозоллγнγт балаhо!
  Әз hьәсγлиш хьололлγнγт балаhо!

  Сγрхә хуно әз тов-тови зарустәт,
  Әз офтойиш γшγглγнγт балаhо!
  Шәггә зәрә - әз hәгг дузи парустәт,
  Ә софтәйиш ошуглγнγт балаhо!
  Әз офтойиш γшγглγнγт балаhо!

  Һγнәрмәндhо ә сәр кγкhо вомундә,
  Әз бинәйиш вофолγнγт – балаhо!
  Шоhирбәндhо ә хәйр никhо домундә,
  Әз синәйиш ҝофәлγнγт балаhо!
  Әз бинәйиш вофолγнγт балаhо!

  Хушбәхтирә ә фурм hово хосдәнγт,
  Ә шорйәтиш войәлγнγт балаhо!
  Кәләтәрә вәҝир лово сохдәнγт,
  Әз hьорйәтиш мойәлγнγт балаhо!
  Ә шорйәтиш войәлγнγт балаhо!

  Сади бисдәш хγшдән ХУДО дәчирә,
  Әз hьγмγриш сабурлунут балаhо!
  Руз-бәрузлуш Әлдар годо вәчирә,
  Ә бγҝγриш обурлунут балаhо!
  Әз hьγмγриш сабурлунут балаhо!

  Әри йоровурди талантлүе
  шоһир Шәлмγ Биняминов.

  (1939 – 2003)

  Әз гисмәт ХУДОйи йә шоhир бири,
  Сәррафhо руйтγрә hә вәҝир дири.

  Йонуглу нγвγсди әз ҹофой дәдәй.
  Буй-бухун вәҝγрди әз софой дәдәй.

  Ә ҝγлшән чарунди синәй Гγбәрә.
  Сγрхәлγ зарунди бинәй Гγбәрә.

  Шәггәhо зәрәнбу никәрәй Гудйол.
  Зәнҝγләй мугом бу шәх зәрәй Гудйол.

  Пәмбәлγ – нум дори вәрфhой Шоhдогә,
  Сириглγ ҝунҹунди хьәрфhой Шоhдогә.

  Шәйирлγ бәрг дори зγhγсдәhойтγ,
  Мәhьнилγ лов бири нγвγсдәhойтγ.

  Ошуглу мухунди гәзәлhойтγрә.
  Тәhьәриф мидори ҝγзәлhой тγрә.

  Ә хори бәбәhо пой донори тγш,
  Ә хокhой Израил лов вонори тγш.

  Ә ҹәннәт дарафди әз ҹәhьми рәхьмәт,
  Ә хьγрмәт варафди ә гәриш ҹәhьмәт.

  Офтойә тоҹитγш нурлуни әз бәхт,
  Ә зуhун нәсилhош момуни hәр вәхт.

  Әри 75-сали гәләм сүр-
  хийә Хананил Абрамов.

  Ә шәhәр ән Гγбә әз дәдәй бирәй.
  Әз дәhьәм хьололи зиндәҝун дирәй.

  Исполком – ҝуфдирә, йә рәхьбәр бири,
  «Гирмизи Гәсәбә» - ә һәгг дәбири.

  Ә γлγҝ кори сохд – hьәдәт дәбәhо,
  Гәнәтлγ пар зәрәй ә мγлк бәбәhо.

  Китобhо нγвγсдәй пәс-пәсәйәки,
  Ә гәриш дананhо нумтγ йә тәки!

  Әз гәрбол ҝирошди әгγлмәндлγhо,
  Гисмәт тоорихи - нәгγлбәндлγhо.

  Әз һьәрә вадарафд хүшҝә дурҝуһо,
  Тазадан ҹун вәҝүрд әнҝүшдбурбуһо.

  «Хьәнонил Абрамов» - вәриhо китоб,
  Һозорбо хунуhош нәс мундә битоб.

  Әз сγрхи – софтγни нәфәс шорhойтγ,
  Ә хьәсрәт ҝофтγни – хьәвәскорhойтγ.

  Рәхьми дә ә дγлтγ, нурлуни чумтγ,
  Ә дәстәй нγвγсhо hьорлγни нумтγ.

  Ҹунсоги ән динҹиш мәстлγ вәҝәрдо,
  Сади бисд ән ХУДОш гисмәтлγ ҝәрдо!

  60-сали одлүйә шоһир
  Вячеслав Давудов

  Палутдор мγхькәми ә сәр ән кγкhо,
  Ә дγнйоh мәшhури чγнтγни кукhо.

  Дәдәйтγ ә Гγбә бириҝәш хьәсγл,
  Ә Москов буй шәндә, вәҝγрдәй hьәсγл.

  Дγлhорә сухундә « габой» зәрәйтγ,
  Ә боҹи, ә тоҹи сази – hьәрәйтγ.

  Ә консерваторийа мәhьлγмиш дирәй,
  Әз hьγмγр ән «габой» алимиш бирәй.

  Шәйирhо нγвγсдәй әз дәвр ҹовони,
  Чәнд ҹиро китобhо - әз нәбз зомони.

  Сириг мирворини – ризhой бофитγ,
  Әз сγрхhо ворихдә хьәрфhой ҝофитγ.

  Хори бәбәhорәш хосдәни гойим,
  Һич дуймиш нә бирәй әз Йәршолойим.

  Талантhой зәрҝәриш ә гош тγ вәри,
  Һьиломә ҝәшдәйиш ә хоштγ дәри.

  Бил ҝәнәш борлу бу – арзуhой никиш,
  Бил дийәш нур дуҝу – вәҝирhой тикиш!

  Битәвә hьγмγрәш рафдәй тә минҹи,
  Шоhирә - 60 салаш винош ә динҹи.

  70-сали бинәлүйә шо-
  һир Шамил Йакубов

  Хьофдод васал дирәйи,
  Ҝγл овурди дог-дәрә.
  Хубә шоhир бирәйи,
  Хьәрфhош әдәй чәк зәрә.

  Обурйәти чγл тγрә,
  Тирош мәсәл микәшγ.
  Сабурйәти дγлтγрә,
  Йә тирозуш никәшγ.

  Ә сәр кипә дәҝγрдә,
  Асдарарәш сар дирәй.
  Ә дәс гәләм вәҝγрдә,
  Шәйирлγйәш ҹар бирәй.

  Әз hьәсәли рузиhош,
  Чумнәвәҝир дәрд вәчи.
  Әз сәдиги дузиhош,
  Йә чγнтγни мәрд әҹи?

  Сγрхә ҝофhо тобә-тоб
  Бил әз синәш паруҝу.
  Нγвγсдәйhо пәнҹ китоб
  Бил ә бисдиш чаруҝу!..

  Ә Израил воҝошдә,
  Ә сγрх чарун кγмγрәш.
  Ә ХУДО ҝуш докошдә,
  Сади бисд зиh hьγмγрәш.

  Әри вәҝирлүйә - таланта
  шоһир Рашбил Шамаев

  Мәhьлγми виҹиҝәш Рашбил Кук Шәмәй,
  Вәҝирә шоhириш бири әз дәдәй.

  Әз Гγбә ә γлкәй Америка рафд.
  Овозәй шәйирhош ә ҝушhо дарафд.

  Әз гәрбол парунди софә бофhорәш,
  Мирйәлγ ҝγнҹунди сγрхә ҝофhорәш.

  Рәхьмийγш вәҹлγни әз миҹәй ән дγл,
  Гәләмγш ҝуҹлγни әз йәҝәй әгγл.

  Ә кγкhой шәрлγhош зу зәри нәҹәг,
  Ә таза рәхьhойуш тов дори вәшәрг.

  Мәлхьәми - әз синә парундәhойуш,
  Шориhо бәхширә чарундәhойуш.

  Ошуглу ҹумунди тәлhой ән сазаш.
  Сифирлγ вокунди дәрhой нимазаш.

  Хәhәрлγ-бирорлу хосдә ҹәhьмәтәш.
  Обурлу-хьәйолу восдо хьγрмәтәш.

  ХУДОйә нәхшлγни зγhγсдәhойуш.
  Дγнйоhә бәхшлγни нγвγсдәhойуш.

  Ҹγрhьәтγш, боҹийγш ходлγни әз hәгг,
  Шγhрәтγш, тоҹийγш одлγни әнҹәг!

  Әри одлүйә Кук хәлг жур-
  налист Рашбил Захаряев
  (1940-1980)
  Әз ҹовони hәм журналист, hәми шоhир
  бисдори.
  Әз садибисд, әзсә бәхшә, йә бәхш hьγмγр
  висдори.

  Ә хьол милләт ҹуhур доги, офдодор бу
  әгγлтγ.
  Әнҹәг гәйгуй сәбәхьйәти милләт дәбу ә
  дγлтγ.

  Әз тоорих боҹ нәхшунди - әгибәтhой
  Одомә.
  Овроhомлу дәрк мисохди hәгигәтhой
  hьиломә.

  Нγвγсдәйhо чәнд шәйирhо – сγрхә сәрвәт
  хәзинә;
  Ә hәр мәҹлис әзбәрбәндлγ ҝоф мисохди
  әз синә.

  Рγхьвәбәрә мозолмәнди палустәнбу әз
  кортγ.
  Пар-парлγйә брилийантhо буллу вәбу ә
  дортγ.

  Хьәйомәндә hьәйилhорә ә зир гәнәт вә-
  ҝγрди.
  Тиромәндә бәхтиhорә сәр-бәсәрлγ дә-
  ҝγрди.

  Хьололмәндә хьәрәкәти – дананйәти
  әвлодhош;
  Һәммәләшγ йәки-йәки вәри ә тоҹ ән
  одhош.

  Ә михьтоҹи кукhой милләт, кумәклγнγт
  руз-бәруз.
  Әз шәрәфи Тиройәти Сифирлγнγт дуз-
  бәдуз.

  Һγнәрмәндлγ винирәйhо рузһо, мәһһо,
  фәсилһо;
  Хьγрмәтбәндә йәрәвурди әри һозор нә-
  силһо.

  Әнҝγшдлγйә мигдорлγни - ухшәрлγйә
  хьәсγлтγ.
  Чγн Соломон нән Мишини – бинәлγйә
  hьәсγлтγ.

  Әз мәхьәлсγз кγч бирәйи сийә вокунд
  тән Гγбәш.
  Һьәрсәлүйә ҝирйә нушунд кәлә-чγкләй
  ән Гγбәш.

  Ә суд hәгhош, Парчоhмәндлγ, вокундәйи
  гул-гәнәт;
  Әз хьγкм ХУДОш, вәҝирлγйә Рашбили
  Тү, – ә ҹәннәт!

  Әри еровурди хубә кәлә
  шоһир Рафоил Исаков

  (1939-2005)

  И шәйирә ә 2005-мγн сал, әри таза китоб
  хьовур hьәйилимә, редактор бирәнки нү-
  вүсдәм. Китоб йә хьәфтә руй γшγг дирә
  бәгдә, ә нәкуми дγнйорә зу дәҝиш сохд.
  ХУДО рәхьмәт сохо. Рγхьγ шор ҝәрдо!

  Әз мәхьәл ҹовони ҹәлдлγ сәр ҝγрдә,
  Ә тәмәхь гәзәлhош домунд Рафоил.
  Әз чум мәнҝ, чγн офто, нурә вәҝγрдә,
  Ә гәнәт хәйолhош вомунд Рафоил.

  Овроhом – Бәбәрә әри ҝоф дорә,
  Ә ховhой шириниш дарафд Рафоил.
  Саломон Давида әри соф норә,
  Ә хьγрмәг шоhирhош варафд Рафоил.

  Вәтәнә, Дәдәйә тәhьәриф дорә,
  Ә хәhәл Бәбәhош мунди Рафоил.
  Әнҝγшдә ә вәлҝhой Сифир вонорә,
  Тироhой Миширәш хунди Рафоил.

  Обурәш-хьәйорәш ордовиҹ зәрә,
  Әз hьәсγл Одоми, - бинәй Рафоил.
  65-сал ҝирошдҝәш әз hьγмγр hьәрә,
  Һәлә буш нә бири синәй Рафоил.

  Боҹлγйә шәйирhо әри нγвγсдә,
  Нәхш сγрхиш - гәләм бу ә дәс Рафоил!
  Тоҹлγйә шориhо әри зγhγсдә,
  Бәхш Худош – мәлхьәм бу ә сәс Рафоил!

  100-сали вәҝирә Кук хәлг
  Яков (Йәһьәгү)Агарунов

  (1907-2007)

  Сад васалү томом бири имбуруз.
  Сад нәсилһо, войәһойү имбу дуз.

  Хьәлолирә әз шир дәдәй вәҝүрди,
  Чум ховирә әз нәнуйһо дәҝүрди.

  Шәйирһорә әз ҝоф синә варавунд,
  Шоһирирә ә тоорих даравунд.

  Ҹуһурһорә һьәзизмәнд хосд гәдәрсүз,
  Зуһунһорә һьоширмәнд сохд тәһәрсүз.

  Нә хисирә, шәвһо ҝирошд ә гәд кор,
  Нүй һозори лүгәтә һишд йәдиҝор.

  Иштоһ нәвсү йә когоз бу, йә гәләм,
  Әз вәҝири тойу нибу һич, һәләм.

  Рәьбәрлүйә гуллуг дири һьүмүрү,
  Ҹәһьмәтлүйә буллуг бири бүҝүрү.

  Офтәбәндә боҹи дәбу ә чуму,
  Худомәндә тоҹи вәбу ә нуму.

  Чорә буһо рәхьмһо рихди әз дүлү,
  Мозол дүһо рәхьһо вихди әгүлү.

  Әз нур ҹәннәт, рүхь Йәһьәгүш дорә бәрг,
  Һозор салһош шор мүзүһү ә йор хәлг!

  Ә сәр говрәй шон-шүһрәт-
  лүе шоһир Лазар Амиров

  (1936 – 2007)

  Мәһьлүмлүйә шоһир бирәй әз ҹовони тә
  пири,
  Ә сундугчәй ән синәйтү сүрхә ҝофһо дә-
  бири.

  Вәҝирйәти одйәтирәш чүн йә данан ва-
  рафдәй,
  Ә тоорих ән милләтиш һәмишәлуг да-
  рафдәй.

  Худолуйә һьорунлуни дәһьәнәһой Ти-
  роһош,
  Дәрйоһлүйә дорунлүни мәһьәноһой ши-
  роһош.

  Нуболуйә бәхшә норәй әри һозор нәсил-
  һош,
  Китобһой тү хундә мийов рузһо, мәһһо,
  фәсилһош.

  Гәнәтлүйә рәхьтүш никлү бил бошуҝу,
  ҹон Лазар!
  Ҹәннәтлүйә рүхьтүш тиклү бил бошуҝу,
  ҹон Лазар!

  Ә и дүнйоһш әз йорһойму нивадарай,
  ҹон Лазар!
  Әз у дүнйоһш ә ховһойму шор мидарай,
  ҹон Лазар!

  Әри 70 - сали талантлүйә
  проф. Михаил Агарунов

  Офтолүйә товуш дири рафда рәхьһой ән
  һьүмүртүш.
  Сүрхәлүйә корһо бири әз хьәрмәхьһой
  ән бүҝүртүш.

  Һьәзизмәндә йә дәдәй бу, - хьәлоллүйә
  шир дориһош,
  Вәҝирмәндә йә бәбә бу, - мозоллүйә сирр
  нориһош.

  Мәһьдонлүйә битобһойтүш ә хәйри хов
  домундәнбу,
  Мәһьлүмлүйә китобһойтүш ә сәр лүхьүф
  вомундәнбу.

  Дананбәнди ошкор сохди әгүлмәнди ән
  сәртүрәш,
  Инсонмәнди әз һьор хосди һәглүмәнди
  ән нәртүрәш.

  Һьәләм одә тик вәҝүрди нәфслүйә кор
  дирәйитүш,
  Ә гәд әлмһо рач ҹиҝә ҝүрд - профессор
  бирәйитүш.

  Боҹлүйирә виҹирәҝор һич вәхт дәсбуш
  нәс воҝошдә,
  Ә шонлүйә мәрд ән милләт, хүшдән ХУ-
  ДОш ҝуш докошдә.

  Чорә дүһо йәрәглүни - пәнҹәбәндә гәләм
  дәстүш,
  Әз тоорих ҹуһур доги сурог мүдү һәләм
  сәстүш.

  Әсәр зәхьмәт Йаков бәбәш әрәг руйә по-
  кундәй Тү,
  Дәр хәзинәй ән ҝофһорәш той-бәтойлу
  вокундәй Тү.

  Никә рәхьмһош бәхт овурди ә гәдимә
  дәбәрәвоз,
  Үшүг чумһош – дү әвлоди - ә дү рачә
  нәвәрәвоз!

  Һич биҝонә нибу мундә ә софмәнди пакә
  дүлтүш.
  Йарашуги ән Вәтәни сүрхлүбәндә лүҝәй
  ҝүлтүш.

  Сиройийә дуймиш нибу ә ихтилот нүш-
  дәҝорһош,
  Ә Тиройи нәфстү ҝиро, бәһәр мидү хүш-
  ҝә дорһош.

  Хьофдод васал винирәйтүш һәлә пири
  нисди, - Бирор,
  Гәрхунд мундә пәнҹоһ саләш, ә гәд шорә
  мәсти ҝирор!

  Тоҹә вәҝир - Исак Хануков

  (1903 – 1973)

  Ә үлкәй Азәрбайҹан, ә шәһәр ән Гүбә, ә
  Гирмизи Гәсәбә, ә нум шоһир нә журна-
  лист бириһо Исак Хануков, нум кучә нә
  ошколә норә омори. И кор әри вәҝирлүйә
  хәлгмә әз хьүрмәтлүйә президент Илһам
  Әлийев, әри нәсил-бәнәсилһо йә кәлә һә-
  дийәйи! Согбәнд ҝәрдо! Симанту ҝәрдо!
  ***
  Йә бәндәйүм әз шону,
  Рүхь вәҝүрдә әз шону;
  Ошколәй Исак Ханук,
  Ә тоорих мофдону!
  ***
  Әбәди верилди адын мәктәбә.
  Гәбрин нурла долсун, ай Исак Ханук!
  Аллаһын халгы да чатды мәтләбә,
  Руһун да шад олсун, ай Исак Ханук!
  ***
  Нум тү ә од варафди,
  Ә ҝуш ХУДО дарафди.
  Йә дүнйо шор висдори,
  Тоҹмәнди хәлг бисдори!
  Әз дүл хосди милләтәш,
  Үшүг дори зилләтәш.
  Һүнәрлү бу ҹофойтүш,
  Бәһәрлү бу софойтүш.
  Ә бим зуһун домунди,
  Ә сәр хьүрмәт вомунди.
  Сәрпушлу бу гәнәттүш,
  Шорлу муно ҹәннәттүш!

  Ҝенерал Йагутил Адам

  (1928 – 1982 )

  Һозори нүйсади бисд хьәштүмүн сал,
  Ә дүнйоһ чум вокунд ә сәйәг васал.

  Үшүги офторә әз нурһо висдо,
  Әз дәрдһо, әз гәмһо ә дурһо бисдо.

  Йарашуг Ватан бу сәһириһойу,
  Һьәсәлә ширин бу һьәйилиһойу.

  Ә богһо-богчәһо чәнд дорһо кошди,
  Әз дорун хәйолһо хәндшор воҝошди.

  Сәхьройә чүлһорә бийобон хундә,
  Ә йору нәдәбу әрковон мундә.

  Әз Дәрбәнд омори кәләбәбәйү,
  Әз һьәсүл һомори кәлә дәбәйү.

  Дәдәй ҹувур доги зәнди иҝидә,
  Чүн сабур ән ХУДО рунди имидә.

  Ә дәс түфәнҝ вәҝүрд бәбәйү Йовдо,
  Гәчәгә йодһорә ә ов – сайлов до.

  Әз әрәг сифәт бу йә кәсәҝ нуну,
  Йогутил дод вәҝүрд әз пәтәк ҹуну.

  Әз һәвдәһ салайи ә һьәрә дарафд,
  Руз-бәруз һүнәрлү зәвәро варафд.

  Сүрхә һьәмәл висдо хошдузи шовһьо,
  Ә һьилом лов бисдо “Шәшрузи довһьо.”

  Сәрвори штаб бу ә ҝурундә вәхт,
  Миһьидлү овурди һәм мозол, һәм бәхт.

  Ҝовләйи милләт бу кишәй тәмәхьү,
  Йә мәрдүм нипойисд ә пишой рәхьү.

  Ә хори Әнтеббе, “әз ҹәхьт Йонатан,”
  Тубойә ҹар раси ә ҝуш һәр надан.

  Мүһьүҹүз винирүт хәлгһой ән һьилом,
  Иҹүр ҹәнҝ нә дирәт әз дәвр ән Одом.

  Гәдәрсүз шори сохт нәшумой Давид,
  Овроһом рүхьәлү муҝу: ”Ҝовләйит!”...

  Хәлвәти домундә ә пәнҹәй гудуз,
  Чумһорә әбәди ә хов бәрд йә руз

  Бәбәсүз мундәнки духдәрлү, куклу,
  Хоһинһо йәлов ҝүрд ҝурундлу, суклу.

  Лихьәйи вәҝүрдүт палаша овһо,
  Ә зәхьәр чарусдут һьәсәлә ховһо.

  Ә үлүҝ су дәшәнд ҝирйәй дәдәйһо,
  Кәмәрлү гуз бисдо шидрай бәбәйһо.

  Ә дәрйоһ гәм дарафд рәхьмлүйә йору,
  Һьүмүрлуг тәрҝлү мунд мәлхьәмә шору.

  Ә дурһо Гүбәлү, Дәрбәндлү ҝирисд,
  Рәхьбәрһо, салдатһо нәрмәндлү ҝирисд.

  Ә пишой чум ХУДО пойисдә гойим,
  Ә йос ән Кук офдо хьол Йәршолойим.

  Догһорә ләрз воно ә тәһәр дорһо,
  Пакһорә сүстлү но әз сәһьәр һьорһо.

  Һүнәрһо ә вәлҝһой ән зомон дарафд,
  Нәшумо ә ҹәннәт Соломон варафд.

  Ә сәр ән говрәйү, әз Тирой ән дин,
  Һьәрслүе ҝоф ҝуфди Мәнәхьим Беҝин:

  “Һьүзәтә командир ән Цахал бири,
  Һьәрәбһо әз дәсү гол-могол дири.

  Мәрә войисдәнбу кәлә гуллуг дүм,
  Имоһой әйи дәрд чүтам тоб мүдүм?

  Товорих нишони ә гәриш ҝүлһо,
  Тоорих шонини ә товуш дүлһо.

  Әри сад нәсилһош йәрәвурд митам,
  Тоҹ хәлги - Ҝенерал Ягутил Адам!”

  Әри тоҹә Пётр Агарунов

  (1930 – 2006)

  Тә ҹәһьмәт варафда ә сәр говрәһо,
  Һьәрсә чум бирәбу һьәсмуй коврәһо.

  Ә хьәшдод нә раси салһой ән һьүмүр,
  Мәхлуг кура бисдо әз дур, әз бүҝүр.

  Нишонәй сәр сәнгүш товорихлү мунд,
  Шониһой шүһрәтүш тоорихлү мунд.

  Вәҝирлү зүһүсди дәврә сал-бәсал,
  Зумустуш бәрг дори ә тәһәр васал.

  Гәләмү тиҹлү бу, әгүлүш ҝуҹлу,
  Тәһьрифи милләтәш митануст бурҹлу.

  Сүрхә зарҝәрлү бу сәнәһьәт дәсүш,
  Сад чорә мирүхунд мәсләхьәт сәсүш.

  Рәхьбәрә корһойуш әгүлмәндлү бу,
  Тә пойу рәхь ҝүрдәш ә хәлг бәндлү бу.

  Хәһәрлү-бирорлү ҝирисдүт һәммәш,
  Дәрдәҹәр дустирә зийод сохд гәм мәш.

  Микрафон вәҝүрдүм ә нуботәвоз,
  Шоһирмәнд ҝуфдурум ә нум-одәвоз:

  “Шорә рүхь бирәйи ой Хьәйим Бирор,
  Ә ҹәннәт ән ХУДОш олхойим ҝирор!”

  Нитани бирә

  Әри йә дурҝунә - дүздә “шоһир”

  Гәләм ән пәнҹәйтү әз сүрх парустҝәш,
  Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!
  Хүрмиһой винитү ә зүлг чарустҝәш,
  Әз чорәй мәлхьәмһо тә зани дирә;
  Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

  Һьәмәлә хәйолһо йә сәнәт доҝәш,
  Хьәмүрә хьәримһо ә гәләт ноҝәш,
  Рәхьмийә хьовурһо гул-гәнәт доҝәш,
  Әз сәркуш һьәйбиһо чубони дирә;
  Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

  Рүхшәндә хәндәһо дүлә вәбәрдҝәш,
  Рүхьшәндә бәндәһо ҝүлә ҝәбәрдҝәш,
  Пүхшәндә мәндәһо күлә гәбәрдҝәш,
  Әз хьүкүм күтиһо надани дирә;
  Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

  Рәхьмәтә һьорсүзи бурбундәниҝәш,
  Зәхьмәтә борсүзи гурбундәниҝәш,
  Ҹәһьмәтә шорсүзи фурмундәниҝәш,
  Әз мүшкүл тоҹиһо садани дирә;
  Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

  Мувәхьә гитоблу вобурҹундиҝәш,
  Сәбәхьә битоблу сабурҹундиҝәш,
  Тәмәхьә китоблу һә ҝунҹундиҝәш,
  Әз сундуг дананһо дүзд-хуни дирә;
  Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

  Нитав бирәш

  Офто – товсүз,
  Инсон – ховсүз,
  Дәрйоһ – овсүз,
  Нитав бирәш!

  Пәхүр – кинсүз,
  Бәхил – динсүз,
  Хьәрим – ҹинсүз,
  Нитав бирәш!

  Данан – сәрсүз,
  Садан – шәрсүз,
  Ҹәннәт – дәрсүз,
  Нитав бирәш!

  Вишә – дорсүз,
  Чугул – һьорсүз,
  Нимаз – хорсүз,
  Нитав бирәш!

  Сабур – вәхтсүз,
  Мозол – бәхтсүз,
  Парчоһ – тәхтсүз,
  Нитав бирәш!

  Дүнйоһ – нофсүз,
  Тиро – софсүз,
  Әлдар – ҝофсүз,
  Нитав бирәш!
 3. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Әри һьәйилһо

  2771
  Бадбад, чогол, пәләнҝлә
  Нәс ҝүрдәнүт һич ҹәнҝлә.
  Шәндәт корһой хәрәбә,
  Нүшдәт ә йә һьәрәбә.
  Рафда-рафда шорлунут,
  Һәшданкиш бирорлунут!
  2772
  Нә мәндәйи, нә хәстә,
  Филләш ә цирк вәҹәсдә.
  Бовор сохтә ә хүшдә,
  Ә сәр дү пой вәхүшдә.
  2773
  Әри шорә рүхь дорә,
  Пишикләйи духдәрә.
  Тимор сохдә һәмишә,
  Ҝәрдундәни ә кишә.
  2774
  Йә бәндәйүм пәлпәлүш,
  Ранҝ-бәранҝи пәлпәлүш.
  Ә сәр ҝүлһой һьәсәли,
  Әз дүл бирә гәл-гәлүш.
  2775
  Ә кукла чум вонори,
  Ә колйаскә донори.
  Әри һово вәҝүрдә,
  Духдәр ә буру бәрдә.
  2776
  Ә гәд хунә пишиклә,
  Сәрә вошәндә тиклә.
  Ҹәһьһой аквариумә
  Фәм сохдәни чор чумә.
  2777
  Йә бәндәйүм клоун,
  Һьәмәлдани клоун.
  Тә пойундә хәндәрәш,
  Хьол нийофи әз омун.
  2778
  Йә бәндәйүм хов дорә,
  Динҹи ҹунә хов дорә.
  Ҝүлһой пишой хунәрәш,
  Духдәр нә кук ов дорә.
  2779
  Йә бәндәйүм саз норә,
  Хьол-әхьволә саз норә;
  Духдәр парчоһ бирәйиш,
  Ә руй һәммә наз дорә.
  2780
  Давшон шлйапа вокундә,
  Ә овшән ов докундә,
  Хьәвүҹ вәһо локһорә
  Һәрбой ә фурм сок дорә.
  2781
  Йә бәндәйүм дәвр Одом,
  Әз гәдимә дәвр Одом;
  Рачә һьәсбә сог һьүмүр,
  Һьәзиз дошдәт ә һьилом.
  2782
  Йә бәндәйүм хисирә,
  Хүрс - зимусту хисирә.
  Бәгдә әз хов вәхүшдә,
  Һәр руз һьәсәл лисирә.
  2783
  Йә бәндәйүм ә лүҝә,
  Бәйгуш нүшди ә лүҝә.
  Йопологә чумһойуш
  Сухундәни үлүҝә.
  2784
  Йә бәндәйүм ки дошдә,
  Ә гәд гәфәс ки дошдә?
  Ихтилот дү попугай,
  Ә сәр лүҝә ҝирошдә.
  2785
  Йә бәндәйүм нәмәрдә,
  Хәлг нихойу нәмәрдә.
  Әз чит буһо йә куклаш,
  Дүл һьәйилә вәбәрдә.
  2786
  Йә бәндәйүм гудузәш,
  Нәр нәдирәт гудузәш.
  Әз дәвр Хьово нә Одом,
  Шоһ ҝуфдирәт - хурузәш.
  2787
  Йә бәндәйүм рачирә,
  Чум виҹирә рачирә.
  Пәлпәлүрә нә диҝә,
  Ҝүлиш митав паҹирә.
  2788
  Йә бәндәйүм никәшү,
  Хәндәй ловә никәшү.
  Ә сәр лотка вәбуһош,
  Зәхьми овә микәшү.
  2789
  Йә бәндәйүм белкайи,
  Сугдә нуму – белкайи,
  Әри дорһой вишәһош,
  Чүн возиһой йолкайи.
  2790
  Йә бәндәйүм дурнаһош,
  Ов бәнд ҝәшдә дурнаһош.
  Воҝошдәнки ә Вәтән,
  Мәһьни зәрә зурнаһош.
  2791
  Йә бәндәйүм морчиҝәш,
  Биҹигләйи – морчиҝәш.
  Әзир вәрфһо-ворушһо,
  Лула бирә – шорҹиҝәш.
  2792
  Йә бәндәйүм ҹусдә шәк,
  Әз инсон нәс ҹусдә шәк.
  Ә зир пәрдүй хунәһо,
  Лула ҝүрдә парустәк.
  2793
  Хәр кини? Нуммә һьәсби,
  Мәш нүкәрүм тә мүрдә.
  Оммо, әримә һьәйби,
  Ә хәрәвоз ҹүй хурдә.
  2794
  Йә бәндәйүм марум мәш,
  Зәхьәрлүйә марум мәш.
  Әдәм мүрдә әз и дәрд;
  Ә һьәнҝ чүтам чарум мәш?
  Ә зуһун Азәрбайҹани
  2795
  Ҹаванлыг вахтынын билсән гәдрини,
  Сонракы пешманлыг ашмаз һәддини.
  2796
  Сайсыз фикирләрә ҝетсә дә инсан,
  Ағармыш сачлара тапылмаз имкан.
  2797
  Дәрдини билсә дә һәр үзү ҝөйчәк,
  Ҝөз йашы ахытмаз думан тәк, чән тәк.
  2798
  Хәстәлик аҹысын кимләр ки дойар,
  Мин ҹүрә бәланы ҝөзләрдән сорар.
  2799
  Һәддини ашарса гаш-дашы олан,
  Сәадәт ахтармаз ҝөз йшы долан.
  2800
  Хәйанәт зәһминдән һәр ким ки дойар,
  Һәйалыг пәрдәсин соған тәк сойар.
  2801
  Зүлмәтин ичиндә боғулса һәр кәс,
  Дизини чөкдүрәр кәсилән нәфәс .
  2802
  Гаршына чыхарса һалал сүд әмән,
  Хошбәхтлик наминә чарә гыл һәмән.
  2803
  Ағрысы оланы дуймагчүн бир ан,
  Ҝәрәк бу әзабдан өзүн йанасан.
  2804
  Набәләд оларса мешәдә азан,
  Нә молла лазымдыр, нә гәбир газан.

  2805
  Өмрүнү вурмагчүн севинҹлә баша,
  Нәфсин тамаһыны гойма һеч аша.
  2806
  Сәбр илә кечәрсә ҝүнләрин әҝәр,
  Хошбәхтлик дағыны ашмазсан мәҝәр?
  2807
  Кәдәрсиз кечәрсә гоҹалыг аны,
  Ҝөзләрдән охунар уҹалыг шаны.
  2808
  Ҝөз йышын төкәрсә көрпә бур ушаг,
  Түстүсү галхса да исинмәз оҹаг.
  2809
  Үзүнү айнада нурани ҝөрҹәк,
  Әйилиб бүкүлмә йанан полад тәк.
  2810
  Башыны галдырса биинсафлылар,
  Бу дүнйаһ һамыйа ҝөрүнәҹәк дар.
  2811
  Үтән ҝәнҹлийни ахтаранда сән,
  Бир шәфа тапмазсан мин ҹүр фүрсәтдән.
  2812
  Дилләрдә әбәди йашамаг үчүн,
  Һәр сөзүн гызыла бәнзәсин бүтүн.
  2813
  Дилиндән тутанда гәддар нашыны,
  Дишинә чәкмәзләр һарам ашыны.
  2814
  Һәр ишин башында әтсә һүвсәлә,
  Ахыдыб ҝөз йашын дөндәрмәз селә.

  2815
  Думанлы һавада көлҝә ахтаран,
  Әглини көкүндән едәҹәк талан.
  2816
  Йухуна ҝирәрсә алчаг бир инсан,
  Чырағлы сарай да ҝөрүнәр зиндан.
  2817
  Мин гәми удурса чәкдийин нәфәс,
  Мүрҝүлү арзуну ойатмаз һич кәс.
  2818
  Һәсрәтләр гәлбини етсә пәришан,
  Ҝөзләрин нурундан галмаз бир нишан.
  2819
  Көксүндән гопан сәс, - десә дә «гисас»,
  Йенә дә сәбрини өз бағрына бас.
  2820
  Һагг йолуну азмамагчүн бир даһа,
  Әбәдилик шүкүр ейлә Аллаһа.
  2821
  Тале гәмсиз дөзмәсә дә бирҹә ан,
  Өз-өзүнә кәдәрләнмә һеч заман.
  2/22
  Ганына кечибсә - дүзү сөйләмәк,
  Сүфрәндән әксилмәз һалал дуз-чөрәк.
  2823
  Евиндән ҝәләрсә ананын сәси,
  Дәниз тәк чохалар өмүр һәвәси.
  2824
  Өмрүн ҝүлүстана бәнзәрсә һәр ан,
  Йенә дә аллаһын јолунда бойлан.

  2825
  Аллаһын сәбрини данарса бағбан,
  Ҹәннәтә бәнзәмәз нә бағ, нә бостан.
  2826
  Инсанлар космосу кәшф едән заман,
  Дүнйа либасыны дәйишмәз бир ан.
  2827
  Аллаһын әһдини тапдаламасан,
  Бағланмыш гапылар ачылар асан.
  2828
  Нә вахт ки байырда борандыр, гардыр,
  Бир саман чүпүн дә дәйәри вардыр.
  2829
  Вәтән мәһәббәти алышан заман,
  Дүшмәнли йағыйа вермәзләр аман.
  2830
  Һәсрәтин гәминдән шам тәк әрийән,
  Ҝүн-бәҝүн сачларын агардар дән-дән.
  2831
  Гоҹалыг бәхтиндән гопса боран, гар
  Ҝөзүндә ҝен дүнйа ҝөрүнәҹәк дар.
  2832
  Думанлы дағларын гарлы башында,
  Ачылмаз сирри вар - гара дашын да.
  2833
  Сәадәт наминә ағыл шиләдән,
  Дар ҝүндә чәкинмәз йәнә һеч нәдән.
  2834
  Вердийи әһдини унуданлара,
  Ҝүнәшли ҝүндүз дә ҝөрүнәр гара.
  2835
  Икинҹи үнван да сайса зинданы,
  Гәм-гүссә йашатмаз белә инсаны.
  2836
  Севинҹин, фәрәһин йетмәзсә дада,
  Йерини тапмазсан бу ҝен дүнйада.
  2837
  Чатдыра билмәсән үрәк сөзүнү,
  Йолларда гойарсан йарын ҝөзүнү.
  2838
  Һачан ки, Вәтәнә көнүл бағлайар,
  Иҝид тәк өләндә, ел дә ағлайар.
  2839
  Милләтләр күкрәйиб өз нәфәсиндән,
  Дүнйа да әрийәр Аллаһ сәсиндән.
  2840
  Ләпәли ҝүнләри пуч едән бәндә,
  Өзүнә гәсд едәр, - йери ҝәләндә.
  2841
  Айрылыг мизрабы гырарса сими,
  Ҝөзләрин ағлайар булудлар кими.
  2842
  Һөкмүнү версәләр һәгигәтилә,
  Аҹы бир ҝүнүн дә дөнмәз бир илә.
  2843
  Һәм агыл, һәм билик оларса сәндә,
  Севинҹ дәрйасында үзәр бәдән дә.
  2844
  Әбәди йерини тутмаг үчүн һагг,
  Милләтләр падшаһы Аллаһдыр анҹаг .
  2845
  Һәйатын бағында бир гөнчә олсан,
  Сәнә гошуларам, - һачан ки солсан.
  2846
  Көнлүмү ҝүлүмсәр ҝөрмәк үчүн сән,
  Гой һүҹум етмәсин сачларына дән.
  2847
  Йахшыны писләрдән арасан әҝәр,
  Һагсызлар нәфсини ҝерийә чәкәр.
  2848
  Бир сөзүн галмазса елиндә сәнин,
  Фәхринлә өйүнмәз кечмиш шүһрәтин.
  2849
  Нә вахт ки, дуйғулар гәлбиндә йаныр,
  Мәһәббәт нуру да ҝүнәши даныр.
  2850
  Үрәйин данышса бир ан мәнимлә,
  Дүнйа да севинәр сонсуз шәнимлә.
  2851
  Чичәйин әтрини дуймаг үчүн сән,
  Нур пайла ҝүнәшли мәһәбәтиндән.
  2852
  Тәпәләр думана бүрүнән заман,
  Тутмасын әлини йад олан аман.
  2853
  Ешгин чичәкләри нә вахт ки солмаз,
  Ган сүзән йарайа дуз сәпмәк олмаз.
  2854
  Әтир верән ҝүл олмасан дүнйада,
  Гығылҹымын од олса да нә файда?
  2855
  Ҝүнаһсыз бәндәни нә вахт сөйәрсән,
  Мыхын да йеринә нала дөйәрсән
  2856
  Бир көрпә ушаг тәк йохса ҝүнаһын,
  Гәлбинә ох санҹмаз мәзарлы аһын.
  2857
  Хәтрини әзизбәнд сахласан йарын,
  Ешгиндән гызынар абырын-арын.
  2858
  Шахтадан дон ҝейән бир будаг тәки,
  Чылпаг галмағына сыхма фәләки.
  2859
  Сүзҝүнлү бахышла ҹаны аланлар,
  Өзүнү Әзраил гой саймасынлар.
  2860
  Сон өмрүн чичәкли, ҝүллү чағында,
  Боран-гар йатмасын ҹәннәт бағында.
  2861
  Севҝи һиҹраныны дәрд еләсә йар,
  Ҝөзләри нурланмаз, ҝәлсә дә баһар.
  2862
  Һаггдан, әдаләтдән дейиндийинә,
  Балтаны чалмазлар ҝүвәндийинә.
  2863
  Мин хәта төрәтсән бир йол бичимдә,
  Гәлбин дә дөйүнәр һәсрәт ичиндә.
  2864
  Һәр ширин диләйин олса үнваны,
  Зәһәрдән аҹылы кечән ҝүн һаны?
  2865
  Хәййамын сөзүндә йохса да йалан,
  Ичҝийә нөкәрлик етмә һеч заман.
  2866
  Муғамын өз сеһри олмаса әҝәр,
  Аләми өзүнә ҹәзб едәр мәҝәр?
  2867
  Ики гәлб бирләшсә мәһһәббәт илә,
  Севҝи дә йашайар һәгигәт илә
  2868
  Бәдхаһы тутмаса нә кәдәр, нә гәм,
  Үрәйин йагы да әримәз бу дәм
  2869
  Бирҹә ҝүнү Ай оларса инсанын,
  Әлдән верәр гызыл тәки имканын
  2870
  Әйнинә ал-әлван ҝейсән дә дону,
  Ҝәрәк һәйанын да ҝөрүнсүн сону
  2871
  Талеһә тушлайыб сон үмидини,
  Гәлбиндә йашатма алчаг бидини
  2872
  Ҝүнү-ҝүндән, хошун ҝәлсә дә йардан,
  Йан кечмә һеч вәдә абырдан-ардан
  2873
  Башына бәла да йагса йагыш тәк,
  Ҝәрәк ҝөз йашындан долмасын әтәк
  2874
  Дүнйаны өз еви саймаса инсан,
  Сарай да ҝөрүнәр ҝөзүнә зиндан
  2875
  Дәрд ағласа үрәйиндә,
  Зәһәр олар чөрәйин дә.
  2876
  Нә вәхт, суда батаҹағдыр,
  Һечнәсиз дә йатаҹағдыр.
  2877
  Ешгә дөнүк чыхан заман,
  Үрәк сәнә вермәз аман.
  2878
  Булудлар тәк өпүшмәсән,
  Ҝөз йашлары ахмаз бирдән.
  2879
  Гәдимләрдән бир мәсәл вар:
  Әһди гыран тез гоҹалар.
  2880
  Шүшә көнлү гыран ҹаван,
  Анҹаг гәми удар йаван.
  2881
  Саф гәлбини дойан үрәк,
  Гидалансын ешглә ҝәрәк.
  2882
  Шамаманын йашыл тағы,
  Ҹәннәт ейләр - йарлы бағы.
  2883
  Одланарса бағрын бирдән,
  Күлләндирәр ағрын дән-дән.
  2884
  Изсиз галса ҝөзәл чағлар,
  Гоҹалығын ҝөзү ағлар.
  2885
  Гисмәт олсан ел, обанын тойуна,
  Дәмләниб, нашы тәк, ҝирмә ойуна.
  2886
  Ҝөзүндән мәһәббәт йағмаса йарын,
  Ләззәти олармы ҝүлсүз баһарын?
  2887
  Севинҹдән доғарса илһамын әҝәр,
  Бир ҝүнүн файдасы бир илә дәйәр.
  2888
  “Садиглик” кәлмәсин хырдалайанлар,
  Һарамлыг аҹысын ахырда анлар.
  2889
  Чимәрли суларда, булаг башында,
  Сүрмәси йуйулар ҝөзүн, гашын да.
  2890
  Сәфалы олмаса йайлағларымыз,
  Гәлбләрә йатармы булағларымыз?
  2891
  Әлини әлимдән үзмәмәк үчүн,
  Ҝеҹә дә ҝүнәшли ҝөрүнәр бүтүн.
  2892
  Үрәйим сыхылса бирҹә сөзүндән,
  Тәбиәт өзү дә дүшәр ҝөзүмдән.
 4. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  2893
  Ҹавабын вермәсән гудузлашанын,
  Тәпәдән дырнаға енәҹәк шанын.
  2894
  Һөрмәт сахламаса арвад - әринә,
  Ипиндән йапышыб ҝирмәз дәринә.
  2895
  Инҹимиш бир гәлби дуймаг үчүн сән,
  Одлу бахышыны ҝәрәк сечәсән.
  2896
  Алышыб йансада ешгин одуна,
  Мәһәббәт өмрүнү чатдырмаз сона.
  2897
  Һәсрәтләр чалса да илан тәк сәни,
  Әллаҹа һайлама сатгын ҝәдәни.
  2898
  Гаралы бәхтинә дүчар оланда,
  Узаға йол ачар йахын олан да.
  2899
  Мәһәббәт йолунда ағарса башын,
  Һесаба алынмаз нечәдир йашын.
  2900
  Тәсәлли вермәкчүн өзүн - өзүнә,
  Һәмишә дайаг дур сөзүн дүзүнә.
  2901
  Хәтринә дейәндә йарын, нә ки вар,
  Бағрына басмағла чарәни ахтар.
  2902
  Арзулар артанда ҝүнү – бәҝүндән,
  Бир заман тулланыб кечмә үстүндән.
  2903
  Көнлүнү вермәсән истәдийинә,
  Әлавә ағыл да йерит бейинә.
  2904
  Дәвләтли олса да һийләҝәр намәрд,
  Йенә ди ичини йандырар мин дәрд.
  2905
  Ҝөз йашы төкәрсә хәзинәсиндән,
  Мәҹнун тәк кам алмаз зәманәсиндән.
  2906
  Мүшкүлү ачарса мәсләһәт верән,
  Ҝүлләри охшатмаз һәр ганғал дәрән.
  2907
  Фәрги йох, сәмада нурлу ҝүнәш вар,
  Йун күркә бүрүнәр, - дағда йатанлар.
  2908
  Өмүр чешмәсини итирән овчу,
  Тәндирин башында олар аловчу.
  2909
  Башындан илдырым чахмаса әҝәр,
  Нәфсиндән милләт дә мин бәла чәкәр.
  2910
  Үрәйинә нә вахт дашы бағлайар,
  Тугйан едиб, матәм тутуб, ағлайар.
  2911
  Көнүл охшатмағы баҹармаг үчүн,
  Арифләр өнүндә диз чөксүн бүтүн.
  2912
  Үлви мәһәббәтин дәринлийиндә,
  Мәлһәмли дады вар әзизлийин дә.
  2913
  Рәзаләт ҝөстәрсән бәдбәхтлик үчүн,
  Хошбәхтлик наминә чатармы ҝүҹүн?
  2914
  Аллаһын рәһминдән дүшәндә имкан,
  Дарда галанлара көмәк ол, инсан.
  2915
  Гоҹа тәк чыханда ешгин бағына,
  Мәләкләр үз тутмаз солун-сағына.
  2916
  Вахтындан ирәли бүкүлсә белин,
  Йахшылыг борҹуну гайтарар елин.
  2917
  Ачылмамыш чичәкләр тәк соланлар,
  Дилләриндә улдуз сайда йалан вар.
  2918
  Киприкләри охлу олан гызлары,
  Ҹәлб ейләмәз оғланларын аз вары.
  2919
  Фүзулинин гүдрәтини ахтаран,
  Өмүр бойу нә дағ ҝөрүб, нә аран.
  2920
  Һәр назына сәбр едәрсә ҹананын,
  Памбыг илә алаҹағсан сағ ҹанын.
  2921
  Өмүр бойу ҝүҹлүдүрсә гәләмин,
  Ҹәннәтдән дә ҝөзәл олар аләмин.
  2922
  Дағлар кими дәниз йохса архада,
  Сейрәк йағыш су ҝәтирмәз арха да.
  2923
  Шүһрәтинлә дүшән вахты дилләрә,
  Севинҹинлә уйушарсан илләрә.
  2924
  Һагг йолундан чыхарсанса бирҹә ан,
  Адын-санын ҝәзмәз елдә һеч заман
  2925
  Севинҹини бөлмәк үчүн йар илә,
  Фәхр еләмә боран илә, гар илә.
  2926
  Әҝәр бир ҝүнү дә вермәсә файда,
  Өз өмрүн азалдан олмаз дүнйада.
  2927
  Севҝидә Лейли тәк чыхарса йарын,
  Гыш тәки үшүдәр ҝүллү баһарын.
  2928
  Ҝейиндийи йарашанда һүснүнә,
  Сачларын да бурма төкәр үстүнә.
  2929
  Ҹанлар алан ҝөзләрини ҝөрәндә,
  Әбәдлик йуху тапар өлән дә.
  2930
  Хәҹәләт чәкмәкдән төкүләндә тәр,
  Архалы дағлар да һәрәкәт истәр.
  2931
  Йарыны бағрына басандан бәри,
  Севҝин дә олаҹаг дилләр әзбәри.
  2932
  Ел-обаны гул едәндә түстүнә,
  Дан сөкүлүб, ҝүнәш доғмаз үстүнә.
  2933
  Назлы йарын айағында сүрүнсән,
  Чыхыб батан ҝүнәш кими ҝөрүн сән.
  2934
  Бир достун саларса сәни нәзәрдән,
  Бал чыхмаз, - габ долу аҹы зәһәрдән.
  2935
  Шүһрәтин ҝәзәрсә бүтүн дүнйаны,
  Мәлһәмли зөвгүнү охшадан һаны?
  2936
  Гибтәйлә ҝүләрсә биҝәнә олан,
  Чалышыб ҝөзүндән кәнарда долан.
  2937
  Тахтыны гәлбләрдә бәзәтсән әҝәр,
  Дәрдини милләт дә ана тәк чәкәр.
  2938
  Үрәйин дәрд илә нә вахт ки долмаз,
  Ҝүмраһлы сағлығын гиймәти олмаз.
  2939
  Ҝүн-бәҝүн хош кечсә әҝәр һәр анын,
  Нәбзини тутарсан гызыл дүнйанын.
  2940
  Йарын ҹамалындан доймурса үрәк,
  Ҝөзүнә нур верәр кәсән дуз-чөрәк.
  2941
  Бәхти дә оларса илк мәһәббәтин,
  Ҝәлин дә бәй кими ойнайар мәтин.
  2942
  Ширин балы йығмаг үчүн пәтәкдән,
  Гара дашы атмалысан әтәкдән.
  2943
  Нә гәдәр ки, севән ҹанда ар олмаз,
  Ҝүл йеринә гәм дәрәндән йар олмаз.
  2944
  Зөвг алыб хәйирли агибәтиндән,
  Йүз йаша долсан да дүшмә тагәтдән.
  2945
  Бир бәндәйәм әсәр, ҝедәр.
  Шилтаг күләк әсәр, ҝедәр.
  Гара бәхтли күч саланда,
  Үмиди дә кәсәр, ҝедәр.
  2946
  Бир бәндәйәм битмәйәсән,
  Ҝәрәк күксүз битмәйәсән.
  Айаг изин силинсә дә,
  Тәки өзүн итмйәсән.
  2947
  Бир бәндәйәм дайағында,
  Ешг изи вар дайағында.
  Илк ҝөрүшә тәләсәндә,
  Бүдрәмәсин айағын да.
  2948
  Бир бәндәйәм бағлайарсан,
  Севиб, көнүл бағлайарсан.
  Тале әһди позан заман,
  Сән дә һөнкүр ағлайарсан.
  2949
  Бир бәндәйәм бағча-бағдыр,
  Һара бахсан бағча-бағдыр.
  Үрәйими параладын,
  Ай гәлби даш, бу нә дағдыр?
  2950
  Бир бәндәйәм ҝәл, инҹимә.
  Чох йалвардым, ҝәл, инҹимә.
  Той сүфрәси сәрилмәмиш,
  Зәһәр гатдын севинҹимә.
  2951
  Бир бәндәйәм алаҹағсан,
  Йар гадасын алаҹағсан.
  Үмидини итирәндә,
  Сән дә йалгыз галаҹағсан.
  2952
  Бир бәндәйәм дардан сыхыр,
  Дамар ганы дардан сыхыр.
  Әмәлләрин ширин балса,
  Аҹы зәһәр һардан чыхыр?
  2953
  Бир бәндәйәм Вәтәнимдир,
  Азәрбайҹан Вәтәнимдир.
  Бабам йурду Израил дә,
  Бәйәм һәр бир йетәниндир?
  2954
  Бир бәндәйәм буруларам,
  Ешг йолунла буруларам.
  Ҝүл гөнчәли ҹамала да,
  Ачылмамыш, вуруларам.
  2955
  Бир бәндәйәм алаҹағдыр,
  Ай, сәбрими алаҹағдыр.
  Дан улдузу сөкүлсә дә,
  Ҝөзүм йолда галаҹағдыр.
  2956
  Бир бәндәйәм һей дейәрсән,
  Паклы ешгдән һей дейәрсән.
  Әғйар күсүб, пайын алар.
  Мән инҹисәм нейләйәрсән?
  2957
  Бир бәндәйәм үзүшәрәм,
  Үмман йердән үзүшәрәм.
  Гоша йоллар говушмаса,
  Сәнлә неҹә ҝөрүшәрәм?
  2958
  Бир бәндәйәм чалышмадын,
  Айрылыға чалышмадын.
  Аловланыб күлә дөндүм,
  Бәс сән нейә алышмадын?
  2959
  Бир бәндәйәм симә сазым,
  Мөһтаҹ олур симә сазым.
  Үмидини кәсмисәнсә,
  Ҝүдмәйин дә кимә лазым?
  2960
  Бир бәндәйәм дүзсүн ҝәрәк,
  Дәрдә үрәк дүзсүн ҝәрәк.
  Үҝәй йолда бүдрәйән дә,
  Өз-өзүндән күссүн ҝәрәк.
  2961
  Бир бәндәйәм гойма азым,
  Үрәйиндә гойма азым.
  Сөзүн балдан шириндирсә,
  Аҹы кәлмән кимә лазым?
  2962
  Бир бәндәйәм сәрин олур,
  Булаг үстү сәрин олур.
  Сусмағындан дарыхсам да,
  Данышмағын ширин олур.
  2963
  Бир бәндәйәм алмаг олмаз,
  Ағлы пулла алмаг олмаз.
  Касыбчылыг сүфрәдә дә,
  Һалвадан сөз салмаг олмаз.
  2964
  Бир бәндәйәм телини дүз,
  Ҝүл ҹамала телини дүз.
  Хасийәти дәйишмәсән,
  Хош ҝүндән дә әлини үз.
  2965
  Бир бәндәйәм дәрин олсун,
  Дәрйа диби дәрин олсун.
  Дилин ана торпағын да
  Мейвәсиндән ширин олсун.
  2966
  Бир бәндәйәм һеч долмасын,
  Үрәк гәмлә һеч долмасын.
  Додағлары ширинли дә,
  Дилдән аҹы һеч олмасын.
  2967
  Бир бәндәйәм ағаҹ әкәр,
  Йурду севән ағаҹ әкәр.
  Ешгини дә уҹуз тутан,
  Ҹәзасыны ағыр чәкәр.
  2968
  Бир бәндәйәм бил гәдрини,
  Ана йурдун бил гәдрини.
  Тәбиәтә говушмагчүн,
  Чичәкләрдән ал әтрини.
  2969
  Бир бәндәйәм ағ үзүндә,
  Гара хал вар ағ үзүндә.
  Һүзурунда баш әйәндән,
  Диз чөкмүшәм – дағ дөзүмдә.
  2970
  Бир бәндәйәм гошар ағлар,
  Ешгли нәғмә гошар ағлар.
  Аллаһа хош ҝәлмәйәндә,
  Чайлар тәки ашар дағлар.
  2971
  Бир бәндәйәм ачылмады,
  Гара бәхтим ачылмады.
  Күнәш доғду, ел севинди,
  Ҝөзүндән нур сачылмады.
  2972
  Бир бәндәйәм тамаһ салма,
  Айрылыға тамаһ салма,
  Ҝүләнләрә гошулсан да,
  Булудларла ганад чалма.
  2973
  Бир бәндәйәм ахыб, кедәр.
  Дағ чайлары ахыб, ҝедәр.
  Дәрд чәкән дә, бу дүнйайа
  Йана-йана бахыб, кедәр.
  2974
  Бир бәндәйәм тутар елим,
  Мәрд әлини тутар елим.
  Айрыландан дағ чәкирсән,
  Һарайына нә төвр ҝәлим?
  2975
  Бир бәндәйәм улу дағлар,
  Гәдимидир улу дағлар.
  Йүз йашынын кәдәриндән,
  Гары илә гоҹа ағлар.
  2976
  Бир бәндәйәм салма йада,
  Пис әвлады салма йада.
  Гызы – ҝүнәш оланы да,
  Бәхтәвәрдир бу дүнйада.
  2977
  Бир бәндәйәм дөнәр ҝери,
  Иҝид олан, дөнәр ҝери.
  Вәтән ешги алышанда,
  Дарда гоймаз ҝөйү, йери.
  2978
  Бир бәндәйәм йер күрәси,
  Аллаһындыр йер күрәси.
  Чохалдыгҹа нәсил-нәсил,
  Хошбәхт олар һәр көрпәси.
  2979
  Бир бәндәйәм сели олар,
  Дағ чайынын сели олар.
  Иҝидин дә дар ҝүнүндә,
  Архасында ели олар.
  2980
  Бир бәндәйәм йағышлар да,
  Ҝөй йашыдыр - йағышлар да.
  Айсыз ҝеҹә, ҝүл үзүнә
  Ишыг салар бахышлар да.
  2981
  Бир бәндәйәм һөнкүрдүләр,
  Ҝөйләр зәһмли һөнкүрдүләр.
  Фаҹийәни мән кечирдим,
  Одлар нийә пүскүрдүләр?
  2982
  Бир бәндәйәм сейрә далдым,
  Израили сейрә далдым.
  Севинҹими дәрйа саныб,
  Бал сүдүндән неһрә чалдым.
  2983
  Бир бәндәйәм варса маҹал,
  Йохса маҹал, варса маҹал.
  Мәһәббәтин һәвәсиндән
  Фәрһад кими күлүнҝү чал.
  2984
  Бир бәндәйәм галмаг олмаз,
  Илк ҝөрүшдән галмаг олмаз.
  Гәм-кәдәри олан йардан,
  Бир өпүш дә алмаг олмаз.
  2985
  Бир бәндәйәм солмайасан,
  Тез саралыб солмайасан.
  Сәрин булаг башында да,
  Ҝәрәк йарсыз олмайасан.
  2986
  Бир бәндәйәм һәр йол азан,
  Әһдә чатмаз һәр йол азан.
  Мәҹнун тәки ашиг олуб,
  Накам ҝетмә бу дүнйадан.
  2987
  Бир бәндәйәм бахышы,
  Дуймаг үчүн бахышы;
  Гәлб евимә ахытма
  Йаған гары, йағышы.
  2988
  Бир бәндәйәм арама,
  Дәди-сәри арама.
  Йүз или дә өтәрәм,
  Мәлһәм гойсан йарама.
  2989
  Бир бәндәйәм йарамы,
  Сағалтмасан йарамы;
  Ҝүнәш тәки сачылыб,
  Ағартмазсан гарамы.
  2990
  Бир бәндәйәм бивеҹә,
  Сач ағартма бивеҹә.
  Сәадәти ҝөрмәйә,
  Гонағым ол бу ҝеҹә.
  2991
  Бир бәндәйәм йетирмәз,
  Һәр ағаҹ бар йетирмәз.
  Башдан хараб ҝәлин дә,
  Евә севинҹ ҝәтирмәз.
  2992
  Бир бәндәйәм алчалар,
  Гара үзлү алчалар.
  Севҝилиси йаш төксә,
  Әғйары да әл чалар.
  2993
  Бир бәндәйәм нә айдын,
  Үлви ешгин нә айдын.
  Нурлу севҝи йолунда
  Каш ки, көлҝән олайдым.
  2994
  Бир бәндәйәм даша – гар,
  Кәләк ҝәлмәз даша – гар.
  Өлмәз сәнәт таҹы да,
  Бир дағ кими йашайар.
  2995
  Бир бәндәйәм бошалар,
  Думан ағлар, бошалар.
  Той-дүйүндән хәбәрсиз,
  Бәйәм, ҝүнүм хош олар?
  2996
  Бир бәндәйәм ганыма,
  Дадын ҝириб ганыма.
  Хошбәхтлийин наминә,
  Әбәди уч йаныма.
  2997
  Бир бәндәйәм айдына,
  Ҝүн чыханда айдына;
  Чискинләшән чән-думан
  Йурд салмасын алнына.
  2998
  Бир бәндәйәм илимдә,
  Сәадәт вар илимдә.
  Бал додагын олмаса,
  Ширин олмаз дилим дә.
  2999
  Бир бәндәйәм сатардын,
  Сөз алыб, сөз сатардын.
  Севинҹи дә гәлбимдән
  Нийә сүзүб апардын?
  3000
  Бир бәндәйәм олайды,
  Дәрдә дөзүм олайды.
  Ҝөйчәк үзү сечмәйә,
  Ҝөзүн – ҝөзүм олайды.
  3001
  Бир бәндәйәм ҝүлүбдүр,
  Ағлайыб, ҝаһ ҝүлүбдүр
  Мәҹнун олса, сөзүм йох,
  Севҝисиз ким өлүбдүр?
  3002
  Бир бәндәйәм дөзүмә,
  Үрәк дөзмүр – дөзүмә.
  Йүз или дә өтәрәм,
  Бәләд олсам өзүмә.
  3003
  Бир бәндәйәм ким ашар,
  Ким йыхылар, ким ашар.
  Тутуб ҝүман белиндән,
  Үмид илә ким йашар?
  3004
  Бир бәндәйәм диләрми,
  Ешгли өлүм диләрми?
  Дүнйайа хош ҝәләнләр,
  Хош да ҝедә биләрми?

  Халгымын севимли Оғлу
  Ҝерман Захарйаев үчүн

  Ушаглыг чағлары, дәрд чәкән заман,
  Аталыг едибдир – Анан һәм сәнә.
  Сәррафлар сарсылмыр дүнйада бир ан,
  Хош ҝүнләр гайыдыр тәзәдән йенә.

  Ҝүнәшли нур йағыр ҝүлүшләриндән,
  Кәдәрин чырағы чохдан сөнүбдүр.
  Ағыллы-камаллы йеришләриндән,
  Кечдийин ҹығырлар йола дөнүбдүр.

  Өзүнү бәхтәвәр адландыран да,
  Халгындан диләйәр голу-ганады.
  Сөнмүш оҹағлары одландыран да,
  Таарих бойунҹа сәсләнәр ады!

  Рәһмини үрәйә ҹалашдырмагла,
  Һәр йерә бол немәт ҝөндәрирсән сән.
  Тәбиәт сиррләрин арашдырмагла,
  Гышы да тез йаза дөндәрирсән сән.

  Һәгигәт, йерини тутандан бәри,
  Әфсана олмамыш бүтүн нағыллар.
  Хейирхаһ ишләрин – дилләр әзбәри,
  Милләтин таҹыдыр сән тәк оғуллар!

  Сәадәт фырланыр солун-сағынла,
  Һәр ҝүнү вурурсан шәрәфлә баша!
  Аллаһын ҝөзүндә уҹалмагынла,
  А Ҝерман Бен Рашбил, ҝөрүм, мин йаша!

  Бөйүк истедад саһиби олан
  Чинҝиз гардаш – Бабадыр!

  Әлли беш йашында Бабасан инди,
  Дүнйа севинҹинә шәрикәм мән дә!
  Үрәкләр шад олду, дилләр дейинди:
  Арзулар таҹыдыр оғул – нәвән дә!

  Һалаллыг сүфрәсин сәрмәкдән өтрү,
  Бәхтиндән хош ҝүнү ҝөзләйир инсан.
  Бир иллик барыны дәрмәкдән өтрү,
  Бир фәсил гышы да изләйир бағбан.

  Һәфтәләр айларла йаша доланда,
  Санма ки, үмидләр гоҹалаҹағдыр;
  Нәвәләр оғуллу-гызлы оланда,
  Шүһрәтин-шанынла уҹалаҹағдыр.

  Бәдхаһлар гызыла гара йахса да,
  Гызышмыш башлара даш дәйәр йенә.
  Милйончу дикбашлар йолун азса да,
  Ҝүнаһсыз гузу тәк баш әйәр сәнә.

  Йарадан, сиррини ачанда бүгүн,
  Хиласкар, ҝәздирәр өз әлләриндә.
  Падшаһлыг тахтында әйләшмәк үчүн,
  Аллаһа хош ҝәләр әмәлләрин дә.

  Мүдриклик камалы ашса да бир баш,
  Сәррафлар сәбриндән дөнмәз бирҹә ан.
  Аләмин нуру вар ҝөзүндә, Гардаш,
  Ҝүнәшә бәнзәйән сөнмәз һеч заман!
 5. rusnik1980 Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Spasibo :good:
 6. namiq Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  vay vay kakie silnie slava maladets
  takoy paet. Eldar Gershumov spasibo balshoeeeeeeee
 7. $-Eldar-$ Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Spasibo:good:

Поделиться этой страницей